PODMÍNKY PRODEJE

Ladislava P. (ladka010) ID 379062
Stanislav Putík
mimibazar.cz/ladka010
Oblast: Praha - východ
Ověřená adresa
+PŘIDAT K OBLÍBENÝM (přihlášení)
Registrace: 14.7.2011
Naposledy: 23.2.2021 23:14
Aktualizace: 30.12.2020 0:36
INZERTNÍ FOTOGRAFIE 40
prodám | koupím
vyměním | věnuji | půjčím
zdarma k objednávce
slevy | akce | vzkazy
odkazy na aukce
PROBÍHAJÍCÍ AUKCE
PODMÍNKY PRODEJE
71375139
HODNOCENÍ 1878
VŠECHNY FOTOGRAFIE 0
Rodinné fotky
Scrapbook
Módní show
Spokojení zákazníčci
Moje hobby
Zahrada
Naše bydlení
Dekorace
Poradna
Domácí mazlíčci
Sběratelství
Naše úlovky
KOMENTÁŘE
VTÍPKY 0
RECEPTY 0
NÁVODY 0
Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF
OBCHODNÍ PODMÍNKY


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) firmy Stanislav Putík

, se sídlem Dřevčice 179, 25001 Brandýs nad Labem, identifikační číslo: 71375139, (dále jen „prodávající“) upravují

v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních

stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní

smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále

jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový

obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové

adrese http://www.mimibazar.cz/bazar.php?user=379062, a to prostřednictvím rozhraní webové

stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu

nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná

při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého

samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní

smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními

obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní

smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu

lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto

ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti

předchozího znění obchodních podmínek.3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je

informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu

ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se

nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení

cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své

podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou

uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny

zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní

obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní

smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených

s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a

dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech,

kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní

obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1.objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického

3.4.2.způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení

3.4.3.informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen

nákupního košíku webového rozhraní obchodu), objednávaného zboží a jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat

a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost

kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „koupit “.

Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí

elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou

v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství

zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o

dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky

(akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na

adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání

kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků

na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové

připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady

se neliší od základní sazby.4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může

kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

bezhotovostně převodem na účet prodávajícího

(dále jen „účet prodávajícího“);

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady

spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně

jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto

není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit

kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná

při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do

dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží

společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby

je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné

částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde

k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní

ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1

občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně

kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými

právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě

kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu (pokladní lístek). Prodávající plátcem

daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu

po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu

kupujícího.5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze

mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle

přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které

podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno

s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které

spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od

kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového

programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní

smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1

občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů

od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik

druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední

dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno

ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může

kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu

obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat

mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty

prodávajícího .

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se

kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti

(14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní

smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i

v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní

cestou.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí

prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od

odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je

prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění

poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s

tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-

li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní

prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží

prodávajícímu odeslal.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně

započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní

smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu

bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva

mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li

k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně

takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu

vrátit i poskytnutý dárek.6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku

kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto

způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené

kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně

nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen

uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené

s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost

obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V

případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky

nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací

podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí

příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914

až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména

prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1.má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové

7.2.2.se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke

vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující

očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3.zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo

předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku

nebo předlohy,

7.2.4.je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5.zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží

prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na

opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu

odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí

kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží

bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se

vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5.Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese

jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment

prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik

uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího

reklamované zboží.

7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady

může upravit reklamační řád prodávajícího.8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve

smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím

elektronické adresy . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle

prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský

úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu

osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu

mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně

spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst.

2 občanského zákoníku.9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována

zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších

předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení,

adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické

pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely

realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského

účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů

prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není

podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém

uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu)

uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat

prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu,

jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje

prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou

zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné

podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o

tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl.

9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou

soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména

jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.8.1.požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

9.8.2.požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu

prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí

informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující

náklady nezbytné na poskytnutí informace.10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1.Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo

podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se

zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2.Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je

nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní

smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího,

může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.11. DORUČOVÁNÍ

11.1.Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1.Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek,

pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena

práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2.Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se

takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl

se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností

jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

12.3.Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím

v elektronické podobě a není přístupná.

12.4.Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní

smlouvy.

12.5.Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Stanislav Putík, Dřevčice 179, 25001 Brandýs nad Labem, adresa

elektronické pošty ladka.lm@seznam.cz

Poštovné:
Poštovné je účtováno dle tarifů ČP + balné (3-5 Kč)
Doporučená zásilka : nesní přesáhnout tloušťku 5cm
- váha balíčku do 500g – 52 Kč
- váha balíčku do 1 kg – 57 Kč
- váha balíčku nad 1 kg – 85 KčPři objednávce nad 600 Kč je poštovné 85 Kč - posíláno jako balík do ruky

V těchto částkách za poštovné je již účtováno balné 3 Kč

Balíčky zasíláme vždy DOPORUČENĚ !!!
Na Vaší žádost je možné zaslat i obyčejně, ale při případné ztrátě NENESEME ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST !!!
Je možné zaslat i na dobírku - příplatek ČP
Balíčky jsou obesílány zpravidla 3x v týdnu.....nejpozději do 3 pracovních dnů.
Osobní předání není z časových důvodu možné!!!
Balíčky jsou zaslány výhradně až po připsání peněz na účet (na výpisy z bank není brán zřetel)
(Každý jistě ví, kdy má kdo narozeniny, kdy jsou vánoce, že pojedete na dovolenou atd. proto prosím objednávejte v předstihu.Objednávkám typu potřebuji to mít do pátku doma,nebo ještě dnes potřebuji odeslat, nebudou kladně vyřízeny, neboť opravdu zboží je odesláno až po připsání peněz na účet!)

Balíčky zasíláme vždy DOPORUČENĚ !!!
Na Vaší žádost je možné zaslat i obyčejně, ale při případné ztrátě NENESEME ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST !!!
Je možné zaslat i na dobírku - příplatek ČP
Balíčky jsou obesílány zpravidla 3x v týdnu.....nejpozději do 3 pracovních dnů.
Osobní předání není z časových důvodu možné!!!
Balíčky jsou zaslány výhradně až po připsání peněz na účet (na výpisy z bank není brán zřetel)
(Každý jistě ví, kdy má kdo narozeniny, kdy jsou vánoce, že pojedete na dovolenou atd. proto prosím objednávejte v předstihu.Objednávkám typu potřebuji to mít do pátku doma,nebo ještě dnes potřebuji odeslat, nebudou kladně vyřízeny, neboť opravdu zboží je odesláno až po připsání peněz na účet!)
Platby:
Bankovním převodem se platí co nejdříve po objednání zboží na číslo účtu, které je Vám zasláno s celkovou částkou. Dále je potřeba uvést do kolonky: zpráva pro příjemce Vaše příjmení.
Případně není problém se domluvit na pozdním zaplacení (výplata, mateřská apod.)

Zaslání zboží:
Zboží je zasláno po připsání peněz na náš bankovní účet a to do dvou pracovních dnů.
Podmínky byly naposledy upraveny: 25.2.2018, 14:36
© 2004-2021 CZECH NEWS CENTER a.s. | Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt