PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF

Provozovatel
Kamil Houdek
Dana Houdková

Na mokřině 31
Praha 3
130 00
Česká republika

IČ 49264401
DIČ CZ7404300420

Část I.

1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.


Vzorový formulář odstoupení od smlouvy:

Adresát (zde vložte jméno a příjmení/název obchodní firmy, adresu sídla, popř. faxové číslo a emailovou adresu prodávajícího) …..................................................................................................................................................

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží

(uveďte název zboží, popř. číslo objednávky, počet kusů a pod.)........................................................................
Datum objednání zboží …......................................................................................................

Datum obdržení zboží …........................................................................................................
Jméno, příjmení a adresa spotřebitele/nakupujícího ..............................................................

Datum …...............
 (v případě zaslání odstoupení od smlouvy v listinné podobě přidejte rovněž podpis)

 

................................


2. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

- Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

- Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.


3. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

4. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/5. Prohlášení:

Prodávající prohlašuje, že se seznámil s podmínkami, které by měl splňovat prodejce nabízející zboží přes internet, viz. http://www.mimibazar.cz/page.php?id=19.

Zároveň prodávající odpovídá za to, že ve svých podmínkách prodeje bude uvádět požadované informace a zároveň informace, které jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.

V případě, že je následující Část II. či jakákoliv její část v rozporu s platnými zákony a ustanoveními, stává se neplatnou a transakce se řídí výlučně společnými podmínkami prodeje z Části I.
 

Část II.

AKTUALITY:
NOVĚ MÁTE MOŽNOST DORUČENÍ BALÍKU DO ZÁSILKOVNY!
V případě Vašeho zájmu pod oknem VZKAZ klikněte na "Doručit na pobočku Zásilkovny" a vyberte pobočku, na které si balík chcete vyzvednout. Jakmile bude balík na pobočce připravený k vyzvednutí, budete Zásilkovnou informováni.
..............................................................................................................................................................
Dobrý den,
vítám Vás v mém obchodě a přeji příjemné nakupování.

Nabízím hry a hračky pro všechny věkové kategorie: COBI, UBI-TOYS, TY, MINDOK, DISNEY, MATTEL, HASBRO atd. včetně nafukovacích hraček INTEX.

POKUD V MÉ NABÍDCE NENAJDETE NĚJAKÉ HRAČKY ZE SORTIMENTU VELKOOBCHODU "HRAČKY LAMPS" nebo "COBI", O KTERÉ MÁTE ZÁJEM - NEVÁHEJTE MNE PROSÍM KONTAKTOVAT.

V nabídce mám široký sortiment hlavně plyšáků UNI-TOYS, nábytku pro Barbie, stavebnic COBI, které jsou plně kompatibilní s ostatními značkami podobných stavebnic jako je LEGO atp. a další hračky.

OBJEDNÁVKA:
Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s pravidly obchodu, s možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem a seznámil se s ustanovením o ochraně osobních údajů.
Stornování objednávky zákazníkem je možné e-mailem do 24 hod od odeslání objednávky.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Na všechny Vaše dotazy a objednávky se snažím odpovědět co nejdříve, zpravidla do 24 hod, nejpozději však do 48 hod (kromě víkendu + svátku nebo dovolené, popř. prázdnin). Pokud se do této doby neozvu, kontaktujte mě prosím ještě jednou. Může se stát, že i technika selže.
Pokud v mé nabídce nenajdete nějaké zboží výše uvedených značek, o které máte zájem, neváhejte mě prosím kontaktovat.

MOŽNOSTI PLATBY :
1) platba bankovním převodem účet , přičemž požaduji připsání platby na účet před odesláním zboží (platbu očekávám nejpozději do 4 prac. dnů od potvrzení objednávky).
Podklady k platbě zasílám vždy - e-mailem, pokud k Vám nedorazí do 48 hod, prosím ozvěte se znovu, může se stát, že se e-mail zatoulá.
2) po dohodě hotově při osobním převzetí

Daňový doklad zasílám společně s novým zbožím.

DOSTUPNOST ZBOŽÍ:
NOVÉ ZBOŽÍ:
Není-li v popisu u výrobku uvedeno jinak, je zboží SKLADEM expedováno větš. následující pracovní den po obdržení platby na účet. Zboží, které není skladem, průběžně doobjednávám. O dodací lhůtě informuji zákazníka e-mailem.
V případě vyprodání u dodavatele může dojít k prodloužení dodací lhůty nebo ke zrušení objednávky. O těchto skutečnostech informuji zákazníka neprodleně e-mailem a je navržen další postup.
POUŽITÉ ZBOŽÍ:
Balíky a zásilky se snažím odesílat nejpozději následující pracovní den po připsané částce.
O odeslání balíču Vás budu kontaktovat .

DOPRAVA:
1) Do Zásilkovny - zaslání balíku do některé z poboček Zásilkovny (doručení větš. následující pracovní den):
https://www.zasilkovna.cz/pobocky

- při platbě předem je poštovné 60,- Kč
- při platbě dobírkou je poštovné 75,- Kč

2) Poštou (doručení větš. za 1-3 pracovní dny)
- při platbě předem je poštovné od 72,- Kč
- při platbě dobírkou je poštovné od 116,- Kč.

3) Dopravcem DPD (doručení následující pracovní den)
- při platbě předem je poštovné 96,- Kč
- při platbě dobírkou je poštovné 121,- Kč.

4) Do Balíkovny - vyzvednutí balíku na specializované přepážce pošty - rychlá obsluha, není potřeba doklad:
- při platbě předem je poštovné 55,- Kč
- při platbě dobírkou je poštovné 73,- Kč.

Ceny za dopravu účtuji dle tarifu dopravců. Balné si neúčtuji.

Pokud si objednáváte více zboží, platíte pouze jedno poštovné, které je přizpůsobeno celému balíku.

Snažím se chovat ekologicky i ekonomicky a zboží balím do již použitých krabic od zboží, atp.

Odpovědnost za poškození zásilky v průběhu přepravy nese dopravce.

OSOBNÍ ODBĚR ZBOŽÍ je možný po vzájemné dohodě na níže uvedené adrese na Praze 3:
Dana Houdková
Na mokřině 31
130 00 Praha 3
....................................................................................................................................................
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
.....................................................................................................................................................
ZÁRUKA, REKLAMACE, VRÁCENÍ ZBOŽÍ,STORNO OBJEDNÁVKY:
Standardní zákonná záruční lhůta jsou 2 roky.
Záruka se nevztahuje na škody způsobené:
- neodborným použitím
- mechanickým poškozením nebo opotřebením
- živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem)
- jinými vnějšími vlivy

Reklamace musí být uplatněna vždy písemně na e-mail: houdkovadana@seznam.cz nebo poštou po předchozí domluvě.

Dle zákona máte nárok zboží do 14 dnů bez udání důvodu vrátit. Vrácené zboží na dobírku nepřebírám! Je to z toho důvodu, že před vrácením peněz potřebuji zboží prohlédnout, zda nedošlo k jeho poškození, opotřebení a zda zboží dorazilo v takové podobě, v jaké bylo odesláno.

Vrácené zboží musí být nepoškozené, čisté, včetně originálních obalů. Jestliže bude vrácené zboží vykazovat známky používání, opotřebení nebo nebude kompletní (původní obal apod.), budu vůči zákazníkovi uplatňovat nárok na vrácení chybějící hodnoty zboží v penězích. Na email či do balíčku napište prosím číslo účtu, na který má být vrácená částka.
Pokud budete vracet objednané zboží, na které se vztahovala AKCE dárek zdarma, budu požadovat vrácení zboží včetně dárku.
Peníze za vrácené zboží zasílám na bankovní účet do 14 dnů od převzetí zboží, které splnilo všechny uvedené podmínky k vrácení zboží.

Stornování objednávky ze strany prodávajícího:
Vyhrazuji si právo stornovat objednávku nebo její část a odstoupit od smlouvy, pokud:
- se zboží již nevyrábí nebo nedodává
- je zboží dlouhodobě nedostupné
- nebo se cena zboží změnila nebo byla chybně stanovena

V těchto případech budete neprodleně o této skutečnosti informováni.
Vyhrazuji si právo úpravy cen a detailů zboží.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)
Jsme firma Kamil Houdek, provozující e-shop www.hrackoobchod.cz,
se sídlem Na mokřině 2203/31, Praha 3, IČO 49264401 a jako správce zpracováváme vaše osobní údaje.
Svůj souhlas nám udělujete zaškrtnutím políčka formuláře souhlasu s podmínkami prodeje při objednávce.

1) KATEGORIE DOTČENÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (dále jen OÚ)
Zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytnete.
Pokud si u nás objednáte zboží, potřebujeme od vás údaje, které jsou v objednávkovém procesu označené jako povinné (jedná se především o vaše jméno a příjmení, doručovací adresu). Dále pro účely prodeje zboží potřebujeme vaši e-mailovou adresu.

Při objednání zboží můžete vyplnit i nepovinné údaje (např. Vaše telefonní číslo). Ty pak usnadňují splnění uzavřené smlouvy. V případě jakýchkoliv komplikací nám tyto údaje pomáhají situaci efektivněji řešit. Nepovinné údaje nám poskytujete dobrovolně.

2) ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OÚ - Plnění a uzavření smlouvy
Velkou část vašich osobních údajů potřebujeme k tomu, abychom s vámi vůbec mohli uzavřít kupní či jinou smlouvu ohledně zboží, které si u nás chcete zakoupit. Jakmile je smlouva uzavřena, vaše osobní údaje zpracováváme k tomu, abychom vám řádně doručili zakoupené zboží. Na základě tohoto právního důvodu tedy zpracováváme především údaje fakturační a doručovací.

3) PŘEDÁVÁNÍ OÚ TŘETÍM SUBJEKTŮM
Vaše osobní údaje předáváme třetím subjektům z důvodu doručení zboží.
Vámi zvolený dopravce od nás dostává informace kam a komu konkrétně má zboží doručit. Tyto údaje dopravci předáme podle toho, jak je vyplníte v objednávce. Takto předané údaje zahrnují především vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, tel. číslo, na kterém vás může dopravce kontaktovat, a pokud nebylo zboží uhrazeno předem, tak i případně částku, kterou je třeba při převzetí zboží uhradit. Dopravce je ve vztahu k osobním údajům, které mu předáme, oprávněn zpracovávat je pouze pro účely doručení zboží.

4) JAK DLOUHO VAŠE OÚ ZPRACOVÁVÁME?
V prvé řadě budeme vaše údaje zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi.
Dále upozorňujeme, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let).
5) ZABEZPEČENÍ OÚ
Snažíme se používat taková bezpečností opatření, která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

6) JAKÁ MÁTE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU VAŠICH OÚ
Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo opravit či doplnit své osobní údaje, právo požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracovávání vašich osobních údajů, právo na přístup k vašim osobním údajům, právo požadovat přenesení vašich osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení vašich osobních údajů a za určitých podmínek také právo na výmaz některých osobních údajů, které v souvislosti s vámi zpracováváme (tzv. právo být „zapomenut“).

Dále můžete žádat, abychom údaje o vás vymazali (výmaz se však nedotkne údajů na dokumentech, které musíme podle zákona uchovávat (např. faktury či dobropisy). Pokud vaše osobní údaje budeme potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků, může být vaše žádost odmítnuta (např. pokud za vámi evidujeme neuhrazenou pohledávku či v případě probíhajícího reklamačního řízení).

Máte-li za to, že vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, máte rovněž právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi, pokud budete případné nároky řešit nejprve s námi.Děkuji za respektování podmínek prodeje a těším se na Vaše objednávky.

Přeji příjemné nakupování.

Provozovatel:
Kamil Houdek

IČ: 49264401
DIČ: CZ7404300420

Odpovědná osoba:
Dana Houdková
Na mokřině 31
130 00 Praha 3
mob: 603 452 464
e-mail: houdkovadana@seznam.cz

Provozní doba:
Po-Pá 8-19 hod.
Podmínky byly naposledy upraveny: 18.6.2018, 16:17
© 2004-2019 CZECH NEWS CENTER a.s. | Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt