PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF

Provozovatel
Pavel Kroupa
Libuše Kroupová

Nádražní 471
Radnice
338 28
Česká republika

tel. 603 588 281

IČ 74750712
DIČ 7105102191

Část I.

1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.


Vzorový formulář odstoupení od smlouvy:

Adresát (zde vložte jméno a příjmení/název obchodní firmy, adresu sídla, popř. faxové číslo a emailovou adresu prodávajícího) …..................................................................................................................................................

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží

(uveďte název zboží, popř. číslo objednávky, počet kusů a pod.)........................................................................
Datum objednání zboží …......................................................................................................

Datum obdržení zboží …........................................................................................................
Jméno, příjmení a adresa spotřebitele/nakupujícího ..............................................................

Datum …...............
 (v případě zaslání odstoupení od smlouvy v listinné podobě přidejte rovněž podpis)

 

................................


2. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

- Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

- Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.


3. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

4. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/5. Prohlášení:

Prodávající prohlašuje, že se seznámil s podmínkami, které by měl splňovat prodejce nabízející zboží přes internet, viz. http://www.mimibazar.cz/page.php?id=19.

Zároveň prodávající odpovídá za to, že ve svých podmínkách prodeje bude uvádět požadované informace a zároveň informace, které jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.

V případě, že je následující Část II. či jakákoliv její část v rozporu s platnými zákony a ustanoveními, stává se neplatnou a transakce se řídí výlučně společnými podmínkami prodeje z Části I.
 

Část II.

podmínky prodeje na MM bazaru ID 62647 se řídí obchodními podmínkami eshopu detickov.cz

úplnění znění OP na adrese http://www.detickov.cz/obchodni-podminky/


Řád internetového obchodu

Provoz internetového obchodu se řídí Obchodními podmínkami, (jejich úplné znění naleznete na této stránce - klikni na podtržený text)

- zkráceně a srozumitelně naleznete nejdůležitější informace níže

DODÁNÍ ZBOŽÍ
* Dodací podmínky a ceny
NABÍZENÉ ZBOŽÍ MÁME SKLADEM - pouze vyjímečně, je zboží na objednávku, tato skutečnost uvedena u produktu, popř. Vás po objednávce ihned vyrozumíme.
Zboží zasíláme prostřednictvím České pošty po celé ČR , na Slovensko , Maďarsko, Německo a Rakousko prostřednictvím společnosti Zásilkovna a následně pošty v daném státě resp. přepravní společností GLS . Do ostatních států doručujem po předchozí domluvě po upřesnění konečně ceny za poštovné .
Veškeré zde nabízené zboží zahrnuje DPH a ceny jsou konečné, za zboží zaplatíte cenu platnou v době objednávky.
Zboží většinou expedujeme ( v případě platby dobírkou ) do druhého dne od obdržení objednávky, resp. po zaplacení v případě platby předem na účet . Doba poštovní přepravy je závislá na flexibilitě a rychlosti jednotlivých pošt. , balík Do ruky je většinou doručen do 24 hod od podání - v prac. dny , ostatní doporučená psaní a cenné balíky většinou do dvou dnů .
Zboží lze zaslat i expres ( EMS) s garantovaným doručením do 2.dne ( i v sobotu ) . Objednávka expres je možná pouze po telefonu do cca 15 hod- na našem čísle uvedeném v KONTAKTU
* Způsob dopravy a platební metody
Zásilky zasíláme prostřednictvím České pošty . V případě dopravy na dobírku zaplatíte peníze za zboží až při jeho převzetí.
Zboží je možné zaplatit i předem převodem na bankovní účet MBank. Výzvu k úhradě, která obsahuje potřebné platební údaje (částku, číslo účtu a variabilní symbol), obdržíte e-mailem. Způsob dopravy a platby zvolíte při vyplňování objednávky, pokud vyberete nevhodný způsob, jímž nepůjde zásilku odeslat, budete emailem vyrozuměni.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Poštovné-

-doporučená zásilka- 69 Kč- menší zásilky do hodnoty 500 Kč dle podmínek České pošty
-balík Do ruky -95 Kč
DPD Private 145 Kč
DOBÍREČNÉ se připočítává 40 Kč
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ZÁSILKY NA SLOVENSKO
MÁME ÚČET ZŘÍZENÝ U SLOVENSKÉ BANKY , možno platit převodem v EUR bez bankovních poplatků . Ušetříte cca 4 EUR. Podklady k placení V EUR zašleme po přepočtení objednávky.

1. ...SNÍŽENÉ CENY PŘEPRAVNÉHO - NOVÝ ZPŮSOB DORUČOVÁNÍ - zásilky odesíláme vždy 1. a 15.tého v měsíci ( pokud se jedná o den pracovního volna, odesíláme následující pracovní den ), odeslány budou všechny objednávky, které byly na účet uhrazeny do tohoto dne- včetně dne odeslání , dodání max. do 4 dnů
1.1 dopravné... pouze 3 EUR - zásilku si VYZVEDNETE osobně na předem vybraném výdejním místě na SLOVENSKU- viz seznam

- příjemce po odeslání zásilky obdrží emailem informace potřebné k vyzvednutí zásilky - zásilku možno vyzvednout jen se znalostí potřebných kodů nejen adresátem - záleží na Vás koho vyzvednutím pověříte
1.2. balíček odešleme prostřednictvím Slovenské pošty na Vaši adresu-
do 1 kg- 5 EUR
- 1- 2 kg - 6 EUR
- 2- 5 kg - 7 EUR
* POJIŠTĚNÍ hodnota nad 40 EUR ..+1 EUR příplatek

2. V PŘÍPADĚ VAŠEHO ZÁJMU I NADÁLE ODESÍLÁME DENNĚ BALÍČKY prostřednictvím České pošty - doručení na Slovensko do 2-4 dnů
zásilka do 250 gramů 5 EUR
do 500 gramů 6 EUR
od 500 gramů 10 EUR
při objednávce nám, prosím, sdělte vybraný způsob dodání .

Zboží je možno vyzvednout bez poplatku též osobně na adrese- Radnice u Rokycan, Nádražní 471, expediční náklady neúčtujeme. Pokud zvolíte osobní odběr, je potřebná předchozí domluva.
U zásilek po ČR, kde hodnota zboží přesáhne 3500 Kč a do ostatních států 200 EUR je doručení zdarma, není účtováno žádné poštovné Pokud se rozhodnete část vyfakturované zboží vrátit a hodnota zboží nepřesáhne požadovanou hranici k doručení zdarma ,bude Vám poštovné naúčtováno dodatečně a odečteno od částky , která se bude vracet na Váš účet.

* Záruka vrácení peněz
Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího , nejlépe písemně na email info@detickov.cz a uvede, že odstupuje od smlouvy . Do zásilky spolu s vráceným zbožím vloží kopii faktury a číslo účtu pro vrácení peněz. , peníze je možné vrátit pouze převodem na účet
Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího
V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího , ponížené o manipulační poplatky vzniklé s vrácení zboží , do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy na účet kupujícího . Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.. Manipulační poplatek při vrácení zboží účtujeme ve výši zaplacených přepravních nákladů , tzn. že výsledná vrácená částka se rovná ceně zboží bez poštovného .

Plavky s výztuží posílejte výhradně v kartonovém obalu, zaslané v obálce nebudou přijmuty.
Zboží vracejte spolu s kopií faktury na adresu SKLADU
ADRESA PRO ZASLÁNÍ ZBOŽÍ PŘÍ VÝMĚNĚ, REKLAMACI ČI VRÁCENÍ ZBOŽÍ

KROUPOVI - detickov.cz
RADNICE U ROKYCAN 471
338 28

. Neposílejte balík na dobírku. Pojistěte ho na odpovídající částku pro případ ztracení při přepravě.

* Výměna zboží
V případě, že jste obdržel/-la v důsledku nesprávného výběru výrobek, který Vám nevyhovuje svou velikostí nebo střihem, zašleme jinou Vámi vybranou velikost nebo jiný výrobek, který si z naší nabídky vyberete. Poštovné si zákazník při výměně nebo vrácení zboží hradí sám.
Pokud by se stala chyba z naší strany, omylem odesláno jiné zboží než objednané, náklady na poštovné úhradíme na obou stranách v plné výši.V případě výměny z důvodu chybně zvolené velikosti je zapotřebí uhradit nové poštovné za odeslání zásilky ve směru k zákazníkovi
V případě, že žádáte o výměnu zboží , zašlete nám výrobek bez známek užívání, nepoškozený, v původním obalu spolu s kopií faktrury zpět. Při zasílání výrobků zpět zvolte vhodný obal, aby při přepravě nebyl výrobek poškozen nebo pomačkán. Zboží poškozené při přepravě v důsledku volby nevhodného obalu nelze vyměnit nebo za takové zboží žádat vrácení peněz...

* Záruka a reklamace
Záruka začíná běžet dnem převzetí výrobku spotřebitelem. Na zboží je poskytována záruka 24 měsíců stejně jako v kamenném obchodě. Prodejce odpovídá za všechny vady výrobku, které má zboží při převzetí kupujícím nebo které se objeví v průběhu záruční doby. Nevztahuje se pak na vady způsobené běžným opotřebením, nešetrným či nevhodným zacházením nebo mechanickým poškozením. Při praní a čištění textilu respektujte prací symboly uvedené výrobcem na etiketě,
Reklamaci je možné uplatnit poštou i osobně. Náklady na dopravu výrobku k nám hradí zákazník, zpět k zákazníkovi hradíme my. Vždy je třeba připojit reklamační protokol- popis vady, kopii kupního dokladu - faktury a kontakt na Vás. Každou reklamaci vyřizujeme co nejrychleji , o jejím průběhu bude zákazník vyrozuměn. Drobná změna dezénu je vyhrazena.
- Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným použitím ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a na závady vzniklé opotřebením- vyblednutí barev na slunci nebo při koupání nebo nepřiměřeným zacházením - vytržené druky, utržené jezdce zipů apod.
V žádném případě nelze zaměňovat záruční dobu s životností výrobku.
Zjistíte - li závadu, je potřeba ji neprodleně ohlásit prodávajícímu a výrobek předat k reklamaci - přestat jej používat. V případě, kdy bude výrobek používán s vadou , pozdější reklamace je vyhodnocena jako neoprávněná .
Úplné znění reklamační řádu Reklamační řád


* Ochrana osobních údajů
Veškeré osobní údaje, které jsou nám svěřené, nebudou bez Vašeho souhlasu poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům.
* Zrušení objednávky
Objednávku můžete stornovat telefonicky na čísle uvedeném v kontaktech , v případě, že zásilka nebyla odeslána. Připravte si číslo objednávky.
NA ÚHRADU PROFORMO FAKTURY ČEKÁME 6 DNŮ, POTÉ MŮŽE BÝT REZERVOVANÉ ZBOŽÍ PŘENECHÁNO DALŠÍMU ZÁJEMCI.

PŘÍSNÝ ZÁKAZ KOPÍROVÁNÍ FOTOGRAFÍÍ A TEXTŮ BEZ SOUHLASU MAJITELE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA

POKUD NEAKCEPTUJETE PRODEJNÍ CENU, NEODPOVÍDEJTE NA INZERÁT , NA DOTAZY TOHOTO TYPU NEREAGUJEME A NEODPOVÍDÁME, REZERVUJEME POUZE VYSLOVENÉ ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY
Podmínky byly naposledy upraveny: 27.9.2018, 18:27
© 2004-2019 CZECH NEWS CENTER a.s. | Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt