PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF

Provozovatel
maminky s.r.o.
Renata Ježorková

Boleradice 436
Boleradice
691 12
Česká republika

IČ 28290143
DIČ CZ28290143

Část I.

1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.


Vzorový formulář odstoupení od smlouvy:

Adresát (zde vložte jméno a příjmení/název obchodní firmy, adresu sídla, popř. faxové číslo a emailovou adresu prodávajícího) …..................................................................................................................................................

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží

(uveďte název zboží, popř. číslo objednávky, počet kusů a pod.)........................................................................
Datum objednání zboží …......................................................................................................

Datum obdržení zboží …........................................................................................................
Jméno, příjmení a adresa spotřebitele/nakupujícího ..............................................................

Datum …...............
 (v případě zaslání odstoupení od smlouvy v listinné podobě přidejte rovněž podpis)

 

................................


2. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

- Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

- Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.


3. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

4. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/5. Prohlášení:

Prodávající prohlašuje, že se seznámil s podmínkami, které by měl splňovat prodejce nabízející zboží přes internet, viz. http://www.mimibazar.cz/page.php?id=19.

Zároveň prodávající odpovídá za to, že ve svých podmínkách prodeje bude uvádět požadované informace a zároveň informace, které jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.

V případě, že je následující Část II. či jakákoliv její část v rozporu s platnými zákony a ustanoveními, stává se neplatnou a transakce se řídí výlučně společnými podmínkami prodeje z Části I.
 

Část II.

PRODEJCE:
maminky s.r.o.
se sídlem: Boleradice 436, 691 12
IČ: 28290143, DIČ: CZ28290143
odpovědná osoba: Renata Ježorková
tel.:603 221 434 (PO-PÁ 9-17)
e-mail:objednavky.maminky@seznam.cz


ZÁRUKA ZBOŽÍ
Nabízené zboží je nové, první jakosti (není-li uvedeno v popisu zboží jinak) Vztahuje se na něj záruční doba 24 měsíců.

Prodejce ODMÍTÁ! vyřídit požadavky kupujícího na nestandartní zboží a služby. Zároveň odmítá vyhovět požadavkům na jiné barvy, materiály, velikosti a rozměry, které nejsou standartně u výrobku nabídnuty.

DODACÍ LHŮTA:
objednané zboží odešleme na dobírku do 3dnů od objednání, při
platbě převodem do 2 dnů od připsání platby.
Zboží hrazené bankovním převodem před odesláním bude odesláno až po
uhrazení celkové částky. Nebude-li
objednávka uhrazena celá, bude připsaná částka vrácena na bankovní
účet objednatele.
Objednávku zasíláme kompletní najednou. Pokud nejsme schopni
některou položku dodat, kontaktujeme zákazníka a domlouváme se na
dalším postupu vyřízení.

STORNO OBJEDNÁVKY
objednávku lze stornovat do 24hodin nebo do odeslání zboží (po domluvě)

REKLAMACE
jsou vyřizovány v zákonné lhůtě 30dnů
POUČENÍ O PRÁVU NA ODSTOUPENÍ


Kupující má právo dle ustanovení § 1820 odst. 1 písm. f) nového občanského zákoníku od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží a to bez jakékoli sankce a uvádění důvodů odstoupení. Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Odstoupení musí být doručeno prodávajícímu na adresu maminky s.r.o., Boleradice 436, 691 12 či na adresu elektronické pošty prodávajícího renata.maminky@seznam.cz nejpozději poslední den 14ti denní lhůty. Předpokladem pro úspěšné završení procesu odstoupení od smlouvy je navrácení samotného zboží. Kupujícímu se doporučuje vlastní zboží zaslat až po potvrzení o doručení platného odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího. Kupující vrací prodávajícímu pokud možno nepoškozené a nepoužité zboží ve stavu, v jakém bylo kupujícím převzato (nejlépe v neporušeném obalu), včetně záručního listu, návodu k použití a případné další dokumentace a příslušenství na adresu sdělenou prodávajícím. Kupujícímu se doporučuje ve vlastním zájmu zboží pojistit pro případ poškození či ztrátu v průběhu přepravy a pojistné plnění vinkulovat ve prospěch prodávajícího. Náklady na vrácení zboží zpět, včetně doporučeného pojištění, hradí kupující. Částku za zboží + původní poštovné (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) vracíme na bankovní účet nebo hotově na adrese sídla nebo provozovny.UPLATNÍ-LI SPOTŘEBITEL PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, MÁ DODAVATEL právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží (tím se rozumí náklady za rozbalení zboží, kontrolu zboží, zda je v pořádku - čisté, nepoškozené, kompletní, za zavedení zboží zpět do systému, naskladnění, vystavení opravného dokladu, vrácení peněz zákazníkovi, vrácení zboží zpět do prodeje). Tyto náklady budou zahrnuty do opravného dokladu, který bude vystaven kupujícímu.


Upozornění! V případě vrácení zboží jej prosím nezasílejte zpět dobírkou, ale jen doporučenou zásilkou s pojištěním. Pokud bude zboží odesláno bez předchozího souhlasu prodávajícího na dobírku, nebude tato zásilka prodávajícím převzata.

V případě vrácení nepoškozeného zboží prodávajícímu, tento do 14-ti
dnů od obdržení vráceného zboží vrátí kupujícímu uhrazenou kupní
cenu. Celkově tato lhůta nesmí přesáhnout 14 dnů od odstoupení od
smlouvy. Prodávající má nárok na náhradu skutečně vynaložených
nákladů spojených s vrácením zboží. V případě vrácení poškozeného
zboží, má prodávající právo vyčíslit škodu na zboží a vrátit
kupujícímu uhrazenou kupní cenu sníženou o způsobenou skutečnou
škodu na zboží. Způsobená škoda představuje bezdůvodné obohacení
spotřebitele, které je povinnen vydat. Případně může spotřebitel své
odstoupení od smlouvy vzít zpět, pokud s tím bude prodávající
souhlasit.

REKLAMACE NEBO VRÁCENÉ ZBOŽÍ ZASÍLEJTE VŽDY NA ADRESU:
maminky s.r.o., Boleradice 436, 691 12

V případě vrácení nepoškozeného zboží prodávajícímu, tento do 14-ti dnů od obdržení vráceného zboží vrátí kupujícímu uhrazenou kupní cenu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Prodávající má nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. V případě vrácení poškozeného zboží, má prodávající právo vyčíslit škodu na zboží a vrátit kupujícímu uhrazenou kupní cenu sníženou o způsobenou skutečnou škodu na zboží. Způsobená škoda představuje bezdůvodné obohacení spotřebitele, které je povinnen vydat. Případně může spotřebitel své odstoupení od smlouvy vzít zpět, pokud s tím bude prodávající souhlasit.

REZERVACE:
zboží je rezervováno 7 dní. Nebude-li připsána úhrada v této lhůtě, vrátíme jej do nabídky. Delší rezervace NEJSOU po zkušenostech bez výjimky MOŽNÉ!!!!!!!!
Poděkujte nespolehlivým kolegyním nakupujícím.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Firma maminky s.r.o. se zavazuje, že Vaše osobní údaje, které jsou nutnou podmínkou při objednání, dodání zboží a vyhotovení daňového dokladu, dále při vyřizování případných reklamací, nebudou v žádném případě poskytovány třetím osobám.


ZPŮSOB ÚHRADY A DORUČENÍ:

PLATBA DOBÍRKOU (hotově doručovateli)
1.Cenný balík 150Kč
2.Doporučené psaní 90Kč (tímto způsobem zašleme pouze drobné zásilky jako plavky, zástěrky, 1mikinu...)
PLATBA PŘEVODEM (bankou před odesláním zboží)
1.Cenný balík 110Kč
2.Doporučené psaní 50Kč (tímto způsobem zašleme pouze drobné zásilky jako plavky, zástěrky, 1mikinu...)BALNÉ ZDARMA

CENY za zboží i dopravu jsou pevné, neměnné. Zboží pouze prodáváme, neměníme.
Děkujeme za pochopení.
Podmínky byly naposledy upraveny: 7.4.2015, 10:48
© 2004-2019 CZECH NEWS CENTER a.s. | Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt