PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF
Provozovatel:

Jana Hudcová
Fibichova 862
535 01 Přelouč

IČ: 74003810

email: svecova.janaa@gmail.com

nejsem plátcem DPH

Adresa pro vrácení zboží:
Zdeněk Švec
Pernštýnské nám. 311
535 01 Přelouč

Před vrácením zboží mne prosím kontaktujte. Balíček nezasílejte na dobírku (dobírky nebudou převzaté).

Při vrácení zboží, prosím, odesílejte bez odkladně. Co nejdříve je to možné (ne po dovolených, prázdninách apod.). Děkuji za pochopení.

Část I.

ZBOŽÍ

Předmětem prodeje je převážné použité zboží, oblečení, tzv. second hand, dále tzv. outlet - nové oblečení vyřazené z prodeje (ne vždy má visačky).

PARAGON NA VYŽÁDÁNÍ.

Dále nabízím oblečení po mých dětech. Jedná se tedy o soukromý prodej.

PLATBA

Platba probíhá předem převodem na bankovní účet. Podklady k platbě jsou zaslány na uvedený email zákazníka při objednávce. Požadovaná platba je splatná do 5 prac. dnů.

CENA

Cena za zboží je vždy uvedena. Cena odpovídá kvalitě a míře opotřebení oblečení. Nové oblečení nebo oblečení bez známek nošení je dražší než oblečení na donošení.

POŠTOVNÉ A BALNÉ

Balíčky jsou přepravovány prostřednictvím České pošty. Cena poštovného odpovídá aktuálnímu ceníku České pošty plus je připočteno "balné" ve výši cca 3-5,-Kč. U jednotlivých nabídek je uvedeno poštovné za doporučený dopis pojištěný do 500,-Kč.

DOPRAVNÉ

Osobní převzetí je možné po vzájemné domluvě v Přelouči.

Obyčejné psaní, nepojištěné, do výšky 2 cm........ 25,-Kč
(pouze na zodpovědnost zákazníka)

Doporučené psaní, pojištěné na 500,-Kč, váha do 2 kg, max. 5 cm na výšku, váha do 500g ..... 49,-Kč
Doporučené psaní, pojištěné na 500,-Kč, váha do 1 kg .... 55,-Kč
Doporučené psaní, pojištěné do 500,-Kč, váha do 2 kg .....60,-Kč


Doporučený balík do 1 kg, pojištěný na 500,-Kč ...... 79,-Kč
Doporučený balík do 2 kg, pojištěný na 500,-Kč .......89,-Kč

Obyčejný balík (bez záruky) ....... 75,-Kč
Cenný balík do 2 kg ...............100,-Kč
Cenný balík do 5 kg ............... 110,-Kč
Cenný balík do 10 kg ..............125,-Kč
Cenný balík do 15 kg ..............135,-Kč

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:
Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Částka za zboží bude kupujícímu vrácena do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

ZBOŽÍ ZASLANÉ NA DOBÍRKU NEBUDE PŘEVZATO.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

V případě odstoupení od kupní smlouvy: NEJPRVE MNE, PROSÍM, KONTAKTUJTE. DOMLUVÍME SE NA PŘESNÉM POSTUPU.

PRO VRÁCENÍ ZBOŽÍ JE JINÁ ADRESA NEŽ ADRESA ODESILATELE!

Vzorový formulář odstoupení od smlouvy:

Adresát (zde vložte jméno a příjmení/název obchodní firmy, adresu sídla, popř. faxové číslo a emailovou adresu prodávajícího) …..................................................................................................................................................
Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží
(uveďte název zboží, popř. číslo objednávky, počet kusů a pod.)........................................................................
Datum objednání zboží …......................................................................................................
Datum obdržení zboží …........................................................................................................
Jméno, příjmení a adresa spotřebitele/nakupujícího ..............................................................

Datum …...............
(v případě zaslání odstoupení od smlouvy v listinné podobě přidejte rovněž podpis)

................................


ZÁRUKA

Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)
- Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

- Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu. U použitého zboží odpovídá prodávající za vady vzniklé po převzetí zboží v 12 měsíční záruční lhůtě.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.
Reklamační postup je uveden níže ve druhé – vlastní části podmínek prodeje.


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

Ochrana osobních údajů kupujícího v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679

1.Prodávající se zavazuje, že veškeré osobní údaje kupujícího, které získal při jeho registraci a objednávce bude zpracovávat v souladu s nařízením o ochraně osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 (dále jen "GDPR") a využije tyto osobní údaje ( jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště,e-mailovou adresu, telefonní číslo) pouze pro svou vnitřní potřebu v souvislosti s plněním svých závazků vyplývajících ze smlouvy o koupi zboží a vyhodnocením provozu, funkce a hospodářských výsledků webových stránek www.lebis.cz kromě případů, kdy mu poskytnutí osobních údajů kupujícího ukládá zákon nebo rozhodnutí příslušného orgánu státní správy.
2.Prodávající prohlašuje, že zpracování osobních údajů kupujícího provádí pouze přesně určení pracovníci prodávajícího.
3.Kupující tímto prohlašuje, že vyplněním a potvrzením formuláře „Košík“ souhlasí, ve smyslu "GDPR" se zpracováním všech svých osobních údajů poskytnutých prodávajícímu.
4.Práva kupujícího ve vztahu k ochraně jím poskytnutých osobních údajů se řídí GDPR.
5.Kupující se zavazuje vyhovět případným požadavkům prodávajícího na získání dalších údajů ze strany kupujícího za účelem ověření správnosti, úplnosti a pravdivosti údajů uvedených kupujícím ve formulářích „Odpovědět na inzerát“.
6.Prodávající uzavřenou smlouvu o koupi zboží archivuje, přičemž je přístupná pouze přesně určeným pracovníkům prodávajícího.

7.V souladu s ustanovením GDPR bude mít účastník-subjekt údajů ode dne 25.05.2018 v případě, že bude pro poskytovatele identifikovatelnou fyzickou osobou a prokáže poskytovateli svou totožnost, zejméne tato práva:

a) právo na přístup k osobním údajům (zahrnuje např. právo získat od poskytovatele potvrzení, zda zpracovává osobní údaje, informace o účelech zpracování., kategoriích dotčených osobních údajů., příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny., plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování., právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování., o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU)

b) právo na opravu nepřesných osobních údajů

c) právo na výmaz osobních údajů ( za předpokladu, že poskytovatel neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů)

d) právo na omezení zpracování osobních údajů ( do doby vyřešení podnětu, v němž bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování, nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování)

e) právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování ( a to ze strany poskytovatele v případě uskutečnění opravy, výmazu nebo omezení zpracování)

f) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů ( pokud poskytovatel neprokáže, že je dán závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, poskytovatel zpracování ukončí bez zbytečného odkladu)

g) právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (pokud udělil souhlas např. se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely)

h) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

S účinnosti od 25.05.2018 je k dispozici pověřenec pro ochranu osobních údajů v souladu s GDPR, který je příslušný k řešení problematiky týkající se ochrany osobních údajů uvedené v předchozích bodech tohoto článku.


Část II.

Vítám Vás na mých stránkách.

Oblečení je nošené, některé kousky jsou jako nové, jiné nošenější nebo spíše na doma. Stav oblečení je vždy uveden.

OBLEČENÍ NENÍ PRANÉ!

U karnevalových kostýmů vzhledem k povaze materiálu se vyskytují drobné vady, zatržené nitky, může se objevit flíček, natržený tyl apod. Vady jsou uvedeny, přesto při podrobném zkoumání se drobná vada najde a nemusí být vždy uvedena v popisu. Kostýmy jsou převážně nošené a tedy jeví známky nošení.

Poštovné je stanoveno dle váhy balíčku + obalový materiál.
Osobní převzetí je možné po vzájemné domluvě v Přelouči.

Platbu očekávám do 5 pracovních dnů, pokud do té doby nepříjdou peníze na účet, dávám věci opět k prodeji (pokud se nedomluvíme jinak).
Vše je na domluvě, takže pokud mě nějaká maminka kontaktuje, že čeká na mateřskou, tak jí počkám :-)

Dotazy zda je oblečení volné či info o tom, že přeměříte není považováno za závaznou objednávku. Pokud zájemce neodpovídá, zda má o zboží zájem, je toto oblečení uvolněno k dalšímu prodeji.

Balíček odesílám doporučeně, po připsání platby na účet (do tří pracovních dnů).

Budu ráda, když mi napíšete jak balíček došel a jak jste s oblečením spokojená :-)

Oblečení na požádání přeměřím, dotazy zodpovím, klidně pište.

Děkuji za přečtení :-)
Jana
Podmínky byly naposledy upraveny: 25.5.2018, 16:23
© 2004-2020 CZECH NEWS CENTER a.s. | Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt