PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF

Provozovatel
Hana Bedřichová

Moldavská 532/13
Brno
625 00
Česká republika

IČ 88143881

Část I.

1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.


Vzorový formulář odstoupení od smlouvy:

Adresát (zde vložte jméno a příjmení/název obchodní firmy, adresu sídla, popř. faxové číslo a emailovou adresu prodávajícího) …..................................................................................................................................................

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží

(uveďte název zboží, popř. číslo objednávky, počet kusů a pod.)........................................................................
Datum objednání zboží …......................................................................................................

Datum obdržení zboží …........................................................................................................
Jméno, příjmení a adresa spotřebitele/nakupujícího ..............................................................

Datum …...............
 (v případě zaslání odstoupení od smlouvy v listinné podobě přidejte rovněž podpis)

 

................................


2. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

- Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

- Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.


3. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

4. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/5. Prohlášení:

Prodávající prohlašuje, že se seznámil s podmínkami, které by měl splňovat prodejce nabízející zboží přes internet, viz. http://www.mimibazar.cz/page.php?id=19.

Zároveň prodávající odpovídá za to, že ve svých podmínkách prodeje bude uvádět požadované informace a zároveň informace, které jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.

V případě, že je následující Část II. či jakákoliv její část v rozporu s platnými zákony a ustanoveními, stává se neplatnou a transakce se řídí výlučně společnými podmínkami prodeje z Části I.
 

Část II.

Děkuji vám za Váš zájem. Zboží prosím uhraďte do 7 dnů po obdržení podkladů k platbě (pokud se nedomluvíme jinak). Platba probíhá převodem na účet. Pokud platba ve stanovené době neproběhne, zašlu upozornění mailem, pokud nedostanu do 24hodin odpověď, přenechám zboží dalšímu zájemci. Děkuji za pochopení.

Závazná objednávka má přednost před dotazem. Berte také prosím v úvahu, že zboží je prodáváno i jinde než na MMB (např. přes e-shop), tak se může stát, že někdo objednal dříve než vy. Toto se týká výjimečných případů, kdy je k dispozici pouze poslední kus. Snažím se mít zboží skladem. Pokud se pouze dotazujete a potřebujete nějaký čas na přeměření a o zboží máte zájem, dejte mi prosím zároveň s dotazem vědět do kdy se ozvete (musí to být max do 24 hod). Poté se prosím ozvěte ať už máte o koupi zájem či ne.

Na vaše emailíky a objednávky reaguji obvykle obratem, nejpozději však do 24hod. Pokud jsem na několik dnů mimo internet (z důvodu dovolené), informuji vás o tom na svých stránkách ve vzkazech - vše pak vyřizuji okamžitě po návratu.

Objednávka je závazná. O případné storno objednávky je možno požádat do 24 hodin od jejího odeslání.

Dětské zboží je většinou skladem, pokud by ve výjimečném případě došlo k tomu, že některá položka skladem nebude, budu vás ihned po obdržení vaší objednávky informovat a domluvíme se na dalším postupu. Dospělé zboží je většinou na objednání. U dodavatele objednávám každý týden, většinou je Vaše objednávka vyřízena nejpozději do 10 pracovních dní. Každý měsíc mám zboží v akci – tato akce platí po celý měsíc do vyprodání zásob.

Zde zakoupené nové zboží je možné do 14 dnů vrátit. Peníze za zboží vrátím. Pokud hodláte nějaké zboží vrátit, informujte mne o tom prosím nejdříve mailem. Následně zboží zašlete na mou adresu – Hana Zvěřinová, Masarykova 219, 66442 Modřice.

K veškerému zboží obdržíte pochopitelně doklad o koupi.

V rámci podnikatelské činnosti prodávám pouze nové zboží. Na něj se vztahuje záruka dle zákona. Použité zboží neprodávám.

Pokud projevíte zájem o mé zboží, zašlu vám podklady k platbě. Platba probíhá předem převodem na účet. Případně můžete platbu poslat i složenkou z pošty - na můj účet či adresu. Výjimečně zašlu i na dobírku ... poštovné včetně dobírečného účtuji dle tarifu české pošty cena většinou vychází kolem 120kč (tj. 60kč poštovné + 60kč dobírečné). Pokud pošlete potvrzení o platbě, odchází balíček hned, nečekám na připsání platby na účet.

Balíčky (hrazené předem na účet) odesílám prostřednictvím České pošty. Při platbě předem se poštovné u doporučených zásilek (v hodnotě do 500kč a rozměru do 50x35x5cm) pohybuje ve výši 40-50kč (dle hmotnosti).
Pokud jde o doporučený balíček (hodnota do 500kč, výška balíčku může být nad 5cm) je poštovné 50-55kč.
Pokud jde o balíky s hodnotou vyšší než 500kč, jsou odesílány jako cenné a výše poštovného je 65kč (pokud má balík hmotnost vyšší než 2kg, může být poštovné 70-80kč - o přesné výši poštovného vás budu informovat v podkladech k platbě). Balné je 5,- Kč.

Pokud chcete zásilku zaslat obyčejně, je to možné, ale berte prosím v úvahu, že je to možné jen na vaši odpovědnost (riziko). Obyč. zásilky nejsou (a ani nemohou být) pojištěné proti případné ztrátě či poškození. Za případnou ztrátu obyčejné (!) zásilky tedy nenesu odpovědnost. Dle pravidel České pošty lze obyčejně zaslat jen zásilku do rozměru 35,3x25x2cm !!! Pokud zásilka tyto rozměry splňuje, mohu vám ji poslat obyčejně za 20kč (do 500g) nebo 25kč (do 1kg).

Balíky jsou odesílány prakticky každý všední den, minimálně však 3x týdně. Velká část balíků odchází hned v den připsání platby na účet nebo následující pracovní den. Nejpozději však do 2 dnů po připsání platby. Výjimkou je období dovolené. O případné dovolené vás informuji ve vzkazech na mých stránkách na mmb (tato situace nastává cca. 3x do roka). O odeslání balíčků vás informuji mailem a zároveň píši hodnocení.

Uvítám od vás zprávu o tom, zda balík došel v pořádku.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou použity pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem.
Osobní údaje nejsou v žádnem případě poskytnuty třetí straně a na jejich uchování v tajnosti vynakládame maximální úsilí.
Zákony a předpisy: - zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

Čestně prohlašujeme že veškeré kontakty které od Vás obdržíme budeme užívat výhradně k našim osobnám potřebám. Komunikace probíhá vždy pomocí e-mailu. Telefonní kontakt využíváme pouze v nejnutnějších případech kdy je nutné Vám něco bezodkladně sdělit, nebo získat co nejrychleji požadovanou informaci. V žádném případě se nemusíte obávat obtěžujících e-mailů. Také Váš kontakt nebude sdělen 3. straně ani nikde prodán.


Pokud jste z Brna nebo okolí, můžete si zboží vyzvednout i osobně. Vždy je však nutno domluvit se předem mailem!!

Děkuji moc za váš zájem a přeji příjemný nákup.

Hana Bedřichová
Masarykova 219, 66442 Modřice
e-mail: hanculazverinova@centrum.cz
IČ 88143881
odpovědná osoba: Hana Bedřichová
Nejsem plátce DPH.
Podmínky byly naposledy upraveny: 6.4.2016, 22:07
© 2004-2020 CZECH NEWS CENTER a.s. | Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt