PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF

Provozovatel
Radana Malíková

Na Předělu 1
Ostrava
724 00
Česká republika

tel. 608 711 844

IČ 67342060
DIČ CZ7560105531

Část I.

1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.


Vzorový formulář odstoupení od smlouvy:

Adresát (zde vložte jméno a příjmení/název obchodní firmy, adresu sídla, popř. faxové číslo a emailovou adresu prodávajícího) …..................................................................................................................................................

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží

(uveďte název zboží, popř. číslo objednávky, počet kusů a pod.)........................................................................
Datum objednání zboží …......................................................................................................

Datum obdržení zboží …........................................................................................................
Jméno, příjmení a adresa spotřebitele/nakupujícího ..............................................................

Datum …...............
 (v případě zaslání odstoupení od smlouvy v listinné podobě přidejte rovněž podpis)

 

................................


2. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

- Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

- Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.


3. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

4. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/5. Prohlášení:

Prodávající prohlašuje, že se seznámil s podmínkami, které by měl splňovat prodejce nabízející zboží přes internet, viz. http://www.mimibazar.cz/page.php?id=19.

Zároveň prodávající odpovídá za to, že ve svých podmínkách prodeje bude uvádět požadované informace a zároveň informace, které jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.

V případě, že je následující Část II. či jakákoliv její část v rozporu s platnými zákony a ustanoveními, stává se neplatnou a transakce se řídí výlučně společnými podmínkami prodeje z Části I.
 

Část II.

Jsem moc ráda, že jste navštívili můj obchůdek MIMIPLUSÍK. Tyto prodejní podmínky by měly být nápomocné k uskutečnění obchůdku k oboustranné spokojenosti.
V mém obchůdku mohou nakupovat jak registrovaní tak neregistrovaní uživatelé Mimibazaru. Nebráním se objednávkám od neregistrovaných uživatelů. Neregistrovaný uživatel však nezíská výhody, které má registrovaný uživatel. Registrace je zcela zdarma pro všechny.

VÝHODY, KTERÉ MÁ REGISTROVANÝ UŽIVATEL MIMIBAZAR.CZ PŘI NÁKUPU V OBCHŮDKU MIMIPLUSÍK:

1) po úspěšném obchůdku obdrží pozitivní hodnocení,
2) možnost zaslání zboží na dobírku,
3) informace o tom, že penízky dorazily a zpráva o připravovaném balíčku.


DALŠÍ UJEDNÁNÍ OBCHODNÍCH PODMÍNEK

CENA ZBOŽÍ:
***************
- cena zboží je dána jako pevná, včetně DPH.
- cena za dodání není zahrnuta v ceně zboží.

ZPŮSOB DODÁNÍ:
*********************
- objednané zboží zasílám prostřednictvím České pošty
- balík je vždy pojištěn minimálně na částku odpovídající hodnotě zboží
- zboží zasílám doporučeně, pokud si nenapíšete o zaslání obyčejně. Pak zodpovědnost za doručení přebíráte na sebe.


CENA POŠTOVNÉHO, VČ. PŘÍPLATKŮ
**********************************************

Zásilky zasílám Českou poštou.

1) u balíčků, které lze zaslat jako doporučenou zásilku (dopis), tj. rozměry musí být max 50 x 35 x 5 cm – 55 Kč,

2) u balíčků, jejichž hmotnost je odhadem do 2 kg, je paušální poštovné - 111 Kč.
3) u balíčků, jejichž hmotnost je odhadem do 20 kg, je paušální poštovné - 125 Kč.
4) 20 kg a více anebo je v objednávce křehké zboží nebo nábytek, platí poštovné 150 Kč.


Vzhledem k rozdílnému zabalení jednotlivých výrobků od výrobce někdy nelze celou objednávku zabalit do jednoho balíčku. V takovém případě bude naúčtováno poštovné za každou zásilku zvlášť. Na druhou stranu, někdy se může stát, že se podaří zabalit veškeré zboží do méně balíčků, než bylo plánováno v podkladech k platbě. V této situaci příjemci vracím poměrnou část poštovného a balného.

Pokud je i inzertní fotografie v políčku Poštovné a balné uvedena konkrétní částka, bude platit. V případě kumulace více zboží do jednoho balíčku si vyhrazuji právo cenu poštovného upravit.

PLATBA A REZERVACE:
***************************
- platba je možná převodem na bankovní účet (mám mBank) nebo poštovní poukázkou. Na dobírku zasílám pouze registrovaným uživatelům serveru Mimibazar.cz a pouze se 100 % pozitivním hodnocením. Dobírka navyšuje poštovné o 40 Kč,
- platbu očekávám do 7 kalendářních dnů,
- u zboží, které je ihned k odběru je stanovena délka rezervace max. 7 kalendářních dnů
- objednávku lze stornovat, pokud zboží není nakoupeno nebo zasláno. Vždy prosím uvést důvod, proč. (Čistě z marketingového hlediska).

Před každým zasláním podkladů k platbě kontroluji každé zboží v objednávce, zda je skladem. Pokud je vše skladem, přijdou Vám do 48 hod. podklady k platbě. Pokud některá položka z objednávky skladem není, řeším to individuálně se zákazníkem. Veškeré zboží, mimo pánské košile, kravaty a pokud není uvedeno, že zboží je ihned k odběru, je na objednávku a nákup se uskutečňuje po přijetí platby. Může se stát, že mezi Vaši platbou a nákupem uplyne delší doba a zboží se mezitím vyprodá. Tuto situaci řeším po domluvě se zákazníkem.
Všechny balíky jsou odesílány v nejkratším možném termínu po připsání peněz na účet nebo přijetí poštovní složenky. Pro ponožky platí, že expeduji 3 - 4 pracovní den. V případě, že požadovaná barva či velikost ponožky není na skladě, nabízím náhradní variantu.
Zboží nezasílám na základě zaslaného jakéhokoliv potvrzení, že platba proběhla.REKLAMACE A ZÁRUČNÍ DOBA:
************************************
- paragon vystavím na požádání, záruční doba je 24 měsíců a vztahuje se pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním.
- na zboží, které není označeno NOVÉ ZBOŽÍ se záruční doba nevztahuje (záruka se vztahuje pouze na vady, které nebyly uvedeny v popisu - je stanovena dvanáctiměsíční lhůta pro vytknutí takovéto vady)
- nové zboží je možné vrátit bez udání důvodu do 14 dnů po obdržení balíčku. Dejte mi prosím vědět, že balíček zasíláte zpět. Jakmile zboží obdržím zpět a zkontroluji, vracím peníze bez poštovného.
- při převzetí zásilky si prosím důkladně zkontrolujte, zda přepravní obal není poškozen a případnou škodu reklamujte neprodleně při převzetí zásilky u doručovatele České pošty s. p. či PPL CZ s. r. o. Skrytou vadu zásilky (zboží je nekompletní nebo poškozené) zjištěnou po převzetí je zákazník povinen oznámit dopravci nebo prodávajícímu bez zbytečného odkladu (nejpozději do tří pracovních dnů).OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
***********************************
- prodejce je nucen shromažďovat některé osobní údaje jako je jméno a adresa zákazníka
- tyto údaje slouží pouze k vyřízení objednávky a realizaci dodávky objednaného zboží
- v žádném případě nejsou tyto údaje žádným dalším způsobem nikterak zpracovávány ani předávány třetím osobám.


POZNÁMKA:
**************
Zákazník je srozuměn s tím, že vzhledem k různým typům monitorů, se může barva nabízeného vyobrazeného zboží, zejména ponožek, kravat, pánských košil minimálně lišit od barev zboží ve skutečnosti.


************************************
Oprávněná osoba a provozovatel:

************************************
Ing. Malíková Radana
Místo podnikání: Na Předělu 1, 724 00 Ostrava
IČ: 67342060
DIČ: CZ7560105531

Živnostenské oprávnění vydal Magistrát města Ostravy, č. j. ZURZP/30805/08/MIR/2Kontaktní údaje:
******************
mobilní telefon: 608 711 844 (Vodafone) – pracovní dny od 9 – 18 hod.
e-mail: mimiplusik@gmail.com - na Vaši zprávu reaguji do 48 hodin, pokud není ve vzkazech na MMB uvedeno jinak. Pokud Vám ani po této lhůtě nepřijde odpověď, kontaktujte mě prosím znovu.

DĚKUJI ZA PŘEČTENÍ OBCHODNÍCH PODMÍNEK A TĚŠÍM SE NA SPOLEČNÉ OBCHODOVÁNÍ S VÁMI.
Podmínky byly naposledy upraveny: 30.12.2018, 23:21
© 2004-2019 CZECH NEWS CENTER a.s. | Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt