PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF

Provozovatel
Renata Hyánková

U kantorka 309
Rožnov pod Radhoštěm
75661
Česká republika

tel. 736148143

IČ 61600491

Část I.

1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.


Vzorový formulář odstoupení od smlouvy:

Adresát (zde vložte jméno a příjmení/název obchodní firmy, adresu sídla, popř. faxové číslo a emailovou adresu prodávajícího) …..................................................................................................................................................

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží

(uveďte název zboží, popř. číslo objednávky, počet kusů a pod.)........................................................................
Datum objednání zboží …......................................................................................................

Datum obdržení zboží …........................................................................................................
Jméno, příjmení a adresa spotřebitele/nakupujícího ..............................................................

Datum …...............
 (v případě zaslání odstoupení od smlouvy v listinné podobě přidejte rovněž podpis)

 

................................


2. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

- Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

- Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.


3. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

4. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/5. Prohlášení:

Prodávající prohlašuje, že se seznámil s podmínkami, které by měl splňovat prodejce nabízející zboží přes internet, viz. http://www.mimibazar.cz/page.php?id=19.

Zároveň prodávající odpovídá za to, že ve svých podmínkách prodeje bude uvádět požadované informace a zároveň informace, které jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.

V případě, že je následující Část II. či jakákoliv její část v rozporu s platnými zákony a ustanoveními, stává se neplatnou a transakce se řídí výlučně společnými podmínkami prodeje z Části I.
 

Část II.

Provozovatel
Bc. Renáta Hyánková
U Kantorka 309
75661 Rožnov pod Radhoštěm
Česká republika

tel. +420 736 148 143

IČO : 61600491

Prodávám Kosmetiku AVON


Milí zákazníci,
děkuji, že jste navštívili moje stránky.
Prosím, přečtěte si následující podmínky prodeje. Vím, že jsou poněkud dlouhé, ale myslím si, že tím předejdeme možným nesrovnalostem. Pokud budete mít nějaké dotazy ohledně čehokoliv, nebojte se mi napsat nebo mě kontaktovat, rádi Vám poradím.PROVOZUJE:
Bc. Renata Hyánková U Kantorka 309, 75661 Rožnov pod Radhoštěm
IČO: 61600491 , tel: + 420 736 148 143
email: klaudierenata@gmail.com

ZBOŽÍ:
Jedná se výhradně o produkty kosmetické firmy AVON,ORIFLAME A DEDRU - ekologické výrobky (jak kosmetické, tak i nekosmetické), které jsou předváděny na prezentačních akcích a v katalogu.

REZERVACE:
Je na 7 dní, po dohodě možno i déle. Po dohodě možnost otevřené objednávky. Pokud po 7 dnech nebude platba připsána na účtu (pokud není dohodnuto jinak) a neozvete se, zboží vracíme zpět do prodeje. poté stejný postup. Prosím při objednávce uvádějte svou ADRESU!

DODACÍ PODMÍNKY:
1. PLATBA
Zašleme vám podklady pro platbu, kde je uvedeno číslo účtu a VS pro jednodušší identifikaci platby, do popisu pro příjemce uveďte i Vaše jméno a příjmení děkuji. Platba je možná převodem na účet nebo složenkou na moji adresu. Na dobírku nezasílám! Platbu očekávám do 7 dní, pokud se domluvím, je splatnost samozřejmě podle potřeby.


2. POŠTOVNÉ A ZASLÁNÍ BALÍČKU:
Ceny za zboží jsou uvedeny s DPH, bez poštovného Poštovné je stanoveno dle váhy balíčku dle ceníku ČP od 1.5.2016. Balíček odesílám doporučeně do 1 do 3 pracovních dnů od dne připsání platby na účet. Obyčejně zasílám jen na vyžádání a VAŠE RIZIKO. V případě ztráty balíčku ČP vracím vámi zaplacenou částku na váš účet nebo Vám zašlu nové zboží. Na dobírku nezasílám. Balné počítám dohromady s poštovným (uvedeno v nabídce u produktu). Náš internetový obchod je zcela nezávislý a proto ceny uveřejněné v internetovém obchodě platí pouze pro nákup přes internet. Před převzetím zásilky zkontrolujte, zda zásilka není viditelně poškozena přepravou, pokud tomu je tak, zkontrolujte ihned obsah a případně sepište reklamaci přímo s přepravcem a následně mě kontaktujte. Balíčky zasílám i přepravní společnosti PPL.
Cena balíčku do 50 kg je 80,- Kč.

3.VRÁCENÍ ZBOŽÍ:
Na základě zákona o ochraně spotřebitele vracím zpět celou platbu ( zboží+ 1x poštovné).
V souladu se zákonem umožním nakupujícímu během 14 dnů od obdržení nového zboží toto bez udání důvodu vrátit - zboží by však mělo být odesláno doporučeně (ne na dobírku) na adresu sídla prodejce, v původním stavu a obalu, kompletní a nepoškozené. Při splnění těchto podmínek bude nakupujícímu vrácena finanční částka do 10 dnů od obdržení vráceného zboží.
Vrátit bez udání důvodu lze i nové zboží, které právě již nemá původní obal, bylo použito nebo třeba nemá visačky. Pak si prodejce může vrácenou částku
ponížit o opotřebení výrobku.ZÁRUČNÍ LHŮTA:
Na věci použité neplatí záruka, odpovědnost prodávajícího se vztahuje jen na
vady, které tyto věci měly při převzetí kupujícím. Vyjde-li taková vada najevo
až dodatečně, je stanovena dvanáctiměsíční lhůta pro vytknutí vady kupujícím a
pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady. Odpovědnost prodávajícího se
nevztahuje na běžné opotřebení a vady popsané buď u konkrétního inzerátu, nebo v
obecně v obchodních podmínkách.

Na nové zboží je se záruční lhůta poskytuje dle platného záručního řádu

REKLAMACE, VRÁCENÍ ZBOŽÍ:
Reklamace jsou vyřizovány ve lhůtě do 30-ti dnů dle obch. Zákona

Výměna a vrácení zboží do 14-ti dnů bez uvedení důvodu - v souladu se zákonem má zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČO) a pouze v případě, kdy zákazník není přítomen při převzetí zboží. V ostatních případech dle zákona tento nárok zaniká. K odstoupení od kupní smlouvy je nutný originál dokladu o koupi. V případě, že jednáním zákazníka vznikne prodávajícímu škoda, je kupující povinen tuto škodu uhradit (zejména neúplný obsah, poškozený obsah atp.).


PO ŠPATNÝCH ZKUŠENOSTECH NA DOBÍRKU NEZASÍLÁM.


OBJEDNÁVKY:
Na vaše objednávky a maily odpovím, co nejdříve, pokud budu mimo dosah PC, je vždy vzkaz na mé stránce. Pokud vzkaz není a přesto neodpovím do 12 hod. prosím kontaktujte mě znovu mailem nebo telefonicky.

Na nové zboží je se záruční lhůta poskytuje dle platného záručního řádu. Ke každé objednávce přidávám malou pozornost pro naše zákazníčky.

Pokud nebude vše, tak jak jsme uvedli, hned mě kontaktujte (vše podrobně a pravdivě popisuji, ale mohu něco přehlédnout) a společně problém a nesrovnalosti vyřešíme.


STORNO OBJEDNÁVKY: Pokud si objednávku rozmyslíte, informujte mě prosím co nejdříve mailem.

Informace o postupu prodejce, kdy zjistí, že není schopen objednané zboží dodat nebo je schopen jej dodat pouze částečně - okamžitý kontakt s nakupujícím formou e-mailu
a vrácení eventuální zálohy na zboží neprodleně na účet nakupujícího.

UKONČENÍ OBCHODU:
Po obdržení balíčku prosím o zprávičku, že v pořádku přišel. Pokud se do 14 dní od mého odeslání neozvete, považuji obchod za uzavřený.

DĚKUJI PŘEDEM ZA VAŠE HODNOCENÍ NA MMB.

Děkuji za Vaše objednávky a věřím, že budete s mýma službama spokojeni a rádi se ke mě zase někdy vrátíte.

Bc. Renata Hyánková
Podmínky byly naposledy upraveny: 14.11.2017, 19:16
© 2004-2020 CZECH NEWS CENTER a.s. | Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt