PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF

Provozovatel
janninna312
Jana Nocarová

Karlova 723
Louny
44001
Česká republika

tel. 725658676

IČ 13358171

Část I.

1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.


Vzorový formulář odstoupení od smlouvy:

Adresát (zde vložte jméno a příjmení/název obchodní firmy, adresu sídla, popř. faxové číslo a emailovou adresu prodávajícího) …..................................................................................................................................................

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží

(uveďte název zboží, popř. číslo objednávky, počet kusů a pod.)........................................................................
Datum objednání zboží …......................................................................................................

Datum obdržení zboží …........................................................................................................
Jméno, příjmení a adresa spotřebitele/nakupujícího ..............................................................

Datum …...............
 (v případě zaslání odstoupení od smlouvy v listinné podobě přidejte rovněž podpis)

 

................................


2. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

- Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

- Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.


3. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

4. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/5. Prohlášení:

Prodávající prohlašuje, že se seznámil s podmínkami, které by měl splňovat prodejce nabízející zboží přes internet, viz. http://www.mimibazar.cz/page.php?id=19.

Zároveň prodávající odpovídá za to, že ve svých podmínkách prodeje bude uvádět požadované informace a zároveň informace, které jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.

V případě, že je následující Část II. či jakákoliv její část v rozporu s platnými zákony a ustanoveními, stává se neplatnou a transakce se řídí výlučně společnými podmínkami prodeje z Části I.
 

Část II.

Milí nakupujíci:o)

Přečtete si prosím pozorně naše podmínky prodeje:)


V případě, že nebudete něčemu rozumět, napište. Ráda odpovím všem:)Na objednávky a dotazy odpovídáme mezi 24/48h.
Na internetu jsme v pracovní dny během dopoledne a večer po 20h max.do 22h.
O víkendu jen málo, proto odpovědi na meilíky které dorazí o víkendu,odpovím nejpozději následujíci prac.den.
Mám děti a Ty si chtějí s maminkou hrát:) Děkuji moc za pochopení.

1. Provozovatelem internetového obchodu je:
Jana Nocarová
IČO 13358171
nejsme plátce DPH
Živnostenský list vydal živnostenský úřad v Lounech.

*Sídlo firmy:*
Jana Nocarová
Karlova 723
440 01 Louny


*Doručovací adresa firmy:*
Jana Nocarová
Karlova 723
440 01 Louny

Provozní doba:
8-13h - pracovní dny - v případě, že se nedovoláte prosím pište SMS
neomezená pracovní doba během dne se sama ozvu. Děkuji
Tel: 733665965 pracovní tel. číslo
Email : janina312@seznam.cz

2. všechny ceny věciček jsou konečné včetně DPH.

3. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny
mimibazar jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

4. Kupující si zboží vybere v internetovém katalogu. Cena výrobků vždy odpovídá ceně, která je uvedena v internetovém katalogu v době objednání výrobku.

5. Zákazník je srozumněn s tím, že vzhledem k různým typům monitorů, se může barva nabízeného zboží na fotkách v eshopu minimálně lišit od barev zboží ve skutečnosti. Zboží je ušité strojově a proto může dojít k mírnému posunutí vzoru. Vzor se tedy nemusí nacházet na stejné pozici jak na fotografii. Což není bráno jako vada výrobků.

6. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

7. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

8. Způsob úhrady zboží je možný i na dobírku, při převzetí zboží v hotovosti (osobní převzetí elektronicky objednaného zboží) nebo platbou na účet prodávajícího.

9. Pokud se zákazník rozhodne pro platbu na účet, bude mu zboží rezervováno po dobu max. 10 dnů od potvrzení objednávky. Pokud nedojde k uhrazení, je objednávka automaticky stornována. V případě, že zájem stále trvá, napište.

10. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v nákupním formuláři.

11. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

12. Přijetí a odeslání objednávky je zákazníkovi potvrzeno informativním mailem na zadaný mail.

13. *Dodací lhůta* je kolem 14 pr. dní nejpozději však do 21pracovních dnů.

*** Veškeré sady, povlečení a doplňky do postýlky jsou pouze na objednávku přímo od výrobce (jsou šity na zakázku).*** některé setíky jsou však skladem a pokud chcete něco ihned klidně písněte a ráda poradím , co je skladem, protože většinou je toho skladem dost :)


14. Ceny a Slevy - veškeré ceny včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob.

15. Storno objednávky - objednávku můžete stornovat e-mailem do 24 hodin od objednání. Stačí uvést číslo objednávky a kontaktní údaj na Vás.

16. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, zejména z důvodu momentálně vzniklé nedostupnosti objednaného zboží. Před odstoupením je však prodávající povinen pokusit se kontaktovat kupujícího a pokusit se dohodnout s ním možné řešení.

17. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s platným právním řádem. Zboží k reklamaci, prosím, zašlete na výše uvedenou adresu:
Doručovací adresa firmy viz výše.

18. Záruční doba činí 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí výrobku spotřebitelem.
Prodejce odpovídá za všechny vady výrobku, které má zboží při převzetí kupujícím nebo které se objeví v průběhu záruční doby.
Nevztahuje se pak na vady způsobené nešetrným zacházením nebo mechanickým poškozením.

Na věci použité neplatí záruka, odpovědnost prodávajícího se vztahuje jen na vady, které tyto věci měly při převzetí kupujícím. Vyjde-li taková vada najevo až dodatečně, je stanovena dvanáctiměsíční lhůta pro vytknutí vady kupujícím a pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady. Odpovědnost prodávajícího se nevztahuje na běžné opotřebení a vady popsané buď u konkrétního inzerátu, nebo v obecně v obchodních podmínkách.

19. Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 30 dnů a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

20. Při uplatnění reklamace je nutno předložit *reklamované zboží a stručný popis závady,
Při uplatňování reklamace Vás prosíme o přiložení dokladu o koupi
zboží. *Bez tohoto dokladu nebude možná reklamaci uplatnit.*
Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
a. poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí)
b. porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou
c. neodborným zacházením
d. zboží bylo poškozeno živly
e. zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním

21. Internetová objednávka je smlouvou uzavřenou na dálku.Kupující má právo podle občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, měl by nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v nejlépe v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). V případě, že již bylo zboží použito (např. bez originálního balení, odstraněny visačky, opotřebování) lze zboží dle zákona vrátit, ale vracená částka bude ponížena adekvátně opotřebení, protože toto zboží nelze už prodat jako NOVÉ. Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět celou uhrazenou částku (případně sníženou o hodnotu opotřebení) předem dohodnutým způsobem. Při vrácení zboží Vás prosíme o přiložení dokladu o koupi zboží. Bez tohoto dokladu nebude možná vratka peněz .
_V žádném případě nelze zboží vracet poštou na dobírku ! Takto zaslané zboží nepřijímáme!_

22. Poštovné/přepravné je od 69 Kč při platbě převodem na účet a v případě dobírky je k poštovnému/přepravnému účtováno 29 Kč poplatek za způsob platby.
Při koupi 4 sad z mých aukcí poštovné zdarma.

Pokud prodejce zjistí, že není schopen dodat své zboží včas, dá o tom vědět kupujícímu a dostane na zboží 5% slevu, pokud je schopen dodat jen část zboží, tak je
sleva také 5%.

UPOZORNĚNÍ: Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem převzata , bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží. Odesláním objednávky SOUHLASÍTE s našimi obchodními podmínkami. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky, budou postoupeny společně s osobními údaji společnosti Deredes s.r.o k vymáhání ,včetně všech nákladů s tím spojených.


Těším se na spolupráci se všemi, kteří to myslí opravdu vážně,děkuji.


Krásný den
Janninna312 a kolektiv
Podmínky byly naposledy upraveny: 21.10.2011
Podmínky byly naposledy upraveny: 25.10.2011, 9:53
© 2004-2018 CZECH NEWS CENTER a.s. | Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt