PODMÍNKY PRODEJE

Alexandra F. (FrS) ID 30789
mimibazar.cz/kremilek
Oblast: Brno
Ověřená adresa
+PŘIDAT K OBLÍBENÝM (přihlášení)
Registrace: 11.11.2006
Naposledy: 14.8.2020 16:56
INZERTNÍ FOTOGRAFIE 0
prodám | koupím
vyměním | věnuji | půjčím
zdarma k objednávce
slevy | akce | vzkazy
odkazy na aukce
PROBÍHAJÍCÍ AUKCE
PODMÍNKY PRODEJE
72523841
DIČ CZ7651123810
HODNOCENÍ 1853
VŠECHNY FOTOGRAFIE 0
Rodinné fotky
Scrapbook
Módní show
Spokojení zákazníčci
Moje hobby
Zahrada
Naše bydlení
Dekorace
Poradna
Domácí mazlíčci
Sběratelství
Naše úlovky
KOMENTÁŘE
VTÍPKY 0
RECEPTY 0
NÁVODY 0
Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF
Děkuji za návštěvu a za Váš zájem o koupi nabízeného zboží.


V případě zájmu a tedy odeslání objednávky, moc Vás prosím, aby jste ihned uváděli
KONTAKTNÍ ÚDAJE (JMÉNO, ADRESU A TELEFON),
velice to urychlí a usnadní následnou komunikaci a předejde případným nedorozumění.
Během následujících 24 hodin obdržíte odpověď.


ZASLÁNÍM OBJEDNÁVKY SOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI PRODEJE, PROTO SI JE PROSÍM PŘEČTĚTE, PŘEDEJDETE TÍM NÁSLEDNÉMU HANDRKOVÁNÍ !!!


OBJEDNÁVKU JE MOŽNÉ STORNOVAT DO 24 HODIN OD JEJÍHO ODESLÁNÍ,
PAK JE POVAŽOVÁNA ZA ZÁVAZNOU !!!!!


ZBOŽÍ REZERVUJI A NA PLATBU ČEKÁM MAXIMÁLNĚ 7 DNÍ (1 KALENDÁŘNÍ TÝDEN) - O POČKÁNÍ NA PLATBU DÉLE NEŽ TÝDEN MNE NEŽÁDEJTE !!!

!!! POKUD JE U ZBOŽÍ DÁREK ZDARMA - TAK DÁREK ZDARMA PLATÍ POUZE POKUD NEVYUŽIJETE ZÁKONNOU 14-TI DENNÍ LHŮTU A ZBOŽÍ V NÍ NEVRÁTÍTE ZPĚT. POKUD VYUŽIJETE ZÁKONNOU 14-TI DENNÍ LHŮTU, JE TŘEBA VRÁTIT I DÁREK !!!

Velká část zboží uvedené v nabídce je ihned k odeslání,
zboží je nové, VŽDY s dokladem o koupi (doklad uschovejte - kopie dokladů nevystavuji !!!).
U zboží na objednání Vám obratem ráda sdělím dodací lhůtu.
Ceny jsou dány včetně DPH.

Na věci použité neplatí záruka, odpovědnost prodávajícího se vztahuje jen na vady, které tyto věci měly při převzetí kupujícím. Vyjde-li taková vada najevo až dodatečně, je stanovena dvanáctiměsíční lhůta pro vytknutí vady kupujícím a pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady. Odpovědnost prodávajícího se nevztahuje na běžné opotřebení a vady popsané buď u konkrétního inzerátu, nebo v obecně v obchodních podmínkách.
PLATBA:
POUZE BANKOVNÍM PŘEVODEM

Platba v hotovosti, platba na dobírku ani platba kreditní kartou není možná (nejsem registrovaná k EET).

Balné není účtováno.

DODACÍ LHŮTA je 1-30 dní.
Pokud nebude možné Vám zboží z nějakého důvodu dodat,
budu Vás o tom neprodleně informovat a platba bude zaslána zpět,
a to nejpozději do 7 dní.

ZPŮSOB ODESLÁNÍ:
osobní odběr - po předchozí domluvě
Česká pošta - pouze vyjiměčně malé zásilky typu RR (na poštu chodím 1x za1-2 týdny) - výše poštovného Vám sdělím (nelze však vždy přesně odhadnout jak pošta naváží a naměří)
Spediční služba PPL - ostatní zásilky (odesílání denně Po-Pá) - tomu odpovídá výše poštovného !!!

Dle § 53 odst.7 občanského zákoníku má kupující (spotřebitel) právo odstoupit od smlouvy na dálku do 14 dní od převzetí zboží, a to bez udání důvodu.
Toto právo nemá spotřebitel na zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. Následkem odstoupení od smlouvy je povinnost kupujícího i prodávacího si dle §457 občanského zákoníku vydat vše, co dle zrušených smluv dostali. Není-li kupující již schopen zboží či jiné převzaté plnění vrátit, anebo jeho hodnota byla snížena (došlo k opotřebování či spotřebování zboží), je spotřebitel povinnen chybějící hodnotu nahradit v penězích dle §458 odst. 1 Obč.

Peníze zasíláme zpět dohodnutým způsobem po fyzickém obdržení zboží a jeho kontrole, a to do 14-ti dnů od odstoupení od smlouvy.


REKLAMACE

Spotřebitel je povinen před potvrzením převzetí zboží od dopravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození dopravou. Pokud ano, pak je povinen dále zkontrolovat obsah zásilky, zda došlo i k poškození zboží v zásilce. O takovém poškození je spotřebitel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů od převzetí zboží, informovat jak přepravce, tak i podnikatele. Za poškození zboží dopravou nese odpovědnost dopravce nikoliv spotřebitel.

Obsahuje-li zásilka záruční list dodávaný výrobcem, prosíme o zaslání jej k potvrzení na naši poštovní adresu. Záruční list nelze potvrdit předem z důvodu možnosti vrácení zboží v zákonné 14 denní lhůtě.

ZÁKONNÁ ODPOVĚDNOST PODNIKATELE (PRODÁVAJÍCÍHO) (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

- Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Spotřebitel může u podnikatele uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny, není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Podnikatel není povinen nároku spotřebitele vyhovět, pokud prokáže, že spotřebitel před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží podnikatel neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má spotřebitel v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

- ZÁKONNÁ PRÁVA Z VAD

Podnikatelí odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může spotřebitel uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
bezplatné odstranění vady opravou,
přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má spotřebitel nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může spotřebitel uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Podnikatel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Reklamaci můžete uplatnit jakoukoliv formou (osobně, telefonicky, písemně...). V případě podání reklamace formou e-mailu prosím uveďte jako předmět zprávy REKLAMACE.

Popis reklamace musí obsahovat:
označení reklamovaného zboží
přesný popis závady a jak k ní došlo
datum nákupu zboží
Vaši přesnou adresu a telefonické spojení

Záruka se nevztahuje na zboží, které:
bylo poškozené při přepravě (nutno řešit s přepravcem)
bylo mechanicky poškozené (roztržené, prořezané, propálené)
bylo poškozené přírodními vlivy (voda, oheň, blesk nebo jiný elektrický výboj)
má prošlou záruční dobu v den předložení zboží k reklamaci
bylo poškozené nesprávným použitím v rozporu s návodem k použití nebo běžnými zásadami používání daného zboží
bylo poškozené neodborným servisním zásahem

Reklamované zboží spotřebitel dopraví na místo uplatnění reklamace na vlastní náklady. V případě oprávněné reklamace dopraví podnikatel opravené nebo nové zboží zákazníkovi zpět na své vlastní náklady. V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy Občanského a Obchodního zákoníku, má spotřebitel možnost se domáhat, aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové, popřípadě může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny (poštovné a balné se nevrací).


ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:
a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Nebyl-li spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v souladu s § 1820 odst. 1 písm. f), může spotřebitel od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení podle odstavce 1. Jestliže však byl spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy spotřebitel poučení obdržel.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Byla-li spotřebiteli již poskytnuta služba, není z toho podnikateli ničeho povinen s výjimkou ustanovení § 1834.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Podnikatel uhradí spotřebiteli náklady spojené s vrácením zboží, jestliže neupozornil spotřebitele o povinnosti nést tyto náklady v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g).

Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

Spotřebitel odpovídá podnikateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. To neplatí, pokud podnikatel nesdělil spotřebiteli informace podle ustanovení § 1820 odst. 1 písm. f).

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a podnikatel s plněním na základě výslovné žádosti spotřebitele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí podnikateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí spotřebitel podnikateli poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění.

Podnikatel převezme zboží od spotřebitele v jeho domácnosti na své náklady, jestliže spotřebitel odstoupí od smlouvy uzavřené mimo prostor obvyklý pro podnikatelovo podnikání, zboží bylo dodáno do domácnosti spotřebitele v okamžiku uzavření smlouvy a povaha zboží jej neumožňuje odeslat obvyklou poštovní cestou.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy
o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele
o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů
o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal
o dodávce novin, periodik nebo časopisů
o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu
uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy


MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÉHO SPORU:

Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu franzki@kremilek.cz

Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.

U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .

Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz .

V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.


PROVOZOVATEL

Bc.Alexandra Franzki
Májová 13
Brno 641 00
mob: +420603878352 (možno volat PO-PÁ v době 9-17h.)
e-mail: franzki@kremilek.cz
IČ: 72523841
DIČ: nejsem plátce DPH

VÝDEJ ZBOŽÍ BRNO
osobní odběr možný pouze po předchozí domluvě


Zásady ochrany osobních údajů
Aby náš e-shop mohl dobře fungovat, musíme zpracovávat některé vaše osobní údaje.
Správcem osobních údajů ve vztahu k tomuto e-shopu je
Bc. Alexandra Franzki, IČO: 72523841, se sídlem Májová 277/13, 641 00 Brno ,
telefon: 603878352, e-mail: franzki@kremilek.cz
.
Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:
Vyřízení objednávky a řešení případných reklamací.
Abychom vám mohli odesílat objednávky a zajistit efektivní vyřešení vašich případných požadavků a reklamací, zpracováváme vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, objednané zboží a jeho cenu.
Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracováváme po dobu trvání záruční doby.

Pro lepší kvalitu našich služeb spolupracujeme s některými subjekty, kterým mohou být vaše data zpřístupněna. Ke zpřístupnění dochází výhradně v souvislosti se službami našeho e-shopu a pouze v nezbytném rozsahu. Těmito subjekty jsou: Česká pošta a.s., PPL, spol.s.ro. Nikomu dalšímu osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme.
Podmínky byly naposledy upraveny: 3.1.2019, 18:46
© 2004-2020 CZECH NEWS CENTER a.s. | Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt