PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF

Provozovatel
Pavlína Novotná

Luční 1669
Havlíčkův Brod
58001
Česká republika

IČ 03027309

Část I.

1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.


Vzorový formulář odstoupení od smlouvy:

Adresát (zde vložte jméno a příjmení/název obchodní firmy, adresu sídla, popř. faxové číslo a emailovou adresu prodávajícího) …..................................................................................................................................................

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží

(uveďte název zboží, popř. číslo objednávky, počet kusů a pod.)........................................................................
Datum objednání zboží …......................................................................................................

Datum obdržení zboží …........................................................................................................
Jméno, příjmení a adresa spotřebitele/nakupujícího ..............................................................

Datum …...............
 (v případě zaslání odstoupení od smlouvy v listinné podobě přidejte rovněž podpis)

 

................................


2. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

- Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

- Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.


3. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

4. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/5. Prohlášení:

Prodávající prohlašuje, že se seznámil s podmínkami, které by měl splňovat prodejce nabízející zboží přes internet, viz. http://www.mimibazar.cz/page.php?id=19.

Zároveň prodávající odpovídá za to, že ve svých podmínkách prodeje bude uvádět požadované informace a zároveň informace, které jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.

V případě, že je následující Část II. či jakákoliv její část v rozporu s platnými zákony a ustanoveními, stává se neplatnou a transakce se řídí výlučně společnými podmínkami prodeje z Části I.
 

Část II.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

    Dobrý den milý zákazníci ,
jsme velice rádi, že jste si vybrali právě náš obchůdek Drobečci k vašemu nákupu. Doufáme, že se Vám u nás bude líbit. Prosím Pečlivě si přečtěte naše obchodní podmínky.
Provozovatel - majitel a odpovědná osoba bazárku.

(Prodávající)
Podnikatelka je zapsána v živnostenském rejstříku pro Městský úřad Havlíčkův Brod podle zákona 71 odstavec 2 živnostenského zákona.
Pavlína Novotná
Luční 1669
Havlíčkův Brod 58001
Provozovatel není plátcem daně z přidané hodnoty (DPH)IČO - 03027309
Kontaktní telefon - 604 524 913
Pro komunikaci využívejte email novotna0@seznam.cz
adresa provozovny - Luční 1669
Havlíčkův Brod 580 01Prodáváme dětský second hand . Kupující bere na vědomí, že veškeré zboží prodávané provozovatelem je zboží použité (secondhandové) a jeho cena již zohledňuje míru opotřebení či případné vady zboží.Oblečení second hand je dovážené z Anglie, kde se podle zákona s ním i jako u nás zachází s nebezpečným odpadem , berte to na vědomí !!! Na second handové oblečení se používají chemické postřiky, oblečení neperu, musíte si ho doma vyprat !!! Berte to na vědomí. Chemické postřiky se používají všude v každém second handu ! Je to zákonem dáné. Nelze stím nic udělat. OBLEČENÍ SE SKLADUJE VE SKLADU, OBLEČENÍ VŽDY VYPERTE. NELZE PRÁT KAŽDÝ KUS, JSME OBCHOD NÉ PRÁDELNA. Díky postřiku může oblečení lehce páchnout. Vždy vyperte !

Označení a jak měříme.
Nové - dětský outlet - může být s visačkou, či bez visačky, nemusí být v originálním balení.
♣TOP STAV - minimálně nošené
♣Málo nošené
♣1. Jakost - známky praní, můžu přehlídnout malý flíček, či malou oděrku.

Rozměry
d- délka, měříme jako celkovou délku
š- šířka, měříme od krajního švu k druhému
d.s.- délka sedu, měříme prostřední šev na zadní části kalhot, či kraťasů
d.r.- délka rukávu od náramenice, pokud není uvedeno od krku.
Není problém , cokoliv přefotit, či přeměřit, pokud byste potřebovali.


Způsob stornování objednávky: zákazníkem do 24 hodin telefonicky nebo mailem, pak se objednávka stává závazná.


PLATBA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
Česká pošta - pouze malé doporučené psaní -55kč
Doprava - zasílám přes ebalík, vozí Gls, posílám přes ně balíčky, co se nevejde do doporučeného dopisu u české pošty. Od 1.3.

Platba předem na účet - Zboží Vám bude expedováno až po připsání na náš účet nejpozději do tří pracovních dnů. Na zaplacení objednaného zboží čekáme 7dní. Po tomto termínu a neobdržení peněz na náš účet bude Vaše objednávka zrušena.

Osobní odběr je zdarma na provozovně - Adresa: Luční 1669, Havlíčkův Brod 580 01, ve všední den po domluvě na večer. Po platbě předem , eet nemáme, jsme online obchod.

REKLAMACE

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Pokud tak učiní písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
Prodávající je povinen neprodleně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě oznámí. Reklamaci včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
.Odmítne prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.
Zboží nelze vracet na dobírku. Náklady spojené s reklamací hradí prodávájící. Kupující hradí náklady spojené s vrácením zboží v případě, že je reklamace neoprávněná.

V souladu se zákonem č. 367/2000 má zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od okamžiku převzetí zásilky a zboží vrátit. V případě, že jste se rozhodli zboží vrátit, musíte nás předem o této skutečnosti informovat prostřednictvím e-mailu (novotna0@seznam.cz) či telefonicky- 604 524 913. Poté zboží odešlete doporučeně jako cenné psaní či cenný balík, kompletní, v původním stavu a nepoškozené na adresu provozovny. Cena zboží Vám bude vrácena nejpozději do 14 dnů od obdržení zásilky zpět, na Váš účet. Potřebné platební a případně další údaje přiložte k zásilce. V souladu se zákonem nelze uplatňovat právo na odstoupení od smlouvy na použité zboží po uplynutí 14-ti denní lhůty.
V případě, jakéhokoliv nekalého jednání zákazníka při nákupech a reklamacích, si vyhrazujeme právo takového zákazníka po předchozím upozornění v budoucnu neobsluhovat.

Snad se vždy nějakým způsobem domluvíme.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJU:
- prodejce je nucen shromažďovat některé osobní údaje jako je jméno a adresa zákazníka
- tyto údaje slouží pouze k vyřízení objednávky a realizaci dodávky objednaného zboží.
V žádném případě nejsou tyto udaje žádným dalším způsobem nikterak zpracovávány ani předány třetím osobám

FACEBOOK
Pokud máte zájem, máme skupinku na fb , kterou najdete pod názvem DROBEČCI.CZ - BAZÁREK. Ve skupině jsou přednostní vklady,kde si užijete i maličko adrenalinu při vašem nakupování :-)Děkujeme za Váš zájem o naše zboží. Snažíme se, abyste se k nám vracely rády a přejeme příjemný nákup.
Podmínky byly naposledy upraveny: 1.3.2019, 15:57
© 2004-2019 CZECH NEWS CENTER a.s. | Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt