PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF

Provozovatel
ObleCzech s.r.o.
Zdeňka Palátová

Javorová 1065
Třebíč
67401
Česká republika

IČ 04443659
DIČ CZ04443659

Část I.

1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.


Vzorový formulář odstoupení od smlouvy:

Adresát (zde vložte jméno a příjmení/název obchodní firmy, adresu sídla, popř. faxové číslo a emailovou adresu prodávajícího) …..................................................................................................................................................

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží

(uveďte název zboží, popř. číslo objednávky, počet kusů a pod.)........................................................................
Datum objednání zboží …......................................................................................................

Datum obdržení zboží …........................................................................................................
Jméno, příjmení a adresa spotřebitele/nakupujícího ..............................................................

Datum …...............
 (v případě zaslání odstoupení od smlouvy v listinné podobě přidejte rovněž podpis)

 

................................


2. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

- Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

- Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.


3. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

4. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/5. Prohlášení:

Prodávající prohlašuje, že se seznámil s podmínkami, které by měl splňovat prodejce nabízející zboží přes internet, viz. http://www.mimibazar.cz/page.php?id=19.

Zároveň prodávající odpovídá za to, že ve svých podmínkách prodeje bude uvádět požadované informace a zároveň informace, které jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.

V případě, že je následující Část II. či jakákoliv její část v rozporu s platnými zákony a ustanoveními, stává se neplatnou a transakce se řídí výlučně společnými podmínkami prodeje z Části I.
 

Část II.

OBCHODNÍ PODMÍNKY
společnosti ObleCzech s.r.o. (dále prodávající)
se sídlem Javorová 1065, Podklášteří, 674 01 Třebíč
identifikační číslo: 04443659, DIČ: CZ 04443659
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 89889
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese
http://www.mimibazar.cz/bazar.php?user=585619

Kontaktní údaje:
tel: 725 819 908 (9.00 - 13.00), e-mail: obchod@obleczech.cz
Adresa pro doručování: ObleCzech s.r.o., Javorová 1065, 674 01 Třebíč

PRODÁVÁME POUZE NOVÉ ZBOŽÍ.

Tyto obchodní podmínky se skládají ze dvou částí. V první části jsou upraveny podmínky obchodování na MIMIBAZARU. Druhá část podrobněji upravuje ostatní náležitosti obchodního vztahu mezi kupujícím a prodávajícím (společností ObleCzech s.r.o.).

ČÁST I

1. DOPRAVA A PLATBA na mimibazaru
Na mimibazaru prodáváme pouze NOVÉ zboží, které MÁME SKLADEM. Stav skladu na mimibazaru však nemusí být vždy AKTUÁLNÍ se skladem na e-shopu obleczech.cz.
Pro zjištění aktuálního stavu (velikosti, barvy) doporučujeme podívat se na e-shop ObleCzech.cz, popřípadě vám dostupnost obratem potvrdíme.
Zboží Vám garantujeme a rezervujeme ve chvíli, kdy Vám zašleme podklady k platbě. Tím zároveň potvrzujeme a přijímáme Vaši objednávku. Kupní cena je splatná do 4 kalendářních dnů ode dne zaslání podkladů k platbě (včetně). Pokud v této lhůtě platbu neobdržíme, bude Vaše objednávka STORNOVÁNA a zboží uvolněno do prodeje. Před samotným stornem zasíláme e-mailem jednu připomínku. Pokud na ni zákazník neodpoví (nereaguje), objednávka je s konečnou platností stornována.

POŠTOVNÉ a DOPRAVA na mimibazaru:
Poštovné 55,- Kč pro hodnotu nákupu do 760,- Kč (bez dopravy) a do výšky (tloušťky) balíčku 5 cm.
Zboží zasíláme pouze doporučeně, proto prosím nežádejte o obyčejné poštovné.

Poštovné 128,- Kč pro hodnotu nákupu vyšší než 760, Kč (služba DPD private - osobní doručení do druhého dne od odeslání balíčku - možnost sledování balíčku, změna času a termínu doručení).

Platba je možná pouze PŘEVODEM na účet společnosti ObleCzech s.r.o. Číslo účtu: 2300871747/2010 (FIO banka). Variabilní symbol platby je PSČ dodací adresy zákazníka.

Výši poštovného Vám zašleme společně s podklady k platbě.

Osobní odběr zboží je možný po předchozí dohodě v sídle společnosti na adrese: ObleCzech s.r.o., Javorová 1065, Třebíč 674 01

Objednávat můžete také přes náš e-shop obleczech.cz. Tento způsob Vám DOPORUČUJEME, neboť má více výhod:
- ihned zjistíte, zda-li je požadovaný výrobek, barva a velikost skladem
- více detailních fotografií
- větší nabídka zboží (ne vše co je na e-shopu je i na mimibazaru)
- filtr parametrů, které potřebujete (barva, velikost, značka, atd.)
- vaše objednávka bude automaticky vyřízena rychleji
- více možností dopravy a platby (dobírka)

2. VRÁCENÍ ZBOŽÍ
V případě, že Vám zboží nevyhovuje, můžete je bez udání důvodu vrátit během zákonné 14 denní lhůty. Zboží prosím odešlete spolu s vyplněným formulářem a s kopií faktury, na adresu ObleCzech s.r.o., Javorová 1065, 674 01 Třebíč. Doporučený formulář v pdf pro vrácení zboží najdete na konci stránky na odkazu http://www.obleczech.cz/vraceni-a-vymena-zbozi/. Můžete si ho uložit, vytisknout a vyplnit. Fakturu najdete ve svém e-mailu.
Náklady na vrácení zboží zpět k nám (poštovné) hradíte vy. Máte nárok na vrácení poštovného v případě, že vracíte celou kompletní zásilku (všechny položky objednávky). V případě, že vracíte pouze část nákupu (jen některé položky) poštovné nevracíme, neboť se vztahuje a zůstává u ponechaných položek. Výše poštovného (dopravného) se totiž stanovuje podle rozměrů a váhy celé zásilky, nikoli podle počtu položek.

Zboží prosím neposílejte na dobírku, nebude přijato!

Zákonná lhůta 14 dnů slouží k vyzkoušení zboží tak, jak je to běžné v kamenném obchodě, nikoli k jeho užívání. Zboží prosím vraťte čisté, neponičené, bez známek nošení. Pokud možno včetně originálních visaček (i přiložených) a v původním obalu. Pokud bude vrácené zboží vykazovat podstatné známky opotřebení, či bude jinak poničeno, má prodávající nárok na úhradu vzniklé škody, kterou je oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

3. VÝMĚNA ZBOŽÍ
Požadavkem výměny odstupujete od původní kupní smlouvy a uzavíráte novou kupní smlouvu. Hradíte tedy náklady na dodání vyměněného zboží. Cenový rozdíl mezi vráceným a vyměněným zbožím vám vyúčtujeme (pošleme buď fakturu na doplatek, nebo dobropis pro poukázání peněz na váš účet).
Zboží prosím odešlete spolu s vyplněným formulářem a s kopií faktury, na adresu ObleCzech s.r.o., Javorová 1065, 674 01 Třebíč. Doporučený formulář v pdf najdete na konci stránky na odkazu http://www.obleczech.cz/vraceni-a-vymena-zbozi/. Můžete si ho uložit, vytisknout a vyplnit. Fakturu najdete ve svém e-mailu.

4. LHŮTA PRO VRÁCENÍ A VÝMĚNU ZBOŽÍ
Tato lhůta začíná běžet následující kalendářní den (nikoli pracovní) ode dne, kdy jste zboží převzali (např. převezmete-li zboží v pátek, doba pro odstoupení začíná běžet od soboty včetně). Pokud lhůta končí o víkendu, nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den. Písemné odstoupení od kupní smlouvy je třeba odeslat nejpozději v poslední den 14 denní lhůty (e-mailem, doporučeně poštou). Samotné zboží můžete podle zákona odeslat později, nejpozději však do 14 dnů od odeslání písemného odstoupení od smlouvy. Přesto prosíme o zaslání zboží v co nejkratším termínu od zaslání odstoupení.

5. VRÁCENÍ PENĚZ
Peníze vám vrátíme nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Ne však dříve, než vracené zboží obdržíme. Pokud jste zboží platili na dobírku, nezapomeňte ve formuláři odstoupení od smlouvy vyplnit číslo bankovního účtu, na který vám peníze poukážeme.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ (reklamace)
Práva z vadného plnění (dříve reklamace) jsou podrobně upravena v pdf souboru s názvem "Reklamační řád ObleCzech", který je dostupný jako na příloha na konci dokumentu odkazu: http://www.obleczech.cz/obchodni-podminky/. Doporučený reklamační formulář v pdf je možné stáhnout na konci dokumentu odkazu: http://www.obleczech.cz/reklamace-zbozi/

ČÁST II

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti ObleCzech s.r.o., se sídlem Javorová 1065, identifikační číslo: 04443659, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 89889 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu na adrese:
http://www.mimibazar.cz/bazar.php?user=585619
1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
2.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
2.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 2.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího obchod@obleczech.cz.
2.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží vrácené kupujícím na dobírku, nebude prodávajícím přijato.
2.4. V případě odstoupení od smlouvy týkající se všech položek nákupu (celé kupní smlouvy), vrátí prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu (nejpozději do 14 dnů) všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal (§ 1832 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.). Pokud kupující odstupí od smlouvy pouze u některých položek nákupu, dopravné (poštovné) mu nebude vráceno, protože se vztahuje k ponechaným položkám. V případě, že kupující zaplatí zboží na dobírku a následně od kupní smlouvy odstoupí, bere kupující na vědomí a souhlasí, že mu peněžní prostředky budou zaslány zpět na jeho bankovní účet, který sdělí prodávajícímu. Prodávající může vrátit spotřebiteli peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
2.5. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
2.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
2.7. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
2.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
2.9. Lhůta 14 dnů pro odstoupení od kupní smlouvy slouží kupujícímu k vyzkoušení zboží, nikoli k jeho používání. Kupující vrátí zboží prodávajícímu čisté, neponičené, bez známek užívání a pokud možno s originálními visačkami a v původním obalu. Pokud bude vrácené zboží vykazovat podstatné známky opotřebení, či bude jinak poničeno, má prodávající nárok na úhradu vzniklé škody, kterou je oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

3. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
3.1. Zboží bude kupujícímu odesláno a dodáno na adresu, kterou uvede v objednávce.
3.2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
3.3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
3.4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
3.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

4. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
4.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až § 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
4.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledemna povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
- zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
- zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů
4.3. Ustanovení uvedená v čl. 4.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
4.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která sevyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
4.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.
4.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravuje reklamační řád, který tvoří přílohu těchto obchodních podmínek.

5. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
5.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
5.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
5.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
5.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
5.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
6.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
6.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty a telefonní číslo, dále společně vše jen jako „osobní údaje“.
6.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
6.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
6.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
6.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
6.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
6.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 6.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
- požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
- požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
6.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

7. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
7.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

8. DORUČOVÁNÍ
8.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
9.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
9.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

10. PROHLÁŠENÍ
10.1. Kupující prohlašuje, že se seznámil s obchodními podmínkami prodávajícího, který nabízí zboží na adrese: http://www.mimibazar.cz/bazar.php?user=585619
Prodávající prohlašuje, že obchodní podmínky jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.
Podmínky byly naposledy upraveny: 2.1.2017, 0:12
© 2004-2018 CZECH NEWS CENTER a.s. | Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt