PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF

Provozovatel
AVAS s.r.o.(Rositka)
Růžena Nováková

Krhanická 718/27
Praha 4 - Kamýk
142 00
Česká republika

tel. 724 292 444

IČ 48115193
DIČ CZ48115193

Část I.

1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.


Vzorový formulář odstoupení od smlouvy:

Adresát (zde vložte jméno a příjmení/název obchodní firmy, adresu sídla, popř. faxové číslo a emailovou adresu prodávajícího) …..................................................................................................................................................

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží

(uveďte název zboží, popř. číslo objednávky, počet kusů a pod.)........................................................................
Datum objednání zboží …......................................................................................................

Datum obdržení zboží …........................................................................................................
Jméno, příjmení a adresa spotřebitele/nakupujícího ..............................................................

Datum …...............
 (v případě zaslání odstoupení od smlouvy v listinné podobě přidejte rovněž podpis)

 

................................


2. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

- Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

- Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.


3. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

4. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/5. Prohlášení:

Prodávající prohlašuje, že se seznámil s podmínkami, které by měl splňovat prodejce nabízející zboží přes internet, viz. http://www.mimibazar.cz/page.php?id=19.

Zároveň prodávající odpovídá za to, že ve svých podmínkách prodeje bude uvádět požadované informace a zároveň informace, které jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.

V případě, že je následující Část II. či jakákoliv její část v rozporu s platnými zákony a ustanoveními, stává se neplatnou a transakce se řídí výlučně společnými podmínkami prodeje z Části I.
 

Část II.

Dobrý den,

děkuji Vám, že jste navštívili náš obchůdek a přeji Vám příjemné nakupování.

Na Vaše objednávky či dotazy se snažím reagovat co nejdříve (max. do 24 hod.). Pokud neobdržíte na Vaši objednávku či dotaz do 24 hodin odpověd, kontaktujte mne prosím znovu, někdy e-maily nedojdou.

Při dotazech na objednávky, případně reklamacích prosím uvádějte variabilní symbol objednávky, urychlíte tak vyřízení dotazu / reklamace.

Zboží rezervuji 5 dní (po vzájemné dohodě déle), pak dávám zboží opět k prodeji.

Po závazném objednání zašlu celkovou částku a variabilní symbol pro převod částky.

Stornování objednávky je možné telefonicky nebo emailem do 24 hodin od objednání.POŠTOVNÉ A BALNÉ
Poštovné účtuji dle skutečných nákladů, balné neúčtuji. Standardně posílám podle rozměrů, váhy a ceny zásilky doporučeným dopisem, doporučeným balíčkem nebo balíkem "Do ruky" České pošty. Pokud si přejete balík poslat jinak (balíkem "Na poštu", službou PPL, na dobírku či službou Zásilkovna ), připište prosím Vaši volbu k bjednávce.

ĆESKÁ POŠTA
Balík "Do ruky": podle váhy od 115 do 127 Kč
Balík "Na poštu": podle váhy od 98 do 110 Kč
Doporučené balíčky (do 2 kg a ceny do 680 Kč): podle váhy od 74 do 83 Kč
Doporučené dopisy (do 2 kg a ceny do 680 Kč): podle váhy od 48 do 60 Kč
Maximální dovolené rozměry u doporučených dopisů jsou 50 x 25 x 5 cm. Většina balíčků se do těchto rozměrů nevejde a musí se posílat jako doporučený balíček nebo cenný balík.

Tyto ceny platí pro platbu předem na účet. Zaslání na dobírku je možné pouze u doporučených dopisů a cenných balíků s příplatkem 30 Kč a balíků "Do ruky" a "Na poštu" s příplatkem 38 Kč.
Standardní doba doručení je u doporučených dopisů a balíků "Do ruky" a "Na poštu" 1-2 dny. U dporučených balíčků a cenných balíků je to 3-5 dnů. (Před Vánoci se tato doba může prodloužit až na 10-14 dnů).

PPL
podle váhy od 99 do 139 Kč
Tyto ceny platí pro platbu předem na účet. Zaslání na dobírku je možné s příplatkem 30 Kč.
Standardní doba doručení je do druhého pracovního dne, ve větších městech se doručuje i večer. Balík si můžete také nechat doručit na provozovnu PPL Partnera (více na /www.pplparcelshop.cz).

ZÁSILKOVNA
(více než 1 380 odběrných míst po celé ČR)
Zboží je možné si vyzvednout (a zaplatit) také na více než 1 380 výdejních místech sítě www.zasilkovna.cz. Seznam poboček je zde: http://www.zasilkovna.cz/pobocky. Cena je 60 Kč při platbě předem nebo 75 Kč na dobírku.


O odeslání balíčku vás budu informovat e-mailem. Dejte mi také prosím vědět, až balíček dorazí.

Zboží, které mám skladem, posílám do dvou pracovních dnů po přijetí platby na účet.
Zboží, které nemám skladem, posílám do 4-7 pracovních dnů po přijetí platby na účet.
Pokud máte zboží již zaplacené a bohužel ho neni možné dodat z důvodu vyprodání u dodavatelů, informuji Vás mailem nebo telefonicky. Pokud nechcete čekat na další dodávku, vrátím Vám okamžitě peníze zpět na účet.

Obal zásilky si prosím při převzetí zkontrolujte, zda není porušený. Poškození obalu na poště či u řidiče PPL ihned reklamujte - zkontrolujte prosím obsah zásilky - zda je úplná a zboží nepoškozené!!!


OSOBNÍ ODBĚR PRAHA 12 - KAMÝK
Zboží je možné si vyzvednout (a zaplatit) po domluvě také na adrese: Rositka, AVAS s.r.o., Krhanická 718/27, Praha 12 - Kamýk.
BEZ PŘEDCHOZÍ DOMLUVY NENÍ OSOBNÍ ODBĚR MOŽNÝ!!!
Platit lze pouze hotově nebo převodem na účet.ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Záruční doba poskytovaná při prodeji zboží činí 24 měsíců ode dne nákupu. Reklamace vyřizuji v souladu s Občanským zákoníkem.
Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Nevztahuje se na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním.
Vyměňuji kus za kus, nebo vrácím peníze.
Použité zboží nenabízím.


VRÁCENÍ ZBOŽÍ
Pokud si svůj nákup rozmyslíte, máte ze zákona právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. U vrácení zboží se řídím příslušným zákonem. Peníze vracím na účet do 14 dnů po vrácení zboží.


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. Naše číslo registrace u Úřadu pro ochranu osobních údajů je 00043993.


EET
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin


KONTAKTNÍ ÚDAJE
Odpovědná osoba: Vít Novák
E-mail: rositka@avas.com (non-stop)
Tel.: 724 292 444, (9-19 hod)

Rositka
AVAS s.r.o.
Krhanická 718/27
142 00 Praha 12 - Kamýk
IČO 48115193
DIČ CZ48115193
Jsme plátci DPH.
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16698
Sídlo společnosti: Hlavní 2729/151, 141 00 Praha 4 (Na této adrese není možný osobní odběr)
Účet ČR: 2500048341/2010 (FIO banka)
Účet ČR: 41101051/0100 (Komerční banka)
Účet SR: 2500048341/8330 (FIO banka)
Podmínky byly naposledy upraveny: 13.11.2017, 13:34
© 2004-2019 CZECH NEWS CENTER a.s. | Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt