PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF
Název firmy: Dětský-úsměv


Sídlo firmy:
Na Hamrech 380,417 41 Krupka 3

Bydliště odpovědného vedoucího:
Nová Chřibská 102
40751 RybništěOdpovědný vedoucí: Mokrišová Věra
Vyřizování objednávek: 9.00 - 17.00 hod / na vaše vzkazy odpovídám vždy do 24.hod- vyjímkou mohou být soboty a neděle/
Telefon: 606669720
e-mail:
VeraMokrisova@seznam.cz
IČ: 74866192
DIČ: CZ6462150420


Číslo účtu pro bezhotovostní platby:

ČSOB 22 92 52 505/0300

OBECNÉ INFORMACE

Jsme internetový prodej zaměřený na prodej hraček,textilu,kojeneckých potřeb,bytových doplňků,galanterie a školních potřeb. Objednávky vyřizuji do 48 hodin,pokud zboží doobjednávám u dodavatelů je doba vyřízení 5 dnů.Má li dodavatel delší dodací podmínky je tato dostupnost u zboží vyznačena.
Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce, popř. i jiném jazyce, je-li srozumitelný pro spotřebitele a podnikatele a na tomto jiném jazyce se výslovně obě strany dohodnou.


KUPNÍ SMLOUVA A OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ
Nabídkou na uzavření kupní smlouvy se rozumí nabídka zboží uveřejněná na awww.mimibazar.cz ID 71930 za uvedené kupní ceny. Kupní cena uvedená u konkrétního zboží a poštovného je úplná, a to včetně DPH. Do uvedené ceny však nejsou započteny náklady spojené s doručením zboží kupujícímu. Tyto informace najdete na -doprava a platba .Řádná objednávka zboží učiněná kupujícím se považuje za návrh na uzavření smlouvy, jenž je účinný vůči prodávajícímu od okamžiku, kdy je mu tento návrh doručen.
Objednávka musí obsahovat zejména přesné označení kupujícího, adresu trvalého pobytu nebo sídla, dodací adresu, e-mailové i telefonické spojení či jiné kontaktní údaje na kupujícího, přesné označení druhu, počet kusů objednávaného zboží, způsob dopravy a úhrady ceny zboží. Kupní smlouva se považuje za uzavřenou až okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím. Prodávající potvrdí kupujícímu objednávku elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Nebude-li objednávka obsahovat požadované údaje, nebude považována za řádnou objednávku a nebude ji možné takto kupujícímu prodejce potvrdit. Prodávající bude kontaktovat v takovém případě bez zbytečného odkladu telefonicky nebo e-mailem kupujícího za účelem odstranění nedostatků objednávky. Údaje, které kupující zadává při objednávce, může kdykoliv před jejím odesláním upravit. Během vyplňování objednávky se může vždy kupující vrátit o krok zpět a upravit kterýkoliv ze zadaných údajů. Před odesláním objednávky si kupující může opět zkontrolovat všechny zadané údaje a případně je opravit, a to tak, že se vrátí o patřičný počet kroků zpět až k údaji, který byl nesprávně zadán.

SKLADOVÁ DOSTUPNOST
SKLADEM – je označeno zboží které je k zaslání do 3 dnů zákazníkovi.

NA OBJEDNÁVKU -zboří dodáváme do 7-10 dnů / např.šití povlečení do postýlek nebo objednávky ,které dodavatel objednává u výrobce/
O vyřízení a průběhu objednávky zákazníka informuji. Ve vyjímečných případech se může termín dodání pozdržet a i o této skutečnosti budete vyrozuměni.
Aktualizace našich stránek probíhá 1x denně, ale i přesto se může stát, že položka označená SKLADEM bude již vyprodána protože zboží je během pracovní doby prodáváno na prodejně a stránky aktualizovány ve večerních hodinách.V tomto případě ihned doobjednávám zboží u dodavatele.
DOPRAVA
Přehled způsobů dodání zboží a poplatky za dodání zboží, které nejsou zahrnuty v ceně zboží a budou kupujícímu účtovány v závislosti na tom, jaký způsob dopravy kupující zvolí.  Aktuální cena dopravy vybraného způsobu dopravy kupujícím, která bude kupujícímu účtována, je vždy zobrazena při konkrétní objednávce.Odesíláme menší balíčky po dohodě českou poštou -standartní balíčky PPL za 119,-Kč.

PLATEBNÍ PODMÍNKY
Předem převodem na bankovní účet :

22 92 52 505/0300
Cena poštovného :
Česká pošta -doporučené psaní 69,-Kč PPL 119,-Kč Dobírka PPL 199,Kč

VS číslo objednávky

Vyžádaná dobírka:


Cena poštovného + balné-199,-.Kč .V případě, že zákazník objednávku nepřevezme

bude po něm něm požadována úhrada poštovného-199,-Kč

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu spolu s uvedením příslušného variabilního symbolu. V případě bezhotovostní platby je závazek uhrazen okamžikem připsáním příslušné částky na účet prodávajícímu.
Při převzetí zásilky kupujícím doporučujeme zboží od přepravce bez zbytečného odkladu zkontrolovat, zejména neporušenost obalů a počet balíků. V případě poškození nebo jakýchkoliv závad, je doporučeno kupujícímu tuto zásilku nepřebírat a nejlépe vzniklou skutečnost písemně oznámit dopravci samotnému či prodávajícímu.
Při dodání zboží je kupujícímu předána faktura s náležitostmi daňového dokladu, který je zároveň i záručním listem.
ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu www.detskyusme.eu a www.mimibazar.cz ID 71930
V případě odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen vrátit prodávajícímu zboží ve stavu, v jakém jej převzal Nejlépe v původním obalu, dále nepoužité, se všemi součástmi, příslušenstvím a dokumentací s případnými dárky, které kupující obdržel spolu se zbožím.
Pokud je vrácené zboží, poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat.
Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá, nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. V případě odstoupení od smlouvy se také kupující zavazuje uhradit na vlastní náklady dopravu vráceného zboží k prodávajícímu.
Práva a povinnosti z vadného plnění, záruka, reklamační řízení
Kupujícímu je doporučeno prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Má-li zboží vady v době jeho předání, je kupující oprávněn odmítnout jeho převzetí. Vady předaného zboží, které mělo zboží v době jeho předání, je kupující oprávněn reklamovat prodávajícímu bez zbytečného odkladu. Při uplatnění reklamace vady za zboží se postupuje dle platného Reklamačního řádu. B
ez udání důvodu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů ode dne převzetí dodávaného zboží. Odstoupení od smlouvy je právem kupujícího, které však nesmí být zneužíváno a využíváno například v úmyslu bezplatného zapůjčení zboží.
V případě odstoupení od smlouvy, kupující vrátí již dodané zboží zpět prodávajícímu. Vrácení zboží na dobírku nebude akceptováno. Odstoupení od smlouvy provede kupující nejlépe písemně na adresu sídla podávajícího. V odstoupení od smlouvy kupující uvede číslo objednávky, datum převzetí zboží a požadovaný způsob vrácení peněz včetně čísla peněžního účtu bankovního ústavu kupujícího, případně adresy pro vrácení již zaplacené částky kupujícímu. 
V písemné reklamaci kupující vyznačí tyto vady a popíše, jakým způsobem se projevují. Za neoprávněnou bude považována reklamace v případech, kdy bylo zboží poškozeno vyšší mocí nebo nevhodným, nešetrným či neodborným zacházením (zejména v rozporu s návodem), nesprávným skladováním nebo k poškození došlo v důsledku běžného opotřebení. Současně s reklamací vad je třeba, aby kupující doručil prodávajícímu reklamované zboží na adresu sídla prodávajícího spolu s dokladem o koupi zboží. Prodávající není povinen převzít zboží, které by mu bylo zasláno na dobírku. Reklamované zboží je kupující povinen zabalit či jinak opatřit pro přepravu tak, aby nemohlo dojít k jeho následnému poškození nebo jinému znehodnocení.

Ochrana osobních údajů spotřebitele
Prodávající shromažďuje se souhlasem kupujícího osobní údaje kupujících, a to jméno, firmu, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu. Osobní údaje kupujícího se prodávající zavazuje chránit. Tyto údaje nebudou prodávajícím poskytnuty žádné třetí osobě s výjimkou těch případů, kdy je poskytnutí údajů (např. adresa a telefon) nezbytnou podmínkou úspěšného doručení zboží kupujícímu.
Prodávající je oprávněn kupujícího informovat emailem a telefonicky o nových nabídkách a dalších obchodních sděleních. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, případně změnit uchovávané údaje zasláním požadavku na emailovou adresu prodávajícího. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
požádat podnikatele nebo zpracovatele o vysvětlení,
požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
2. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
3. Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak prodávající doporučuje kupujícímu nejdříve kontaktovat prodávajícího pro vyřešení nastalé situace.

REKLAMACE :
V PŘÍPADĚ REKLAMACE MĚ INFORMUJTE NA EMAIL -VeraMokrisova@seznam.cz
Zboží pak odešlete na adresu:
Věra Mokrišová
Nová Chřibská 102
40751 Rybniště.
Ze zákona má zákazník nárok na vrácení zboží do 14 dnů bez udání důvodu.
Podmínky byly naposledy upraveny: 1.2.2021, 22:26
© 2004-2021 CZECH NEWS CENTER a.s. | Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt