PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF

Provozovatel
Miroslava Vavrušová

Svazácká 2203/13
Ostrava-Zábřeh
700 30
Česká republika

IČ 01397583

Část I.

1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.


Vzorový formulář odstoupení od smlouvy:

Adresát (zde vložte jméno a příjmení/název obchodní firmy, adresu sídla, popř. faxové číslo a emailovou adresu prodávajícího) …..................................................................................................................................................

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží

(uveďte název zboží, popř. číslo objednávky, počet kusů a pod.)........................................................................
Datum objednání zboží …......................................................................................................

Datum obdržení zboží …........................................................................................................
Jméno, příjmení a adresa spotřebitele/nakupujícího ..............................................................

Datum …...............
 (v případě zaslání odstoupení od smlouvy v listinné podobě přidejte rovněž podpis)

 

................................


2. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

- Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

- Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.


3. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

4. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/5. Prohlášení:

Prodávající prohlašuje, že se seznámil s podmínkami, které by měl splňovat prodejce nabízející zboží přes internet, viz. http://www.mimibazar.cz/page.php?id=19.

Zároveň prodávající odpovídá za to, že ve svých podmínkách prodeje bude uvádět požadované informace a zároveň informace, které jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.

V případě, že je následující Část II. či jakákoliv její část v rozporu s platnými zákony a ustanoveními, stává se neplatnou a transakce se řídí výlučně společnými podmínkami prodeje z Části I.
 

Část II.

Všem moc děkuji za zájem, jsem ráda, že navštěvujete můj obchůdek a doufám, že jste

spokojení. Přeji Vám příjemné nakupování. :o).
Obchodní podmínky* Provozovatel Mgr. Miroslava Vavrušová

Svazácká 2203/13

Ostrava- Zábřeh, 70030

IČO 01397583, nejsem plátcem DPH

Email: urexika@seznam.cz

Tel. číslo: +420604879544


* Provozovatel prodává zákazníkovi obnošené a nové oblečení pro děti,

kojenecké a dětské potřeby.

* Zákazník je osoba vstupující do obchodního vztahu s provozovatelem tím, že nakupuje

zboží prezentované v internetovém obchodě provozovatele.Závazky provozovatele

Provozovatel se zavazuje, že bude zákazníkům dodávat:* zboží objednané zákazníkem v internetovém obchodě ( zboží se shoduje

s vyobrazeným v maximální míře, úpravou digitální fotografie mohou

nastat drobné změny např. ve světelnosti nebo zkreslení barev.

* zboží, které odpovídá normám a hygienickým předpisům na území ČRDále se provozovatel zavazuje, že:* ke každé objednávce bude přistupovat zodpovědně a co s největší pečlivostí

* bude informovat zákazníka elektronickou poštou o přijetí objednávky

* bude uvádět konečné ceny, které zákazník zaplatí za zboží a dopravu

* včas bude zákazníka informovat o případném nedodržení dodacích lhůt

stanovených v internetovém obchodě

ObjednávkaOdesláním objednávky vybraného zboží, zákazník potvrzuje závaznost objednávky a

souhlasí s nákupním řádem internetového obchodu.

Objednávka je návrhem smlouvy, která vzniká samotným dodáním zboží. Podmínkou

platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a

náležitostí v objednávkovém formuláři.Storno objednávkyObjednávku je možno stornovat, a to zasláním emailu s informací

o tom, že chcete svou objednávku zrušit a to do 6-ti hodin od uskutečnění

objednávky. V případě předchozího provedení platby na účet Vám bude

vrácena zaslaná částka do 7 dnů od připsání na náš účet. Prosím tedy o

důkladné promyšlení objednávky a odeslání této až ve chvíli, kdy jste si jisti, že

zboží skutečně chcete.RezervaceFunguje stejně jako objednávka, pouze není expandována okamžitě, ale po

uplynutí 14 - denní rezervační doby nebo samozřejmě dříve, dle přání zákazníka.

Záruka na zbožíDle zákona se na nové zboží vztahuje záruka 2 roky. Na věci použité neplatí

záruka, odpovědnost prodávajícího se vztahuje jen na vady, které tyto věci

měly při převzetí kupujícím. Vyjde-li taková vada najevo až dodatečně, je

stanovena dvanáctiměsíční lhůta pro vytknutí vady kupujícím a pro uplatnění

práva z odpovědnosti závady. Odpovědnost prodávajícího se nevztahuje na

běžné opotřebení a vady popsané buď u konkrétního inzerátu, nebo v obecně

v obchodních podmínkách.

CenyProvozovatel si vyhraňuje právo měnit ceny zboží v internetovém obchodě bez

předchozího upozornění zákazníků. Ceny jsou platné vždy v okamžiku uskutečnění

objednávky či rezervace zboží.Způsob platby a cena dopravy


Pokud balíček obsahuje pouze jednu věc, dá se poslat jako doporučená

zásilka, mimo kombinézy apod., protože zásilka může mít na výšku max. 5 cm.

500 g 60 kč

1 kg 65 kč

2 kg 75 kč

V případě, že balíček nepřesáhne částku 500 kč a neváží víc jak 2 kg, dá se

poslat jako doporučený balíček.

500 g 99 kč

1 kg 119 kč

2 kg 119 kč

V případě zaslání společnosti PPL

1 kg 105 kč

2 kg 109 kč

5 kg 115 kč

10 kg 119 kč

nad 10 kg 129 kčZÁSILKOVNA: 65 kč

Balíky do 5 kg a dodržení rozměrů, nejdelší strana může mít 50 cm.

*Osobní odběr : ZDARMA*Na DOBÍRKU nezasíláme..

*V případě platby předem - bankovním převodem, zboží expedujeme do 2 pracovních

dnů po připsání peněz na účet provozovatele. Pokud uplyne od objednávky více než

8 pracovních dnů a peníze nebudou stále připsány na náš účet č. 241188868/5500,

bude Vaše objednávka stornována. Jako variabilní symbol vždy uvádějte číslo Vaší

objednávky.

*V případě platby v hotovosti, si zákazník zboží vyzvedne osobně po předchozí

domluvě s provozovatelem. Tel. číslo pro domluvu je +420604879544. Platba se však i v tomto případě provádí předem na účet.

*V případě, že zboží není skladem,

dostupnost je do 7 pracovních dní, tím pádem se prodlužuje doručení o tuto dobu.


Lhůta pro doručení zboží zákazníkovi se řídí vnitřními předpisy a tarify české pošty.V případě, že Vám nebudeme moci zboží doručit ( ať z důvodu nemoci, dovolené

či jiných výjimečných situací ), budete o tom vždy informováni ve vzkazech, na

stránkách či emailem.
Ochrana osobních datZavazujeme se, že údaje Vámi zaslané nám v objednávce, budou použity pouze pro

účely vyřízení odeslané objednávky a doručení zboží. Kupující souhlasí s použitím

zadaných údajů pro účely odeslané objednávky a doručení zboží.

Zpracování a nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem

101 / 2000 Sb. na ochranu osobních dat.Reklamace

V souladu se zákonem 367 / 2000 Sb. má zákazník právo od kupní smlouvy odstoupit

a zboží do 14 dnů bez udání důvodu vrátit. V případě opotřebení, či poničení máme

právo vrácenou částku ponížit o opotřebení výrobku.

Před zasláním reklamovaného nebo vráceného zboží nás informujte emailem nebo

telefonicky. Neohlášenou reklamaci nemůžeme přijmout.

Zboží nám zašlete formou doporučeného či cenného balíku. V žádném případě neposílejte

balík na dobírku.

Finanční částku za reklamované zboží Vám buď zašleme na Váš účet nebo ji můžeme po

dohodě s Vámi odečíst od Vašeho dalšího případného nákupu. Finanční částku zašleme

po obdržení vráceného zboží.

Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit obchodní vztah se zákazníkem, jehož

reklamace jsou neúměrné a neoprávněné.
Podmínky byly naposledy upraveny: 26.4.2020, 12:13
© 2004-2020 CZECH NEWS CENTER a.s. | Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt