PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF

Provozovatel
Jiří Mašek
Jiří Mašek

Tesaříkova 1020/1
Praha 10 - Hostivař
10200
Česká republika

IČ 65427190

Část I.

1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.


Vzorový formulář odstoupení od smlouvy:

Adresát (zde vložte jméno a příjmení/název obchodní firmy, adresu sídla, popř. faxové číslo a emailovou adresu prodávajícího) …..................................................................................................................................................

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží

(uveďte název zboží, popř. číslo objednávky, počet kusů a pod.)........................................................................
Datum objednání zboží …......................................................................................................

Datum obdržení zboží …........................................................................................................
Jméno, příjmení a adresa spotřebitele/nakupujícího ..............................................................

Datum …...............
 (v případě zaslání odstoupení od smlouvy v listinné podobě přidejte rovněž podpis)

 

................................


2. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

- Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

- Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.


3. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

4. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/5. Prohlášení:

Prodávající prohlašuje, že se seznámil s podmínkami, které by měl splňovat prodejce nabízející zboží přes internet, viz. http://www.mimibazar.cz/page.php?id=19.

Zároveň prodávající odpovídá za to, že ve svých podmínkách prodeje bude uvádět požadované informace a zároveň informace, které jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.

V případě, že je následující Část II. či jakákoliv její část v rozporu s platnými zákony a ustanoveními, stává se neplatnou a transakce se řídí výlučně společnými podmínkami prodeje z Části I.
 

Část II.

Provozovatel
Jiří Mašek
Tesaříkova 1020
102 00 Praha 10
Česká republika

IČ: 65427190
DIČ: CZ7805280032

Vlastní podmínky prodeje

MILÍ PŘÍZNIVCI,
VÍTEJTE V NAŠEM NOVÉM INTERNETOVÉM OBCHŮDKU

ZAMĚŘUJEME se na tvorbu a prodej stříbrných šperků pomocí komponentů krystalů SWAROVSKI (R). DODAVATEL KRYSTALŮ JE AUTORIZOVANÝ VELKOOBCHOD, ŘÁDNĚ ZAREGISTROVANÝ U VÝROBCE SWAROVSKI. STŘÍBRO NAKUPUJEME U SPOLEHLIVÉHO DODAVATELE A JE VŽDY V SOULADU S NORMAMI (Puncovním zákonem) OZNAČENO PUNCEM RYZOSTI AG925/1000.

Nejedná se o šperky vyrobené společností SWAROVSKI

JSME REGISTROVÁNÍ U PUNCOVNÍHO ÚŘADU. VYSTAVUJEME FAKTURY.
NA FOTOGALERII SI VYHRAZUJEME AUTORSTVÍ.

O NAŠEM SORTIMENTU SE DOČTETE V INFORMACÍCH PRO KUPUJÍCÍ: O NÁS.

Příjemný nákup přeje za JM-Kremenac
Jiří Mašek
crystal-felix@email.cz

ODPOVĚDNÁ OSOBA
Jiří Mašek
Tesaříkova 1020
102 00 Praha 10
Česká republika
nejsem plátce DPH


PŘÍJEM OBJEDNÁVEK:
Jiří Mašek
E-mail: crystal-felix@email.cz
Telefonická podpora není poskytována

Ke každé zásilce je přiložena faktura jako doklad o koupi společně s pokyny k údržbě šperků.. Prosíme kupující, kteří chtějí objednávku stornovat, aby tak učinili co nejdříve, abychom zbytečně nefakturovali.

PROVOZ OBCHODU:
Objednávky přijímáme 24 h denně a vyřizujeme zpravidla obratem, nejdéle do 24 h od přijetí.

DODACÍ PODMÍNKY:
Objednávky odesíláme zpravidla do 48 h od připsání částky na účet, vždy však nejpozději do 7 dnů (u delší dostupnosti zboží), Pokud výjimečně zboží není skladem (např. limitované edice), předem upozorníme a upřesníme dodací lhůtu. Pokud na zboží opravdu spěcháte, je vhodné dostupnost zboží a možnost jeho doručení předem poptat.

POŠTOVNÉ:
Zboží zasíláme prostřednicvím ČESKÉ POŠTY jako doporučenou zásilku, pojištěnou minimálně na celkový obsah objednávky. Balíky v hodnotě nad 600,- zasíláme jako Cenné psaní, které bývá doručováno do 24 h od podání.

Za poštovné účtujeme cenu 59,- Kč - Cenné psaní
Součástí balení je bublinková obálka, krabičky jsou či nejsou součástí dle popisu každé nabídky

OSOBNÍ PŘEVZETÍ OBJEDNÁVKY:
Nabízíme také po předchozí domluvě a po platbě předem (internetový obchod) možnost osobního donášky objednávek - Nové Město, Náchod.

PLATEBNÍ PODMÍNKY:
Způsob úhrady-BANKOVNÍM PŘEVODEM nebo SLOŽENKOU:
670100-2209447056/6210

REKLAMACE:
V případě reklamace informujte E-mailem:crystal-felix@email.cz
- zboží zašlete na uvedenou kontaktní adresu s přiloženým dokladem o koupi a popisem závady!
- reklamace bude vyřízena v souladu s platnou legislativou do 30 dnů.

VRÁCENÍ ZBOŽÍ
- do 14 dnů mají kupující na internetovém obchodě možnost zboží vrátit. Odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů není možné uplatnit v případě, kdy se jedná o ojedinělé zboží objednané na přání kupujícího.
- zboží zašlete na vlastní náklady nepoužívané, nepoškozené, včetně krabičky na uvedenou kontaktní adresu
- kupní cena Vám bude zaslána na Váš účet do 30 dnů od přijetí odstoupení od kupní smlouvy.
- v případě, že budou nést šperky známky používání, nejsou již znovu prodatelné a spotřebitel tak nese částečnou či úplnou spoluúčast snižující hodnotu zboží či znovuodeslání dle §458 odst. 1 Sb

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

- K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.


VÝMĚNA ZBOŽÍ
- v případě,že se Vám objednané zboží nelíbí máte možnost do 14 dnů vyměnit za jiné (vrácené zboží musí být nepoškozené bez známek opotřebení a v orig.obalu - viz.výše).
- v případě výměny platí kupující znovu poštovné.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:
Záruka na zboží 24 měsíců
- Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným opotřebením - oxidace stříbra, galvanizace a mechanické poškození.

PÉČE O ŠPERKY:
Se šperky zdobené s krystaly Swarovski je doporučeno zacházet opatrně:
- Vyvarujte se mechanickému poškození trvrdými předměty
- Šperky jsou náchylné k saponátům, lakům a barvám na vlasy, pleťovým krémům, apod, může docházet k chemickému poškození
- Vyvarujte se proto kontaktu s nimi, také mořské vodě, sauně, čistícími prostředky. Šperky sundávejte před koupáním a spaním.
- Životnost šperků prodložíte tím, když se budete řídit heslem***POSLEDNÍ OBLÉKNOUT A PRVNÍ SVLÉKNOUT***

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
Jsou shromažďovány jen nejnutnější údaje k odeslání zboží,které nejsou poskytovány třetím osobám.
Podmínky byly naposledy upraveny: 24.7.2016, 23:19
© 2004-2018 CZECH NEWS CENTER a.s. | Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt