PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF
Společné (ověřené) podmínky prodeje Ověřených obchodníků

1. Odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:
Dle Občanského zákoníku §53
odst. 7. Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění.
odst. 8. Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit podle odstavce 7 od smluv:
na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
na dodávku novin, periodik a časopisů,
spočívajících ve hře nebo loterii
Následkem odstoupení od smlouvy je ve smyslu ustanovení § 457 občanského zákoníku povinnost obou stran vydat si navzájem bezdůvodné obohacení, kterým je vše, co podle zrušené smlouvy dostaly.
Spotřebitel je proto povinen vrátit poskytovateli služeb přijaté plnění, je-li to možné, tedy nejčastěji převzaté zboží. Prodávající je pak povinen spotřebiteli vrátit plnou výši zaplacené finanční částky. Uplatní-li spotřebitel právo od smlouvy odstoupit, je prodávající povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Není-li spotřebitel již schopen zboží či jiné převzaté plnění vrátit, anebo jeho hodnota byla již snížena (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží), je spotřebitel povinen chybějící hodnotu podle ustanovení § 458 odst. 1 občanského zákoníku prodávajícímu nahradit v penězích.
Nadto mohou být spotřebiteli účtovány pouze skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.
Náklady spojené s vrácením zboží zpět k prodejci (poštovné) si hradí spotřebitel sám.

2. Záruční lhůty
NOVÉ ZBOŽÍ:
Při prodeji spotřebního zboží trvá záruční lhůta 24 měsíců, není-li u zboží uvedena záruční lhůta jiná. U potravinářského zboží činí osm dnů. Jestliže je na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní vyznačena v souladu se zákonem lhůta k použití věci, skončí záruční doba jejím uplynutím. Při prodeji nové věci odpovídá prodávající za všechny vady, které představují rozpor s kupní smlouvou a které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době.
Záruční lhůta začíná běžet od převzetí zboží kupujícím.
Nehledě na dvouletou záruku by měl kupující vady zboží reklamovat u prodávajícího bez zbytečného odkladu (poté, co byla vada objevena). Jestliže tedy vadné zboží kupující dále i s vadou používá a reklamaci uplatní až později, nemusí být uznána.
Reklamace musí být vyřízena - včetně odstranění vady - nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Lhůtu lze prodloužit pouze v případě, že s tím zákazník výslovně souhlasí.
POUŽITÉ ZBOŽÍ:
U věcí použitých nepřichází v úvahu odpovědnost za vady, které se vyskytnou dodatečně po převzetí věci. Na věci použité neplatí záruka, odpovědnost prodávajícího se vztahuje jen na vady, jež tyto věci měly při převzetí kupujícím. Vyjde-li taková vada najevo až dodatečně, je stanovena prekluzivní lhůta pro vytknutí vady kupujícím a pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady (§ 626 odst. 3 občanského zákoníku. U věcí použitých práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 24 měsíců ode dne převzetí věci kupujícím. Prodávající může tuto dobu v dohodě s kupujícím zkrátit, ne však méně než na 12 měsíců, tuto dobu uvede prodávající v dokladu o prodeji věci).
Reklamační postup uvede prodávající ve druhé - vlastní části podmínek prodeje.

3. Prohlášení
Prodávající prohlašuje, že se seznámil s podmínkami, které by měl splňovat prodejce nabízející zboží přes internet, viz. http://www.mimibazar.cz/page.php?id=19
Zároveň prodávající odpovídá za to, že ve svých vlastních podmínkách prodeje bude uvádět požadované informace, které jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.

Vlastní podmínky prodeje
Milé maminky,

moc vám děkuji,že jste se rozhodly v našem obchůdku nakoupit a níže pro Vás uvádím podmínky prodeje. Přeji hezké nakupování :).
--
Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.detske-zbozi.net je firma Jiří Beník, na adrese Tyršova 68/12, 360 01 Karlovy Vary, IČO: 61794325, DIČ: CZ6402170632 zapsaná na živnostenském odboru Magistrátu města Karlovy Vary.

Email: laredo1@seznam.cz

-
DOSTUPNOST ZBOŽÍ A LHŮTA VYŘIZOVÁNÍ OBJEDNÁVEK

Námi nabízené zboží je z 90% SKLADEM. Pokud bychom na Vaši žádost zajišťovali dodání zboží na objednávku, platba za zboží by proběhla až v okamžiku, kdy zboží pro Vás bude skladem. O této skutečnosti Vás vždy budeme informovat. Pokud by Vámi požadované zboží na objednávku již u dodavatele nebylo skladem, neprodleně Vás o této skutečnosti budeme informovat a individuálně se s Vámi domluvíme na stornování objednávky či se Vám pokusíme nabídnout adekvátní náhradu. Objednávky a dotazy ohledně zboží vyřizujeme do 24 hodin. Pokud bychom Vás do této doby nekontaktovali, prosím kontaktujte nás znovu, je možné, že jsme Váš email neobdrželi.

-

STORNO OBJEDNÁVKY

Odesláním své objednávky potvrzujete její závaznost a souhlasíte s obchodními podmínkami. Objednané zboží můžete stornovat do 24 hodin od zaslání objednávky na emailovou adresu vackova23@seznam.cz. Platbu prosím provádějte do 4 pracovní dnů ode dne zaslání podkladů k platbě. Domluva o posunutí platby je samozřejmě kdykoliv možná, naprosto chápu neúsprosný termín rodičovského příspěvku a mateřské :)

-
ZPŮSOB PLATBY

Platba je možná převodem na bankovní účet či složenkou typu A na poště (pokud nejste majitelem účtu) na základě zaslaných podkladů k platbě. Do poznámek prosím vždy uveďte VS určený v podkladech k platbě.
-

ZÁRUKA A ZÁRUČNÍ LIST

Faktura, která Vám bude vždy zaslána elektronicky na email v den odeslání balíčku společně s informací o odeslání balíčku. Faktura jako podklad k záruce a bude požadována při uplatňování reklamace.V případě reklamace postačí zaslání faktury v eletronické podobě. Záruka na zboží je vždy 24 měsíců ode dne převzetí zboží.

-
REKLAMACE

Na zboží je poskytována řádná záruka 24 měsíců, během které máte právo zboží reklamovat. Jako podklad k reklamaci prosím přikládejte doklad o prodeji.

Na věci použité (vždy zboží prodávané soukromě po mých dětech) neplatí záruka, odpovědnost prodávajícího se vztahuje jen na vady, které tyto věci měly při převzetí kupujícím. Vyjde-li taková vada najevo až dodatečně, je stanovena dvanáctiměsíční lhůta pro vytknutí vady kupujícím a pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady. Odpovědnost prodávajícího se nevztahuje na běžné opotřebení a vady popsané buď u konkrétního inzerátu, nebo v obecně v obchodních podmínkách.
VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Objednáváte-li jako soukromá osoba, máte v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku možnost odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží bez udání důvodu. Zboží musí být vráceno nepoškozené. Není-li spotřebitel již schopen zboží či jiné převzaté plnění vrátit (převzaté plnění již například nemá), anebo jeho hodnota byla již snížena (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží), je spotřebitel povinen chybějící hodnotu podle ustanovení § 458 odst. 1 občanského zákoníku nahradit v penězích – v praxi se tak děje formou započtení na prodávajícím vracenou kupní cenu, která je tudíž spotřebiteli vyplacena ve snížené hodnotě. K takto vracenému zboží je nutné přiložit fakturu. Před odesláním prosím zboží pečlivě zabalte,aby nedošlo k jeho poškození přepravcem. Peníze vám budou zaslány do 10 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží.

-

POŠTOVNÉ

Výše poštovného je dle tarifů České pošty .Přesná výše poštovného je vždy uvedená u daného inzerátu. Pokud si objednáváte více zboží a pokud bude v našich silách toto zboží sloučit do jedné zásilky platíte jednotné poštovné. Manipulační poplatek a balné si neúčtuji.

-

DODACÍ LHŮTA

Balíčky expeduji 1 - 2 dny po obdržení platby na účet. Vždy Vás informuji o odeslání balíčku v den odeslání balíčku.7. Ochrana osobních údajů
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

7.1. Prodávající plní svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího, prostřednictvím následujících dokumentů:Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy
Zpracování osobních údajů a marketinq
Export uživatelských dat


7.2. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

7.3. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
7.4. Veškeré osobní údaje, které jsou prodávajícímu sděleny, nebudou bez souhlasu kupujícího poskytnuty třetím osobám ani jiným subjktům a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující může kdykoliv požádat o jejich změnu či vymazání e-mailem.

7.5. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo ( dále jen "osobní údaje").

7.6. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.

7.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé a je povinen bezodkladně informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů, a že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

7.8. Kupující souhlsí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
Podmínky byly naposledy upraveny: 19.6.2018, 20:10
© 2004-2019 CZECH NEWS CENTER a.s. | Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt