PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF

Provozovatel
Daniel Novotný
Martina Novotná

Josefa Ressla 1698
Teplice
41501
Česká republika

tel. 775 516 311

IČ 74252950
DIČ CZ7004262837

Část I.

1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.


Vzorový formulář odstoupení od smlouvy:

Adresát (zde vložte jméno a příjmení/název obchodní firmy, adresu sídla, popř. faxové číslo a emailovou adresu prodávajícího) …..................................................................................................................................................

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží

(uveďte název zboží, popř. číslo objednávky, počet kusů a pod.)........................................................................
Datum objednání zboží …......................................................................................................

Datum obdržení zboží …........................................................................................................
Jméno, příjmení a adresa spotřebitele/nakupujícího ..............................................................

Datum …...............
 (v případě zaslání odstoupení od smlouvy v listinné podobě přidejte rovněž podpis)

 

................................


2. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

- Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

- Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.


3. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

4. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/5. Prohlášení:

Prodávající prohlašuje, že se seznámil s podmínkami, které by měl splňovat prodejce nabízející zboží přes internet, viz. http://www.mimibazar.cz/page.php?id=19.

Zároveň prodávající odpovídá za to, že ve svých podmínkách prodeje bude uvádět požadované informace a zároveň informace, které jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.

V případě, že je následující Část II. či jakákoliv její část v rozporu s platnými zákony a ustanoveními, stává se neplatnou a transakce se řídí výlučně společnými podmínkami prodeje z Části I.
 

Část II.

E-shop Dětskýsmích.cz

Začnu hned tím nejdůležitějším a to cena dopravy a dodací podmínky.

Zboží je možné vyzvednout na naší adrese v Teplicích.

Zboží, které máme opravdu skladem, expedujeme do 24 hodin. Pokud stíháme vyskladnit a zabalit, tak ještě v den objednání. IHNED – je myšleno, pokud zvolíte platbu dobírkou. Při platbě na účet expedujeme po připsání peněz na náš účet. V případě, že objednané zboží není v požadovaném množství na skladě, tak vám do e-mailu sdělíme pravděpodobný termín expedice. Ale na mimibazaru zpravidla inzerujeme pouze co máme skladem, takže je odeslání okamžité.

Cena poštovného a balného (expediční poplatek) - platné do konce roku 2018. Od ledna opět pošta podražuje.

o ceně prosím nesmlouvejte - je pevná a neměnná do 30 kg za balík. Expediční poplatek zahrnuje veškeré manipulační poplatky, balné a dopravu.

UPOZORŇUJEME:

Nejprve napíšu jaké možnosti dopravy poskytujeme – zasíláme pouze českou poštou. Nutný mobil pro smsku a vyzvednutí.

Cena dopravy obsahuje už i balné 10,- Kč. V případně dobírky je cena navýšena o 40,- Kč.

balík do ruky: 99,- (doručení na adresu domů, do práce atd)

balík na poštu: 89,- (doručení na pobočku vámi zvolené pošty)
seznam pošt s možností doručení na poštu

balíkovna: 69,- (nová služna české pošty) omezení balíků do 5 kg
seznam balíkoven je zatím jen pár asi 200, ale třeba ta vaše pošta jí má koukněte

Při nákupu nad 3000,- včetně DPH je poštovné a balné zdarma (při váze zásilky do 30kg). V případě, že zásilka bude vyšší hmotnosti, budete informováni o možnostech jiného řešení.
____________________________________________________________________________________________

Firma: Daniel Novotný
IČ: 74252950 , DIČ: CZ7004262837 - Jsme plátci DPH
Adresa: Josefa Ressla 1698, 41501 Teplice
(výše uvedená adresa je zároveň i sídlo firmy, jsme pouze e-shop nemáme kamennou prodejnu. Osobní předání je možné po domluvě.)

Kontaktní email: info@detskysmich.cz
webové stránky (e-shop): www.detskysmich.cz
mobil: 775 516 311

Pracovní doba:

Pondělí - Pátek 09:00 - 18:00 (mobil, e-mail, icq, skype, on-line chat dle dostupnosti)
víkendy a svátky ( dotazy směřujte na e-mail, připadně na on-line chat, pokud je dostupný)

NOVĚ JSME ZAVEDLI ON-LINE DOTAZY na našich stránkách www.dandyland.cz - Pokud se vám objeví na našich stránkách v pravo dole bublinka s textem Právě jsme ONLINE, můžete po kliknutí na bublinku napsat dotaz na zboží nebo informaci, kterou potřebujete rychle zjistit. E-mailová komunikace může být někdy zdlouhavější, tak neváhejte a tuto službu využijte.

STORNO OBJEDNÁVKY: I přesto, že se domluvíme, lze objednávku stornovat do 24 hodin po objednání a to pomocí vzkazů na Mimibazaru nebo e-mailem.

PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy poté nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Pokud zásilka nejeví žádné mechanické poškození obalu a následně je zjištěno, že některé zboží chybí, případně přišlo rozbité, poškozené, nekompletní apod. neprodleně nám tuto skutečnost sdělte, abychom provedli nápravu. Reklamace tohoto typu budou prošetřovány a akceptovány pouze do 5-ti kalendářních dnů, včetně dne doručení dopravcem. Po uplynutí této doby již není možné reklamaci tohoto typu vyřídit.

Děkujeme za pochopení.

VÝMĚNA ZBOŽÍ

Vybrali jste nevyhovující velikost či špatnou barvu našeho zboží (povlečení, prostěradla, hračky) ? To přece není žádný problém.

Zákazníkům zaručujeme výměnu zboží za jiný typ, pokud vrátí zboží ve lhůtě 14-ti dnů ode dne nákupu a přiloží doklad o nákupu zboží a jeho zaplacení. Výměna je možná pouze v případě, že zboží je nepoužívané, v původním obalu a s původními visačkami (toto platí pouze u oblečení). Zaslané zboží si samozřejmě můžete vyzkoušet ( u oblečení). Co se týká hraček, bytového textilu a podobného, musí být nepoužívané a v původním obalu.

Zboží lze vyměnit osobně nebo zasláním na naší adresu Daniel Novotný, Josefa Ressla 1698, 41501 Teplice.

V případě výměny hradíte výši nového dopravného. V případě, že bude cena nového výrobku vyšší, bude rozdíl v ceně Kupujícím uhrazen dle dohody s Prodávajícím.

ZÁRUKA REKLAMACE ATD VIZ PODMINKY MMB VÝŠE

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
Jsem nucena shromažďovat některé osobní údaje jako je jméno a adresa zákazníka. Tyto údaje slouží pouze k vyřízení objednávky a realizaci dodávky objednaného zboží. V žádném případě nejsou tyto údaje žádným dalším způsobem nikterak zpracovávány!

UPOZORNĚNÍ NA ZÁVĚR:

Pokud by se stalo, že u některého výrobku by chyběl český návod, tak nás prosím kontaktujte. Obratem vám jej zašleme. Vyjímečně se stává, že český návod není dodán, a to chybou výrobce, že zapomene přiložit. Neradi rozbalujeme originál zabalené zboží, a proto, pokud by k tomuto došlo, neprodleně nás kontaktujte.

FOTO VÝROBKŮ

Fotky výrobků uvedené na internetovém obchodu, v katalogu a ostatních materiálech jsou ilustrační. Ve většině případů se fotografie výrobků shodují se skutečností. Některé produkty se však stále vyvíjí a mění, a proto se dostupné fotografie zboží mohou lišit od skutečnosti (např. v designu). Není v našich silách u všeho zboží kontrolovat jestli foto dodané výrobcem je shodné s tím co máme. Pokud byste si vysloveně přáli, aby zboží odpovídalo obrázku připište to vždy v objednávce. Jinak budeme expedovat dle skladových zásob.

Přejeme Vám příjemné nakupování

Martina
www.detskysmich.cz
Podmínky byly naposledy upraveny: 28.12.2018, 18:02
© 2004-2021 CZECH NEWS CENTER a.s. | Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt