PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF

Provozovatel
Kateřina Vychodilová

Dalimilova 67A
Olomouc - Chomoutov
78335
Česká republika

tel. +420732505214

IČ 76202160

Část I.

1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.


Vzorový formulář odstoupení od smlouvy:

Adresát (zde vložte jméno a příjmení/název obchodní firmy, adresu sídla, popř. faxové číslo a emailovou adresu prodávajícího) …..................................................................................................................................................

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží

(uveďte název zboží, popř. číslo objednávky, počet kusů a pod.)........................................................................
Datum objednání zboží …......................................................................................................

Datum obdržení zboží …........................................................................................................
Jméno, příjmení a adresa spotřebitele/nakupujícího ..............................................................

Datum …...............
 (v případě zaslání odstoupení od smlouvy v listinné podobě přidejte rovněž podpis)

 

................................


2. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

- Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

- Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.


3. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

4. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/5. Prohlášení:

Prodávající prohlašuje, že se seznámil s podmínkami, které by měl splňovat prodejce nabízející zboží přes internet, viz. http://www.mimibazar.cz/page.php?id=19.

Zároveň prodávající odpovídá za to, že ve svých podmínkách prodeje bude uvádět požadované informace a zároveň informace, které jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.

V případě, že je následující Část II. či jakákoliv její část v rozporu s platnými zákony a ustanoveními, stává se neplatnou a transakce se řídí výlučně společnými podmínkami prodeje z Části I.
 

Část II.

PRODEJCE A PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO OBCHODU:
Kateřina Vychodilová
IČ 76202160
(nejsem plátce DPH)

KONTAKTNÍ ADRESA (sídlo firmy):
Dalimilova 67A, Olomouc – Chomoutov, 783 35 pošta Horka nad Moravou
tel. 732 505 214 - v pracovní dny 9-17 hodin, o víkendu formou SMS
e-mail: kvychodilova@seznam.cz


NABÍZENÉ ZBOŽÍ:
NOVÉ ZBOŽÍ různých značek dovezené přímo z Anglie
OUTLET - mix značek - zboží vyřazeno z prodeje pro vadu, ušpinění nebo, že kus se ztratil z vícepacku, většinou bez visaček a jsou znehodnocené štítky
NEXT CUSTOMER RETURN - zboží vrácené v záruce do obchodu v Anglii, nošené i nenošené


REZERVACE:
Zboží rezervuji maximálně 24 hodin, potom nabízím znovu do prodeje (pokud se neozvete). V případě, že potřebujete delší čas na rozmyšlenou, je možná samozřejmě domluva, ale je potřeba o delší rezervaci požádat.
U své objednávky prosím uvádějte vždy svou adresu, urychlíte tím odeslání balíčku!!!

PLATBA:
Peníze za zboží požaduji předem na účet do 7 pracovních dnů (připsání částky na účet). V případě, že budete potřebovat na platbu delší čas, ráda vyjdu vstříc, je nutné požádat hned při objednání zboží.

ODESLÁNÍ:
Balíčky se snažím odesílat vždy max. do 3 pracovních dnů po připsání peněz na účet, což kontroluji každý den. O odeslání balíčku Vás budu informovat vzkazem v albu nebo e-mailem. Balíky odesílám Českou poštou, u větších zásilek je možno se domluvit na jiném způsoby dopravy (např. PPL) či osobním odběru.

POŠTOVNÉ:
Poštovné účtuji následujícím způsobem:
- větší balíčky s menší hodnotou a s výškou nad 5 cm posílám jako „doporučený balík“ za 60 Kč, 65 Kč nebo 70 Kč - dle váhy
- větší balíčky s vyšší hodnoutou a s výškou nad 5 cm posílám jako "cenný balík" za 75 Kč nebo 80 Kč - dle váhy
- menší balíčky s výškou do 5 cm a s hodnotou do 500 Kč posílám jako „doporučenou zásilku“ za 50 - 60 Kč - dle váhy
Je možné balík zaslat také jako "balík do ruky" nebo "balík na poštu", Česká pošta garantuje dodání do rukou adresáta nebo na poštu již následující pracovní den a máte možnost být informováni o doručování balíku prostřednictvím SMS nebo e-mailem !!!

BALÍK DO RUKY
• Vnitrostátní přeprava balíků do hmotnosti 30 kg po celé České republice.
• Garance doručení přímo do rukou adresáta již následující pracovní den.
• Adresát si může upravit čas nebo způsob doručení.
• Ve vybraných lokalitách nabízíme volbu odpoledního doručování.
• Možnost garantovaného času dodání do 10./12./14. hodiny nebo v sobotu.
• Adresáta informujeme o doručování balíku prostřednictvím SMS nebo e-mailem již v den podání.

BALÍK NA POŠTU
• Unikátní služba pro přepravu vnitrostátních balíků do hmotnosti 30 kg po celé České republice.
• Odesílatel nebo adresát si volí poštu, na které bude balík připraven k vyzvednutí.
• Garance možnosti vyzvednutí na zvolené poště již následující pracovní den.
• Nemusíte být v určitý čas na určitém místě – balík si vyzvednete na zvolené poště, a kdy se to hodí Vám.
• Prostřednictvím nástroje umístěného na e-shopech nebo na našich webových stránkách si jednoduše vyberete poštu, na kterou má být balík dodán.
• Adresáta informujeme o možnostech vyzvednutí prostřednictvím SMS nebo e-mailem již v den podání a znovu v okamžiku uložení balíku na poště.REKLAMACE A VRÁCENÍ ZBOŽÍ:
Vrácení zboží bez udání důvodu je možné do 14 dnů od převzetí zásilky. V tomto případě vracím na Váš účet částku za zboží (bez poštovného) a to do 30 dnů od převzetí zásilky dle zákona, zpravidla takto činím během 7-10 dnů od převzetí zboží.
Vrátit bez udání důvodu lze i nové zboží, které již nemá původní obal nebo je bez visačky. V tomto případě mohu účtovat přímo úměrné opotřebení výrobku.
Vždy se snažím uvést podrobně stav, případně popsat každou vadu a kaz. Pokud se stane, že neúmyslně něco přehlédnu, samozřejmě vracím na základě zákona o ochraně spotřebitele zpět platbu (cena za zboží + poštovné).

V případě ztráty zásilky Českou poštou je zákazníkovi vrácena celá částka včetně poštovného do 30 dnů od ztráty zásilky.

ZÁRUČNÍ LHŮTA:
Na nové zboží je záruční doba poskytována dle platného záručního řádu ( 24 měsíců). Na věci použité neplatí záruka, odpovědnost prodávajícího se vztahuje jen na vady, které tyto věci měly při převzetí kupujícím. Vyjde-li taková vada najevo až dodatečně, je stanovena dvanáctiměsíční lhůta pro vytknutí vady kupujícím a pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady. Odpovědnost prodávajícího se nevztahuje na běžné opotřebení a vady popsané buď u konkrétního inzerátu, nebo v obecně v obchodních podmínkách.

OBJEDNÁVKY A STORNOVÁNÍ OBJEDNÁVKY:
Na Vaše objednávky, rezervace a e-maily odpovídám pokud možno ihned, pokud to není možné, odpovím nejpozději do 48 hodin.
Pokud se neozvu do 48 hodin a není v albu žádný vzkaz o mé nepřítomnosti, napište mi prosím znovu, občas zlobí elektronická pošta, ať předejdeme případnému nedorozumění.
Stornování objednávky je možné do 24 hodin od podání Vaší objednávky buď telefonicky, nebo e-mailem.

NEDODÁNÍ OBJEDNANÉHO ZBOŽÍ:
Jestliže se stane, že objednané zboží nebudu schopna dodat (např. kvůli nedodání zboží od dodavatele), obratem Vás o tom budu informovat a případnou platbu (cena za zboží + poštovné) vracím zpět na Váš účet.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
Prodejce je nucen shromažďovat některé osobní údaje jako je jméno a adresa zákazníka.
Tyto údaje slouží pouze k vyřízení objednávky a realizaci dodávky objednaného zboží.
V žádném případě nejsou tyto údaje žádným dalším způsobem zpracovávány.

UKONČENÍ OBCHŮDKU:
Prosím o zaslání zprávy o doručeném balíčku, pokud se neozvete do 14 dnů od odeslání, považuji obchůdek za ukončený!! Děkuji za pochopení.

PŘEJI VÁM PŘÍJEMNÝ NÁKUP ...
Podmínky byly naposledy upraveny: 22.11.2017, 18:11
Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt

© 2004-2022 CZECH NEWS CENTER a.s.