PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF

Provozovatel
Jiří Kuchař

ul. 28.října 54/9
Nový Jičín
74101
Česká republika

tel. +420 608 766 915

IČ 48737216
DIČ CZ5604281551

Část I.

1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.


Vzorový formulář odstoupení od smlouvy:

Adresát (zde vložte jméno a příjmení/název obchodní firmy, adresu sídla, popř. faxové číslo a emailovou adresu prodávajícího) …..................................................................................................................................................

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží

(uveďte název zboží, popř. číslo objednávky, počet kusů a pod.)........................................................................
Datum objednání zboží …......................................................................................................

Datum obdržení zboží …........................................................................................................
Jméno, příjmení a adresa spotřebitele/nakupujícího ..............................................................

Datum …...............
 (v případě zaslání odstoupení od smlouvy v listinné podobě přidejte rovněž podpis)

 

................................


2. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

- Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

- Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.


3. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

4. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/5. Prohlášení:

Prodávající prohlašuje, že se seznámil s podmínkami, které by měl splňovat prodejce nabízející zboží přes internet, viz. http://www.mimibazar.cz/page.php?id=19.

Zároveň prodávající odpovídá za to, že ve svých podmínkách prodeje bude uvádět požadované informace a zároveň informace, které jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.

V případě, že je následující Část II. či jakákoliv její část v rozporu s platnými zákony a ustanoveními, stává se neplatnou a transakce se řídí výlučně společnými podmínkami prodeje z Části I.
 

Část II.

Milé maminky,
moc vám děkuji,že jste se rozhodly u nás nakoupit.

Prodávající:

Jiří Kuchař, ul.28.října 54/9, 74101 Nový Jičín

IČ: 487 37 216
DIČ: CZ5604281551 - jsme plátci DPH

č.ú. 9525120217/0100

kontaktní osoba: Andrea Londinová , tel: 608 766 915

Na vaše dotazy atd. se snažíme odpovídat Po-Pá od 18 do 21 hodin (máme 5měsíční miminko, tak je to trochu náročnější ;-))

Objednávky můžete uskutečnit na:

E-mailem: jkbabyshop@seznam.cz

Pokud vám do 48 hodin neodpovím na vaši e-mailovou objednávku, prosím kontaktujte mne znovu na výše uvedených kontaktech, někdy si prostě e-mail nepřijde.

Sortiment našeho obchodu je široký a není v našich silách mít veškerý sortiment skladem. Zboží,které neni skladem bude zajištěné od dodavatelů na základě Vaší objednávky v co nejkratších termínech, pokud bude i u dodavatelů vyprodané, budeme vás o tom informovat a objednávku stornujeme. Z důvodů kamenných prodejen nemůžeme 100% zajistit , že požadované zboží je skladem. Může se stát, že ona velikost nebo barvička bude VYPRODÁNA ( v tomto případě Vás budeme informovat a domlouvat se na jiné možnosti).

VÝMĚNA ZBOŽÍ – velikostí - Zde musí být zboží zasláno nezničené, nepoužité. Budeme vám účtovat pouze dopravu a případný rozdíl cen. Výměnu prosím předem konzultujte telefonicky nebo mailem.
ADRESA, kde ZASLAT zboží na výměnu či reklamaci:
JIŘÍ KUCHAŘ, ZÁHUMENNÍ 352, 742 21 KOPŘIVNICE

NEPOSÍLEJTE VRÁCENÉ ZBOŽÍ NA ADRESU SÍDLA FIRMY , ALE NA VÝŠE UVEDENOU. NEMUSELO BY BÝT DORUČENO !!!

Pokud se stane že zboží máte již zaplacené a bohužel neni možné dodat z důvodu vyprodání u dodavatelů atd, jste informováni mailem a platba vám bude obratem vrácena.


INFORMAČNÍ POVINNOST

Společnost Andrea Londinová Vás tímto informuje o zpracování vámi poskytnutých osobních údajů v níže uvedeném rozsahu, ve smyslu Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).
1. Účel zpracování - zákazníci:
Prodej zboží na základě objednávky z portálu mimibazar.cz
Zpracovávané osobní údaje:
jméno a příjmení , adresa , telefon , email
Zákonný důvod a doba uložení:
o Právní povinnost , doba uložení: 3 roky
Po dobu promlčecí lhůty pro případ řešení občanskoprávních sporů.
o Právní povinnost , doba uložení: 5 roků
Dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví – § 31 a § 32 je účetní jednotka povinna archivovat účetní doklady.
Příjemci osobních údajů:
Vaše osobní údaje mohou být předávány následujícím příjemcům:
o Jana Zuzaníková - účetní a mzdová účetní - zpracovatel
o Přepravní společnosti - správce
o Jiří Kuchař - webhosting - zpracovatel
Předávání do zahraničí:
Vaše osobní údaje nebudou předávány do zahraničí.
2. Účel zpracování - fotografie zákazníků:
Propagace spokojených zákazníků na stránkách mimibazar.cz/jkbabyshop
Zpracovávané osobní údaje:
fotografie
Zákonný důvod a doba uložení:
o Oprávněné zájmy správce , doba uložení:
Doba uložení je po dobu trvání oprávněného zájmu správce, kterým je propagace prodávaného zboží a spokojených zákazníků.
Příjemci osobních údajů:
Vaše osobní údaje mohou být předávány následujícím příjemcům:
o CZECH NEWS CENTER a.s. - mimibazar.cz - správce
Předávání do zahraničí:
Vaše osobní údaje nebudou předávány do zahraničí.

3. Kontaktní údaje správce:
Andrea Londinová, 28. října 54/9, Nový Jičín 74101, IČ: 02286025
Londinová Andrea , Email: info@jkbabyshop.cz , Telefon: +420608780190
Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
• požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme
• požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
• vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
• požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
• vznést námitku proti zpracování
• na přenositelnost údajů
• v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Andrea LondinováPLATBA A POŠTOVNÉ:
objednané zboží odesílám hned po připsání korunek na účet. ČISLO ÚČTU ODEŠLEME PO PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY S VARIABILNÍM SYMBOLEM
Zboží, které je skladem odesíláme nejpozději do dvou pracovních dnů od
připsání finančních prostředků na náš účet.
BALÍČKY POSÍLÁME VE DNECH PONDĚLÍ, STŘEDA A PÁTEK.
Zboží, které je na objednávku do 14dnů.

Poštovné je dle sazeb české pošty.
A to následovně:

DOPORUČENÁ ZÁSILKA ......max. rozměry zásilky 50x35x5 cm
do 500g za 54,-Kč
do 1kg za 59,-Kč
do 2kg za 65,- Kč

DOPORUČENÝ BALÍČEK..... max.délka 60cm
do 1kg za 79,-Kč
do 2kg za 85,-Kč

BALÍK DO RUKY - NOVÉ CENY PLATNÉ OD 1.2.2015:
do 2 kg za 121,-Kč
do 3 kg za 131,-Kč
do 4 kg za 135,-Kč
do 5 kg za 142,-kč

Na platbu čekám 7 dní (pokud se nedomluvíme jinak) - po nezaplacení dávám negativní hodnocení na MMB a MMA.

O odeslání balíčku Vás budu informovat a hned píšu hodnocení, moc mě potěší když mi to oplatíte :-) !


ZMĚNA PŘI OSOBNÍCH ODBĚRECH OD 1.1.2017 - oznámení
Od 1.1.2017 jsou osobní odběry možné pouze po platbě předem na účet.
Po odeslání objednávky zákazník vyčká na pokyny pro platbu. Po připsání platby na náš účet bude zboží na zvolenou prodejnu dopraveno a zákazník obdrží e-mail s pokyny pro vyzvednutí a s instrukcemi pro případné vrácení zboží.
Omlouvám se za toto opatření, ale zákon o EET nám dosavadní způsob osobních odběrů neumožňuje. E-shop a prodejny můžou mít jiného provozovatele.
Děkujeme za pochopení

INFORMAČNÍ OZNÁMENÍ
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“, eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu


STORNO OBJEDNÁVKY

Odesláním své objednávky potvrzujete její závaznost a souhlasíte s obchodními podmínkami. Objednané zboží můžete stornovat do 24 hodin od zaslání objednávky, a to zasláním e-mailu na adresu jkbabyshop@seznam.cz


ZÁRUKA A ZÁRUČNÍ LIST

Klasický záruční list se dnes již moc nepoužívá- místo něj slouží faktura, která vám bude zaslána vždy se zbožím.VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Objednáváte-li jako soukromá osoba, máte v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku možnost odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží bez udání důvodu.
Vrátit bez udání důvodu lze i nové zboží, které již nemá původní obal, bylo použito nebo třeba nemá visačky. Pak si vyhrazujeme právo jako prodejci, ponížit adekvátně vracenou částku o opotřebení výrobku.

UPLATNÍ-LI SPOTŘEBITEL PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, MÁ DODAVATEL DLE
§53 odst.10 Občanského zákoníku právo pouze na náhradu skutečně
vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží (tím se rozumí náklady
za rozbalení zboží, kontrolu zboží, zda je v pořádku - čisté,
nepoškozené, kompletní, za zavedení zboží zpět do systému, naskladnění,
vystavení opravného dokladu, vrácení peněz zákazníkovi, vrácení zboží
zpět do prodeje). Maximální výše těchto nákladů je 65,- Kč. Částka bude
zahrnuta do opravného dokladu, který bude vystaven kupujícímu. Vrácení
výrobku dodavateli provádí spotřebitel na vlastní náklady.

Peníze vám budou zaslány do 30 kalendářních dnů od vrácení zboží


REKLAMACE

1. Obecná ustanovení Reklamační řád řeší reklamace vad zboží, které je v záruční době. Tento reklamační řád v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „občanský zákoník“), upravuje způsob a hlavní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky. 2. Základní pojmy „Prodávajícím“ se rozumí firma Jiří Kuchař, Na Pinkavce 1494, Kopřivnice, „Zbožím“ se rozumí výrobek zakoupený v našem internetovém obchodě „Záruční list“: záručním listem se rozumí daňový doklad vystavený prodávajícím, obsahující zákonem stanovené minimální náležitosti, který potvrzuje nabytí zboží zákazníkem. „Reklamací“ se rozumí oznámení zjištěné vady, kterou zjistí kupující a neodkladně oznámí tuto skutečnost prodávajícímu písemně e-mailem nebo telefonicky. Oznámení musí vždy obsahovat jméno kupujícího, zboží a popis vady, datum dodání.

2. Záruční podmínky Záruka vyplývající z tohoto listu je poskytována pouze kupujícímu spotřebiteli (dále také jen „Kupující“) a jen na výrobek sloužící k běžnému nekomerčnímu používání. Prodávající poskytuje Kupujícímu spotřebiteli Záruku v trvání dvaceti čtyř měsíců, a to zpravidla od převzetí prodaného výrobku Kupujícím. Pokud neni záruční doba Kupující má v rámci záruku právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění vady, popřípadě – není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrné – právo na výměnu vadné součásti výrobku. Pokud není takový postup možný, je kupující oprávněn žádat přiměřenou slevu z ceny výrobku.

3.Právo na výměnu nebo odstoupení od kupní smlouvy lze uplatnit jen při splnění všech zákonných předpokladů, a to pouze tehdy, nebyl-li výrobek nadměrně opotřeben nebo poškozen. Podmínkou pro uplatnění každého práva ze Záruky přitom je, že: a) výrobek byl používán v souladu s návodem k obsluze, případná vada byla oznámena neprodleně po jejím zjištění b) nebyla překročena záruční lhůta c) Kupující při reklamaci výrobku předloží platný Záruční list (fakturu o nákupu).

4.Právo na odstranění vady výrobku (i všechna případná další práva ze Záruky) je kupující povinen uplatnit u dodavatele a zároveň mu musí umožnit ověření existence reklamované vady, včetně odpovídajícího vyzkoušení. Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu jejich řešení. Kupující je povinen poskytnout dodavateli součinnost potřebnou k prokázání uplatněného práva z odpovědnosti za vady, k ověření v předchozí větě. Jestliže nebude reklamovaná vada zjištěna nebo nejde-li o záruční vadu, za kterou odpovídá Prodávající, či neposkytne-li Kupující dodavateli shora uvedenou součinnost, je Kupující povinen nahradit dodavateli veškeré případné náklady, které jim v souvislosti s tím vzniknou.

5.Záruka vyplývající z tohoto Záručního listu platí pouze na území České republiky. Nevztahuje se na opotřebení nebo poškození výrobku nevhodným používáním nebo nevhodnými provozními podmínkami aj.), případný nedostatek jakosti nebo užitné vlastnosti (který není vadou výrobku) ani na výrobek použitý nad rámec běžného používání v domácnosti (např. k podnikatelským účelům aj.).

6. Záruční lhůta Konkrétní délka záruční lhůty odpovídá vždy nejméně minimální délce záruční doby dle Občanského zákoníku, t.j. 24 měsíců. Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím Záruční lhůta se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě

7. Potvrzení převzetí zboží a vystavení záručního listu Jako Záruční list slouží daňový doklad tj. Faktura, která bude zákazníkovi doručena současně se zbožím.

8.Zákazník přebírá od dodavatele (nebo dopravce) jen zásilky bez viditelného poškození. V případě viditelného poškození zásilky nebo pokud zjistí jakýkoliv rozdíl s daňovým dokladem, je povinen sepsat s dodavatelem (dopravcem) reklamační protokol a je oprávněn zboží nepřevzít. Vždy je nutné provést zápis do reklamačního protokolu. Nebude-li sepsán nebude na pozdější reklamace brán zřetel. Pokud po rozbalení zásilky zaslané zákazník zjistí, že obsah byl přepravou poškozen, upozorní neprodleně - do jednoho pracovního dne písemně na adrese či telefonicky prodejce. Pokud tak neučiní, vystavuje se riziku, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána. Totéž se týká i případných nesrovnalostí v dodávce!

9. Způsob reklamace a jejího vyřízení Reklamace vyřizuje internetový obchod www.jkbabyshop.cz
Po obdržení reklamace informuje prodávající kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží. Pro úspěšné vyřízení reklamace je bezpodmínečně nutné, aby kupující předložil – fakturu, která byla potvrzena prodávajícím.
Zboží zaslané k posouzení dodavateli by mělo být v úplném stavu včetně manuálů a ostatního příslušenství,
Dále je zákazník povinen zboží zabalit tak,aby obal vyhovoval nárokům zvolené přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána.

Zboží k reklamaci přijímáme pouze čisté. V opačném případě vám bude vráceno k vyčištění.
Po přijetí reklamace bude kupující vyrozuměn o nejvhodnější formě a podrobnostech reklamační procedury.

10. Závěrečné ustanovení Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.1.2012

-
V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky, se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními předpisy, především obchodním a občanským zákoníkem.
-
Pokud nebude objednávka,která vám bude zaslána dobírkou, vyzvednuta,
bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání a zabalení zboží (zašleme vám fakturu)
-
*Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami

Prodávající si vyhrazuje právo změnit Obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Stanovené ceny zboží jsou včetně DPH a jsou aktuální pouze do vyprodání zásob.

POUŽITÉ OBLEČENÍ PO MÝCH DĚTECH - reálný popis je vždy pod fotografií. Zde platí šestiměsíční záruka na skryté výrobní vady. Kupující je povinen si po doručení, zboží bez prodlení prohlédnout a pokud neodpovídá popisu ihned prodávajícího informovat. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Přeji příjemné nakupování a budu ráda, když mi pošlete fotečku Vašich dětí v oblečení od nás ( pokud budete souhlasit, vložíme do alba "Spokojení zákazníčci" :-))
Andrea
Podmínky byly naposledy upraveny: 28.6.2018, 20:49
© 2004-2020 CZECH NEWS CENTER a.s. | Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt