PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF

Provozovatel
Lucie Havránková

Tachovská 67
Plzeň
32300
Česká republika

IČ 87993872

Část I.

1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.


Vzorový formulář odstoupení od smlouvy:

Adresát (zde vložte jméno a příjmení/název obchodní firmy, adresu sídla, popř. faxové číslo a emailovou adresu prodávajícího) …..................................................................................................................................................

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží

(uveďte název zboží, popř. číslo objednávky, počet kusů a pod.)........................................................................
Datum objednání zboží …......................................................................................................

Datum obdržení zboží …........................................................................................................
Jméno, příjmení a adresa spotřebitele/nakupujícího ..............................................................

Datum …...............
 (v případě zaslání odstoupení od smlouvy v listinné podobě přidejte rovněž podpis)

 

................................


2. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

- Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

- Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.


3. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

4. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/5. Prohlášení:

Prodávající prohlašuje, že se seznámil s podmínkami, které by měl splňovat prodejce nabízející zboží přes internet, viz. http://www.mimibazar.cz/page.php?id=19.

Zároveň prodávající odpovídá za to, že ve svých podmínkách prodeje bude uvádět požadované informace a zároveň informace, které jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.

V případě, že je následující Část II. či jakákoliv její část v rozporu s platnými zákony a ustanoveními, stává se neplatnou a transakce se řídí výlučně společnými podmínkami prodeje z Části I.
 

Část II.

Část II.
Vítáme Vás na stránkách našeho obchodu a jsme rádi, že Vás zaujalo některé z našeho nabízeného zboží. V našem obchůdku naleznete šperky, jak stříbrné, ocelové nebo bižuterní, dále kosmetiku, která je 100% originální, nepoužitá a zabalená, původem z Velké Británie.

PRODÁVAJÍCÍ:

*******************************************************
Kontaktní údaje:
Email: lucieharvey@seznam.cz (na emaily reagujeme do 24 h)
Telefonická podpora prodeje není poskytována.

Provozovatel:
Stanislav Mácha
Tachovská 67
323 00 Plzeň

IČ: 761 89 546. Nejsem plátce DPH.
Podnikatel zapsán v živ.rejstříku Magistrátu města Plzně.
Společnost je v souladu se zákonem č. 539/1992 Sb. registrována pro činnost s drahými kovy u Puncovního úřadu Praha.
*******************************************************

PROVOZ OBCHODU:

Přijaté objednávky potvrzujeme běžně do 24 hodin (výjimečně do 48 hodin - pokud se jedná o víkend, svátek ap.).

DODACÍ PODMÍNKY:

Zboží expedujeme obvykle do 24h od přijetí platby.
Velká většina zboží je skladem (90%) – vždy máte tuto informaci uvedenou u daného zboží.
V případě, že by zboží skladem nebylo - vždy na to při přijetí objednávky upozorníme.
V takovém případě je obvyklá doba dodání 5 -10 pracovních dnů (v závislosti na druhu zboží) od připsání platby na účet.

Pokud by se stalo, že z nějakého důvodu nebudeme schopni objednané zboží dodat,
vracíme zpět celou částku včetně poštovného a to obratem.

Doklad o koupi přikládáme automaticky do každého balíčku. V případě, že se jedná o dárek a nechcete cenu uvést, dejte nám, prosím, vědět.

POŠTOVNÉ:

Zboží zasílám POUZE prostřednictví České pošty jako doporučenou zásilku či cenný balík (obyčejně nezasíláme!) a to pouze při platbě na náš bankovní účet. Při koupi více kusu účtováno POUZE JEDNO POŠTOVNÉ (dle celkové hodnoty balíčku)!!!
O PŘIJETÍ PLATBY I O ODESLÁNÍ ZBOŽÍ VÁS BUDEME SAMOZŘEJMĚ INFORMOVAT V PODOBĚ ODKAZU, KDE MŮŽETE SLEDOVAT CESTU VAŠÍ ZÁSILKY.

Poštovné po ČR je následující (pokud není u jednotlivého inzerátu uvedeno jinak):
do hodnoty 500,-Kč: 59,-Kč
nad 500,-Kč: 89,-Kč
BALNÉ NENÍ ÚČTOVÁNO!

Poštovné na Slovensko je následující:
do hodnoty 600,-Kč: 99,-Kč
nad 600,-Kč: 129,-Kč
BALNÉ NENÍ ÚČTOVÁNO!

Zaslání do zahraničí (kromě Slovenska) je možné, cena poštovného je různá dle váhy balíčku ( vždy dle ceníku ČP).


PLATEBNÍ PODMÍNKY:

Akceptujeme pouze POUZE PLATBU PŘEDEM na náš bankovní účet!
Platbu, prosím, odesílejte do 2 pracovních dnů na účet vedený u RB, který vám bude zaslán do emailu po potvrzení objednávky.
Jako variabilní symbol uveďte vždy vaše ID na mimibazaru (v případě, že nejste registrovaní tak námi přiřazený VS) a do zprávy pro příjemce vaše celé jméno (tyto údaje jsou velmi důležité pro rychlou identifikaci vaší platby).

POZOR: NA DOBÍRKU NEZASÍLÁME! ( ani výjimečně, ani registrovaným )

REKLAMACE:

Postup při reklamaci:

Na veškeré námi nabízené nové zboží se vztahuje záruka 24 měsíců. Reklamace se řídí podmínkami danými zákonem. Při reklamaci postupujte následovně:

1. informujte nás o reklamaci e-mailem: lucieharvey@seznam.cz
2. zašlete na naší korespondenční adresu průvodní dopis s uvedením důvodu reklamace, adresy a kontaktu na vás.
3. přiložte doklad o koupi (doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě).
4. zboží pečlivě zabalte, tak aby se cestou k nám nepoškodilo (neomlátilo o sebe, nepoškrábalo, nedošlo ke stlačení a podobně)
5. obálku raději přelepte ještě lepicí páskou

Jak o přijetí zboží k reklamaci, tak i o výsledku reklamace Vás budu informovat emailem. Vrácení peněz probíhá pouze převodem na uvedený účet. Reklamace zboží bude vyřízena dle zákona nejpozději do 30 dnů od obdržení reklamovaného zboží.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY DO 14-ti dnů:

Kupující má právo do 14 dnů od převzetí zboží na jeho vrácení bez udání důvodu. V případě, že bude zboží odesláno později, bude spotřebiteli účtována sankční pokuta ve výši 45,-Kč za každý den prodlení (pokutu účtujeme maximálně do hodnoty zboží).

Zboží musí být vráceno doporučeně v nepoškozeném stavu, bez známek užívání, v původním obalu a s veškerými visačkami (pokud byly). Zboží, které vracíte zpět NEZASÍLEJTE NA DOBÍRKU! Takto došlá zásilka nebude přijata.
Zároveň musí být přiložena žádost o odstoupení a v ní uvedeno číslo účtu, na který si přejete částku vrátit a doklad o koupi nebo jeho kopie.
Jestliže bude vrácené zboží vykazovat známky použití, opotřebení či nebude kompletní, bude vůči kupujícímu uplatňován nárok na náhradu chybějící hodnoty zboží v penězích započtením na vrácenou částku (vrácená částka bude adekvátně ponížena o chybějící hodnotu zboží). Na vrácení peněz má prodávající 14 dní od doručení odstoupení od smlouvy.


DÁLE ÚČTUJEME NÁSLEDUJÍCÍ SMLUVNÍ POPLATKY:

opětovné odeslání objednávky (při nepřevzetí zásilky) – 45,-Kč
poplatek za vrácení platby – převodem na bankovní účet – zdarma
prodlení při odeslání vraceného zboží (ve lhůtě 14-ti dnů od doručení) – 45,-Kč za každý den

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Veškeré údaje, které zde zákazník uvádí, podléhají ustanovením z. č. 101/2000 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel. Prodejce je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Zákazník vyslovuje souhlas s užitím svých osobních údajů za účelem dodání, řádné fakturace a případné reklamace objednaného zboží. Tyto data nejsou poskytována třetím osobám!


Věříme, že si z naší opravdu široké nabídky vyberete ke své spokojenosti.
Podmínky byly naposledy upraveny: 7.5.2018, 9:49
© 2004-2019 CZECH NEWS CENTER a.s. | Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt