PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF

Provozovatel
BATOLÁTKO
Marie Hrdličková

ul. Karlovarská čp. 20
Tuchlovice
27201
Česká republika

tel. 774947184

IČ 65728556
DIČ CZ7657050698

Část I.

1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.


Vzorový formulář odstoupení od smlouvy:

Adresát (zde vložte jméno a příjmení/název obchodní firmy, adresu sídla, popř. faxové číslo a emailovou adresu prodávajícího) …..................................................................................................................................................

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží

(uveďte název zboží, popř. číslo objednávky, počet kusů a pod.)........................................................................
Datum objednání zboží …......................................................................................................

Datum obdržení zboží …........................................................................................................
Jméno, příjmení a adresa spotřebitele/nakupujícího ..............................................................

Datum …...............
 (v případě zaslání odstoupení od smlouvy v listinné podobě přidejte rovněž podpis)

 

................................


2. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

- Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

- Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.


3. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

4. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/5. Prohlášení:

Prodávající prohlašuje, že se seznámil s podmínkami, které by měl splňovat prodejce nabízející zboží přes internet, viz. http://www.mimibazar.cz/page.php?id=19.

Zároveň prodávající odpovídá za to, že ve svých podmínkách prodeje bude uvádět požadované informace a zároveň informace, které jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.

V případě, že je následující Část II. či jakákoliv její část v rozporu s platnými zákony a ustanoveními, stává se neplatnou a transakce se řídí výlučně společnými podmínkami prodeje z Části I.
 

Část II.

PODMÍNKY PRODEJE :
Děkujeme že jste navštívili náš e-shop a přejem vám příjemné nakupování!

Prodávající:
Marie Hrdličková
IČO : 65728556
DIČ:CZ7657050698
Jsme plátci DPH
sídlo firmy: Karlovarská 20, 273 02, Tuchlovice

Kamenná prodejna:
DĚTSKÝ RÁJ BATOLÁTKO
Karlovarská 34
Tuchlovice okr.Kladno
27302
Na naší prodejně Vám ochotně poradí s výběrem věciček na Vaše miminko diplomovaná zdravotní sestřička !!!!
Prac.doba na kamenné prodejně a e-shopu :po-pá 8.00-17.00hod so.8.00-14.00
Tel. na prodejnu : 773201203 nebo 774947184
e-mail: vac.pech@seznam.cz
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!!!

Náš E-SHOP: www.batolatko.cz

Objednávky můžete uskutečnit následujícími způsoby:
Na internetových stránkách: www.batolatko.cz
Telefonicky na čísle: 774947184
E-mailem: vac.pech@seznam.cz
po-pá.8.00-17.00hod.
Dodací lhůta je maximálně 7dnů od uskutečnění objednávky a zboží zasíláme dobírkou
Objednávku je možné stornovat do 24 hod.od jejího uskutečnění. V případě,že některé Vámi vybrané zboží nebudeme mít skladem,budeme Vás během 3 dnů tel.kontaktovat.
Platba :platba na dobírku 110kč udané ceny jsou ceny s DPH

PŘI PLATBĚ PŘEVODEM VÁM BUDE PŘIDĚLEN variabilní symbol - VS

Poštovné a náklady spojené s ním :

ceny poštovného: Dobírkou :
Zboží zaplatíte přepravní službě General Parcel při převzetí objednávky - 110kč za balík.
Zboží zaplatíte doručovací službě při převzetí objednávky 110 Kč za balík, který je odeslán jako obchodní prostřednictvím České pošty. Tento druh balíku, je u zákazníka do druhého dne po našem odeslání. V případě dodání zboží na Slovensko je cena poštovného 270kč a zásilka bude odeslána prostřednictvím zásilkové služby General Parcel (obchodní balík). U ZÁSILEK NEÚČTUJEME BALNÉ !!! Způsob dopravy můžete zvolit přes naše internetové stránky www.batolatko.cz kde máme veškeré zboží které nabízíme na mimibazaru v nabídce

Hotově, osobní odběr :

V tomto případě zaplatíte hotově při převzetí zboží na naší kamenné prodejně. Pozor-na naší prodejně nelze platit platební kartou

REKLAMACE ZBOŽÍ
Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:
a) vady vzniklé běžným používáním
b) nesprávným použitím výrobku
c) nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:
1) informujte mě o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na moji adresu nebo na adresu výrobce/dodavatele, pokud se tak společně domluvíme z důvodu zkrácení doby vyřizování reklamace
3) do zásilky uveďte vždy důvod reklamace, vaši adresu a případně telefonní kontakt pro zjištění dodatečných informací
4) přiložte doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě a záruční list

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy ode dne převzetí zboží naší firmou.
kompletní obchodní podmínky + reklamační řád na našem e-shopu
http://www.batolatko.cz/12,0,Reklamacni-rad.html
Na věci použité neplatí záruka, odpovědnost prodávajícího se vztahuje jen na
vady, které tyto věci měly při převzetí kupujícím. Vyjde-li taková vada najevo
až dodatečně, je stanovena dvanáctiměsíční lhůta pro vytknutí vady kupujícím a
pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady. Odpovědnost prodávajícího se
nevztahuje na běžné opotřebení
Pokud neobdržíte do 24 hodin odpověd tak mne prosím kontaktujte znovu, občas se objednávka nezobrazí do mailu.

V případě záloh na kočárky použijte toto čú: 222861332/300

V PŘÍPADĚ PŘEVZETÍ BALÍKU ZJISTÍTE ŽE JE KRABICE ČI OBAL BALÍKU POŠKOZEN SI OBSAH ZKONTROLUJTE PŘÍMO PŘI PŘEVZENÍ, POPŘÍPADĚ ŽE ZJISTÍTE ROZBITÝ ČI POŠKOZENÝ OBSAH PŘI VYBALENÍ TAK UČIŇTE NEPRODLENĚ NA VAŠÍ POŠTĚ REKLAMACI.
Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním.
V případě zjištění výrobní vady bude zboží vyměněno kus za kus, či vrácena peněžní částka.

Záruční doba poskytovaná při prodeji zboží činí všeobecně 24 měsíců ode dne nákupu, pokud není uvedeno jinak.

Peníze vždy vracíme až po obdržení vráceného zboží.

Vrácení zboží bez udání důvodů
Zákazník má právo vrátit převzaté zboží bez udání důvodu dodavateli do 14 dní od jeho zakoupení, resp. převzetí.Je možné vrátit veškeré zboží které zákazník zakoupí přes internet a to bez udání důvodů,není podmínkou mít originál obal a visačky .Pokud zboží bude jevit známky použití,bude zákazníkovi účtována částka za opotřebení nebo poničení. Zboží nezasílejte na dobírku. K balíčku přiložte i kopii útržku z dobírkové složenky nebo kopii potvrzení o převodu peněz. Poté co obdržíme Vámi vrácené zboží, zašleme Vám zpět do 7 pracovních dnů částku za zboží (tj. bez poštovného). Náklady spojené s vrácením zboží, např. poštovné, hradí vždy zákazník. Pokud výše uvedené není splněno, je dodavatel oprávněn zboží nepřevzít.

PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNÉ NAKUPOVÁNÍ A DOUFÁME,ŽE SE K NÁM BUDETE RÁDI VRACET

.
Podmínky byly naposledy upraveny: 3.6.2011, 10:54
© 2004-2021 CZECH NEWS CENTER a.s. | Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt