PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF

Provozovatel
Matyska a.s.
Miroslav Matyska

Slobodova, 608
Bystřice pod Hostýnem
76861
Česká republika

tel. 573 333 467

IČ 63490277
DIČ CZ63490277

Část I.

1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.


Vzorový formulář odstoupení od smlouvy:

Adresát (zde vložte jméno a příjmení/název obchodní firmy, adresu sídla, popř. faxové číslo a emailovou adresu prodávajícího) …..................................................................................................................................................

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží

(uveďte název zboží, popř. číslo objednávky, počet kusů a pod.)........................................................................
Datum objednání zboží …......................................................................................................

Datum obdržení zboží …........................................................................................................
Jméno, příjmení a adresa spotřebitele/nakupujícího ..............................................................

Datum …...............
 (v případě zaslání odstoupení od smlouvy v listinné podobě přidejte rovněž podpis)

 

................................


2. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

- Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

- Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.


3. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

4. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/5. Prohlášení:

Prodávající prohlašuje, že se seznámil s podmínkami, které by měl splňovat prodejce nabízející zboží přes internet, viz. http://www.mimibazar.cz/page.php?id=19.

Zároveň prodávající odpovídá za to, že ve svých podmínkách prodeje bude uvádět požadované informace a zároveň informace, které jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.

V případě, že je následující Část II. či jakákoliv její část v rozporu s platnými zákony a ustanoveními, stává se neplatnou a transakce se řídí výlučně společnými podmínkami prodeje z Části I.
 

Část II.

Děkujeme za Váš zájem. V našem e-shopu puzzle-puzzle.cz máme ještě širší nabídku skládaček a puzzle všeho druhu pro všechny věkové kategorie od miminek pro dospělé, proto pokud si nevyberete zde, navštivte nás přímo na stránkách puzzle-puzzle.cz.

1. Provozovatel :

Matyska a.s.
Puzzle-puzzle.cz
Slobodova 608
768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ: 63490277
DIČ: CZ63490277
2. Dodací lhůta:

Obvyklá doba dodání je do 48 hod. O přesné dodací lhůtě, pokud je zboží skladem, nebo předpokládanou dodací lhůtu, pokud zboží není skladem, je kupující informován prodávajícím při potvrzení objednávky. Aktuální informace o skladové zásobě je uvedena na www.puzzle-puzzle.cz.

3. Nevykrytí nebo částečné vykrytí objednávky :

Pokud z jakéhokoliv důvodu prodávající není schopen objednávku vykrýt úplně nebo částečně, informuje kupujícího o stavu objednávky telefonicky nebo e-mailem. Na základě této informace kupující rozhodne budeli objednávka vykryta částečně nebo stornována.

4. Podmínky dodání:

Výdejní místo - Geis point - 79 Kč při platbě předem, na dobírku 98 Kč
• více než 400 partnerských výdejních míst po celé ČR
• dodání zpravidla za 2 pracovní dny po expedici objednávky na vybrané výdejní místo
• informování SMS zprávou a e-mailem po připravení zásilky k vyzvednutí
• zásilky jsou připraveny k vyzvednutí po dobu 7 dní
• při objednávce nad 1500,- Kč doprava zdarma
• pouze pro zásilky do maximální váhy 15kg
• a do max.velikosti 80 x 60 x 42 cm
Balík Do ruky ČR - Česká pošta - při platbě předem 99 Kč , na dobírku 138 Kč
• dodání následující pracovní den po odeslání
• doručení balíku až domů
• při nepřítomnosti lze balík vyzvednout do 7 dnů na poště
• možnost sledování zásilky na webových stránkách České pošty
• informaci e-mailem obdržíte v den odeslání zásilky
• při objednávce nad 1500,- Kč doprava zdarma (viz další zboží v našem e-shopu)

Dodání na Slovensko - při platbě předem 169 Kč , na dobírku 208 Kč
• dodání do 5 pracovních dnů po odeslání
• možnost sledování zásilky na webových stránkách přepravce
• informaci ke sledování zásilky obdržíte e-mailem v den odeslání
• při objednávce nad 4000,- Kč doprava zdarma (viz další zboží v našem e-shopu)
• zásilku platíte doručovateli v EUR - přepočteno kurzem
• možnost platby předem na účet ve Slovenské bance v měně EUR

5. Reklamační postup:

V případě, že se na zakoupeném zboží vyskytla v průběhu záruční doby vada, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.
Kupující informujte prodávajícího o reklamaci telefonicky, e-mailem nebo písemně.
Dle jednotlivé reklamace navrhne způsob vyřízení reklamace prodávající. V případě, že je nutné reklamované zboží vrátit dodavateli zašle kupující reklamované zboží jako doporučený balík na vlastní náklady na adresu prodávajícího. Spolu s reklamovaným zbožím kupující zašle průvodní dokument ve kterém uvede : číslo objednávky, datum převzetí zboží, důvod reklamace, adresu kupujícího.
V případě oprávněné reklamace může kupující požádat emailem, či písemně o doložené náklady spojené s dopravou reklamovaného zboží ve výši běžné ceny přepravců PPL nebo Česká pošta.

6. Storno objednávky :

Kupující může objednávku stornovat telefonicky popř. e.mailem do 13:00 každý pracovní den, pro objednávky doručené prodávajícímu před touto hodinou téhož dne.

Kontaktovat nás můžete:
e-mailem na:
- objednavky@puzzle-puzzle.cz (dotazy k objednávkám)
- info@puzzle-puzzle.cz (v ostatních případech, dotazech)
telefonicky na zákaznické lince 573 333 467
Na zákaznické lince jsme Vám k dispozici v pracovní dny 9:00 - 16:00 hodin.
Na e-mailové dotazy odpovíme v pracovní dny v co nejkratší době (zpravidla do 24 hod.)
Sídlo společnosti
Matyska a.s.
Slobodova 608
768 61 Bystřice pod Hostýnem
Odpovědná osoba: Miroslav Matyska, Radek Matyska
IČ: 63490277
DIČ: CZ63490277

Bankovní spojení:
Účet Fio banka: 2600130641 / 2010 nebo Česká spořitelna: 2269348359 / 0800
Matyska a.s. je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1815.

▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅
►►► PUZZLE-PUZZLE.cz ◄◄◄
Eshop s obrovskou nabídkou různých druhů a motivů puzzle pro děti i dospělé. U nás výhodně nakoupíte pěnové puzzle koberce pro malé děti, dřevěné kostky, vkládačky, 3D puzzle, dřevěné i kartonové puzzle, panoramatické, fluorescenční, miniaturní, klasické puzzle a mnoho dalších skládaček.
Úplnou nabídku naleznete na stránkách našeho internetového obchodu
✱✱✱ PUZZLE-PUZZLE.cz ✱✱✱
▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅
Podmínky byly naposledy upraveny: 24.9.2018, 10:17
© 2004-2019 CZECH NEWS CENTER a.s. | Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt