PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF

Provozovatel
Radek Matějka

Legionářů 735/23a
Praha 8
18200
Česká republika

IČ 66881510

Část I.

1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.


Vzorový formulář odstoupení od smlouvy:

Adresát (zde vložte jméno a příjmení/název obchodní firmy, adresu sídla, popř. faxové číslo a emailovou adresu prodávajícího) …..................................................................................................................................................

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží

(uveďte název zboží, popř. číslo objednávky, počet kusů a pod.)........................................................................
Datum objednání zboží …......................................................................................................

Datum obdržení zboží …........................................................................................................
Jméno, příjmení a adresa spotřebitele/nakupujícího ..............................................................

Datum …...............
 (v případě zaslání odstoupení od smlouvy v listinné podobě přidejte rovněž podpis)

 

................................


2. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

- Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

- Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.


3. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

4. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/5. Prohlášení:

Prodávající prohlašuje, že se seznámil s podmínkami, které by měl splňovat prodejce nabízející zboží přes internet, viz. http://www.mimibazar.cz/page.php?id=19.

Zároveň prodávající odpovídá za to, že ve svých podmínkách prodeje bude uvádět požadované informace a zároveň informace, které jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.

V případě, že je následující Část II. či jakákoliv její část v rozporu s platnými zákony a ustanoveními, stává se neplatnou a transakce se řídí výlučně společnými podmínkami prodeje z Části I.
 

Část II.

PODMÍNKY PRODEJE

Vážení nakupující, čtěte, prosím, pečlivě podmínky prodeje, abychom předešli případným nedorozuměním. Děkuji.

Prodejce a provozovatel:
Radek Matějka

Živnost:
- IČ: 66881510 (nejsem plátce DPH)

Kontakty:
- e-mail: andymatejkova@seznam.cz
- tel. +420 608168672

PROVOZNÍ DOBA JE OD 10.30 DO 17 HOD

Objednávky:
Objednávky vyřizuji v pracovní dny do 24 hodin o víkendech a svátcích do 48 hodin (což zahrnuje i odpovědi na otázky, přeměření apod. včetně zaslání podkladů k platbě). Pokud nemohu 24 hodinovou lhůtu dodržet např. z důvodu dovolené najdete to vždy dopředu sdělené ve Vzkazech.
Rezervace držím max. 7 dní, pokud se dopředu nedomluvíme jinak. Rezervací je myšleno čekání na úhradu platby zboží. Poté posílám jednu výzvu k zaplacení a pokud se mi neozvete, dávám zboží opět k prodeji a píši negativní hodnocení.
Rezervací není myšleno, přeměření nebo upřesnění!!!!

Zboží:
Zboží nabízené na mých stránkách je z Maďarska jedná se o nové zboží, informace o kvalitě zboží, jsou vždy pravdivé. Prodávám též použité zboží, ve velmi dobrém stavu, jedná se jen o doplnkové zboží.
U každého inzerátu se snažím detailně popsat prodávaný výrobek. U zboží je vždy uvedena velikost. Pokud potřebujete něco upřesnit či doplnit ptejte se před prodejem.

Platba za zboží:
Platbu za objednané zboží uhradí kupující výhradně převodem na účet .č.ú.2101153590/2010. Číslo účtu a pokyny k platbě zasílám do 24 hodin od objednávky.

Způsob dodání:
Zboží zasílám prostřednictvím České pošty a.s., doporučeně na adresu uvedenou zákazníkem po připsaní platby na můj účet.
Zboží odesílám 2x týdně, pokud na odeslání spěcháte, tak po předchozí domluvě odesílám i dříve.
Poštovné účtuji podle tarifu České pošty a.s., max. výše poštovného činí 80,- Kč. Balné je cca 5,-Kč. Zasílám převážně v plastových obálkách, větší objednávky v krabicích.
Na dobírku nezasílám vůbec.
Zásilku lze na Vaši žádost a zodpovědnost zaslat i obyčejně, lze to ale jen u zásilek, jejichž tloušťka nepřesáhne 2 cm.
Dodací lhůta je u České pošty a.s. u doporučené zásilky do druhého pracovního dne (záleží na času podání), u obchodního balíku (objemnější zásilky) je doba dodání 2-3 pracovní dny.
Doklad je přiložen vždy k zásilce .
V případě ztráty zásilky Českou poštou a.s. vracím zákazníkovi celou částku včetně poštovného nejpozději do 30 dnů od zaslání zásilky.

Storno objednávky:
Stornovat objednávku může kupující nejpozději do 24 hodin od zaslání podkladů k platbě a to bez storno poplatků.
Pokud již zaslal kupující platbu na účet a chce objednávku stornovat a poukázanou částku vrátit, bude mu od vrácené částky odečteno 20 Kč jako storno poplatek.
Pokud zjistím, že nejsem schopen objednávku splnit nebo ji splnit jen částečně např. vyprodané zboží, ihned informuji kupujícího. Dále pak z objednávky stornuji danou položku nebo na přání zákazníka celou objednávku. Pokud již byla uhrazena platba za objednávku, platbu kupujícímu poukáži zpět na účet a to buď v plné výši nebo pokrácenou o stornovanou položku z objednávky.

Záruční podmínky, reklamace a vrácení zboží:
Záruční podmínky:
Nové zboží: záruční doba dle platného zákona - 2 roky.
Použité zboží: Na věci použité neplatí záruka, odpovědnost prodávajícího se vztahuje jen na vady, které tyto věci měly při převzetí kupujícím. Vyjde-li taková vada najevo
až dodatečně, je stanovena dvanáctiměsíční lhůta pro vytknutí vady kupujícím a
pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady. Odpovědnost prodávajícího se
nevztahuje na běžné opotřebení a vady popsané buď u konkrétního inzerátu, nebo v
obecně v obchodních podmínkách.

Reklamace:
Reklamaci zboží je možno uplatnit dle zákona o ochraně spotřebitele. Vrácena je celá částka včetně poštovného.Adresa doručovací a pro vracení zboží:
Radek Matějka
Legionářů 735/23a
18200 Praha 8

Ochrana osobních údajů:
Prodejce je nucen shromažďovat některé osobní údaje, jako adresu a jméno zákazníka. Tyto údaje slouží pouze k vyřízení objednávky a možností realizace jejího zaslání zákazníkovi. V žádném případě nejsou tyto údaje nikterak jinak zpracovány a nijak jinak použity ani předány třetím osobám.

PŘÍJEMNÉ NAKUPOVÁNÍ
Podmínky byly naposledy upraveny: 6.2.2017, 13:55
© 2004-2019 CZECH NEWS CENTER a.s. | Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt