PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF
Zboží zasílám každý pátek nebo v pondělí, pokud mi to čas dovolí snažím se i přes týden.. Rezervaci na zboží držím 7 dní, pak upozorňuji zákazníka, že uplynula lhůta a dávám zboží opět do prodeje, pokud nejsme domluveni na delším termínu (např. výplatní den, RD atd). Vaše objednávky beru jako závazné, prosím, mějte to na paměti. Pokud se rozmyslíte napište nejpozději do 48 hodin a já rezervaci zruším. Nespolehlivé kupující píši na listinu.
V den odeslání balíčku vždy informuji zákazníka a zasílám i číslo zásilky.
Na dobírku nezasílám, prosím mějte to na paměti. Akceptuji pouze platbu na účet či přes poštovní poukázku na účet.Kvůli EET již nemohu přijímat platby v hotovosti.
V případě osobního předání ve Zlíně, předávám vždy v pondělí v odpoledních hodinách, jiné dny nemohu.
NEZASÍLÁM BALÍČKY OBYČEJNĚ. Pouze doporučeně. Děkuji za pochopení.


OBCHODNÍ PODMÍNKY
I. Základní ustanovení
Tyto OP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy/licenční smlouvy, kdy na jedné straně je firma Vítězslav Bartek, IČ 67019790 se sídlem 763 02, Tečovice 186, , jako prodávající (dále jen „Prodávající “) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito OP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy, reklamační řád a dokument „Způsoby dopravy“, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky..

II.Objednávka
Objednávku uzavírá kupující na stránce s nabídkou licenčního zboží a doplňků.
Objednávka je uzavírána v českém jazyce, kupující napíše svou objednávku do komentáře pod fotografii vybraného výrobku.

Tímto se Prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá objednanou věc, a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí kupní cenu.

III. Dodání zboží
Skladové položky jsou vydávány popř. předány dopravci do 3-5 ti pracovních dnů, zboží na objednávku je k dispozici do 7 pracovních dnů od objednání.

IV. Odstoupení od smlouvy
Odstoupení od smlouvy spotřebitelem
Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta běží ode dne převzetí zboží.
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy zboží, které obdržel, a to na své náklady.

Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

Odstoupení v ostatních případech
Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li Kupující věc ještě před objevením vady,
Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

V. Bezpečnost a ochrana informací
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy.

V. Provozní doba
Objednávky přes MMB stránky: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

VI. Ceny
Všechny ceny jsou smluvní. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

VII. Objednávání
Kupující dostane plnění za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude v dokumentu, který se vztahuje k aktuální hromadné objednávce licenčního zboží.

VII. Platební podmínky
Prodávající akceptuje následující platební podmínky:
a. platba předem bankovním převodem,
b. platba v hotovosti při předání zboží

VIII. Dodací podmínky
-Osobní odběr
-Zasílání přepravní službou – Česká pošta , PPL
Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, poškození krabice). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která je neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu uBedika@seznam..cz sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného e-mailem nebo poštou Prodávajícímu.

IX. Záruční podmínky
Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad (podrobnosti viz Reklamační řád).

X. Závěrečná ustanovení
Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 1. 2014REKLAMAČNÍ ŘÁD
I. Všeobecná ustanovení
Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího Vítězslav Bartek, IČ 67019790 se sídlem 763 02, Tečovice 186
a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat při reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

Uzavřením objednávky a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

Jako doklad o záruce (záruční list) bude ke každému zakoupenému zboží zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, nebo prodejka - dále jen záruční list) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, délka záruky, cena, množství).

II. Délka záruky
Záruční doba začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží Kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě.

Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší. Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd. – taková charakteristika je vždy uvedena u zboží – pokud není, má se za to, že se jedná o zboží nové, nepoškozené a kompletní). Jde-li o věci použité, neodpovídá Prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím, a práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí věci Kupujícím. Tuto dobu uvede Prodávající v dokladu o prodeji věci a dostatečně výrazně i u nabízeného zboží a v potvrzení objednávky. U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

III. Záruční podmínky
-. Kupujícímu je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost a poškození ). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
-. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: uBedika@seznam.cz sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu e-mailem nebo poštou prodávajícímu..
-. Kupující může zboží reklamovat osobně, nebo odeslat poštou na adresu Vítězslav Bartek, IČ 67019790 se sídlem 763 02, Tečovice 186
-. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným použitím (praní, čištění) a mechanické poškození.
-.Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé.

IV. Vyřízení reklamace
Je-li Kupující-spotřebitel, o reklamaci Prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady Prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem.

Prodávající vydá Kupujícímu-spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady (doporučujeme požádat nejdéle do 30 dnů po vyřízení reklamace – zákonná lhůta tím není dotčena) a byly vynaloženy skutečně a účelně. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruční doba se prodlužuje o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl Kupující povinen věc převzít. O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.

Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je Kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace.

V. Závěrečná ustanovení
Tento reklamační řád je platný od 1. 1. 2014
Podmínky byly naposledy upraveny: 11.1.2018, 12:55
© 2004-2018 CZECH NEWS CENTER a.s. | Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt