PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF
Podmínky prodeje
Vážení zákazníci, kompletní informace naleznete v obchodních podmínkách a reklamačním řádu níže. Objednáním zboží potvrzujete, že jste se s těmito dokumenty seznámili
a souhlasíte s nimi. Dovolte, abychom vás stručně seznámili s těmi nejdůležitějšími:

1. Vrácení a výměna zboží
Zakoupené zboží můžete samozřejmě vrátit zpět nebo jej vyměnit, a to nejpozději do 14 dní od převzetí zboží. Zboží musí být vráceno neporušené, v původním obalu. V takovém případě bude vrácena plná kupní cena.
Od ceny zboží Vám budou odečteny naše skutečné náklady, tj. dopravné (poštovné) a balné, a to i v případě, kdy Vám vzhledem k výši Vaší objednávky nebyly tyto položky účtovány. Také si Vás dovolujeme upozornit, že cena za poštovné a balné, která je Vám účtována může být nižší než ve skutečnosti. Při vrácení nebo výměně zboží Vám ale budeme účtovat skutečné náklady. Balné činí vždy 1-40 Kč za 1 zásilku, poštovné nejlépe zjistíte přímo z doručené zásilky, příp. se podívejte do AKTUÁLNÍHO SAZEBNÍKU ČESKÉ POŠTY, který naleznete na www.cpost.cz - najdete je v sekci ceník.
Využije-li Kupující možnosti vrácení zboží ve 14 denní lhůtě u výrobku, který nemá originální obaly, visačky a byl již částečně opotřeben, bude suma, kterou Prodávající Kupuícímu za zboží vrací snížena nejen o o skutečné náklady (viz výše), ale bude odečtena rovněž poměrná suma odpovídající opotřebení.

Možnost vrácení a/nebo výměny zboží se nevztahuje na zboží, kde to bude výslovně dohodnuto a dále v případech uvedených v obchodních podmínkách.

2. Možnosti plateb
V našem e-shopu máte k dispozici tyto možnosti:
- převodem na účet 670100-2200332826/6210 při platbě z ČR,
- převod na účet ze zahraničí -
IBAN:CZ7620100000002300143328, SWIFT CODE: FIOBCZPPXXX
- dobírkou
- paypay
ZÁKANÍK SI VŽDY HRADÍ SVÉ BANKOVNÍ POPLATKY SPOJENÉ S PŘEVODEM PENĚZ NA ÚČET (NAPŘ. PŘI VLOŽENÍ PENĚZ NA PŘEPÁŽCE NEBO ÚHRADĚ V CIZÍ MĚNĚ). Prodávající si vyhrazuje právo odebrat z objednávky zboží v odpovídající hodnotě, je-li tato podmínka porušena a bankovní poplatky spojené s koupí jsou účtovány na jeho vrub.
Naopak se Prodávající zavazuje uhradit Kupujícímu náklady spojené s převodem při vrácení peněz, pokud nebyla objednávka kompletně vyřízena vinou na straně Prodávajícího.

3. Dodací podmínky
Zboží, které je skladem, odesíláme po připsání platby na náš účet (při platbě převodem), což bývá do 3 -5 dnů od uhrazení. V případě platby dobírkou zasíláme zboží okamžitě, je-li na skladě. Průměrná doba od objednání (resp. zaplacení) zboží do jeho doručení, tak činí 1 týden. V předvánočním období může být delší z důvodu velké vytíženosti České pošty, s.p.

Termín dodání u neskladových položek se řídí skladovými dispozicemi výhradních dovozců nebo výrobců. Nebývá delší, než 6 týdnů; v opačném případě kontaktujeme zákazníka a domlouváme se s ním na dalším postupu.
Prodávající kontaktuje kupujícího i v případě, že není schopen vyřídit zásilku kompletní.
Při doručení zboží zkontrolujte stav balíku, ve kterém je zboží přepravováno. Pokud je balík poškozen, zboží buď nepřebírejte nebo poproste dopravce o strpení a zkontrolujte obsah dle přiložené faktury.
Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout zaslat zboží na dobírku v případě, že stejnému zákazníkovi bylo v minulosti zboží tímto způsobem zasláno a ten jej nevyzvedl. Na tuto skutečnost Prodávající Kupujícího písemně upozorní.
Je-li zásilka rozdělěna na výslovnou žádost Kupujícího, vyhrazuje si Prodávající právo účtovat za každou zásilku extra poštovné.
Je-li zásilka rozdělena, protože Prodávající nemá kompletní objednaný sortiment, nebude za zásilku, v níž bude toto zboží Kupujícímu doposláno účtovnáno žádné poštovné, ani balné.
V případě, že kupující objednávku nestornoval do data expedice, je si vědom toho, že uzavřel s kupujícím obchodní smlouvu. V případě, že si zásilku nepřevezme bez udání důvodů ani důvody nevysvětlí na mail, kterým ho prodávající upozorní na tuto skutečnost, je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím uhrazení smluvní pokuty ve výši 400 - 2000 kč.
Prodávající si vyhrazuje právo pověřit vymáháním nákladů na neodebranou zásilku včetně pokuty jím zmocněnou firmu.

Obchodní podmínky

E-shopů www.mimibazar.cz/lenkad a www.princezna.eu , jejichž provozovatelem je Lenka Desatová.

IČO 71054120
DIČ CZ - 7062032934
SÍDLO FIRMY JOHANITSKÁ 298, Praha 8

PROVOZOVNY, SKLADY, KONTAKTNÍ MÍSTA:
Johanitská 298, 182 00 Praha 8
Zalužanská 285, 403 39 Chlumec u Ústí

KONTAKTNÍ LINKA: info@princezna.eu, na vaše dotazy odpovíme během 2 pracovních dní. Omlouváme se, ale v současné době nemáme kapacitu provozovat i kontaktní telefonní linku.


Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných ing. Lenkou Desatovou. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je ing. Lenka Desatová,zapsaná v Živnostenském rejstříku Městské části Praha 8 a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem ČR. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zák. č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a zákonem o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Vymezení pojmů
„Spotřebitelská smlouva“ je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
„Prodávající“ je Lenka Desatová. Je osobou, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Zákazníkem našeho internetového obchodu je „Kupující“. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.
„Kupující spotřebitel“ nebo jen „Spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
„Kupující, který není spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Kupní smlouva
Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává (není schopen ho zajistit od distributora) nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V takovém případě si vyhrazuje právo objednávku stornovat nebo vyřídit pouze částečně.
Jestliže Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.
Jestliže Kupující není spokojen se zrušením části své objednávky a pokud zároveň nebyl na tuto skutečnost Prodávajícím předem upozorněn a nedal k ní písemný souhlas, je oprávněn zásilku Prodávajícímu vrátit dle instrukcí v odstavci Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy a požadovat vrácení celé uhrazené sumy, tedy i sumy na poštovné. Podmínkou je opět v souladu s odstavcem Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy, že zboží je vráceno kompletní, nepoškozené, v původním obalu a etiketami. Nebo je vráceno bez těchto náležitostí, apk je ale vrácená suma krácena s ohledem na opotřebení zboží.
Kupující má právo od smlouvy ustoupit tím, že požádá písemně o její stornování, a to ode dne uzavření objednávky až po dobu expedice. Minimální doba na storno je 24 hodin. Storno do 24 hodin není možné, pokud zákazník požádal o odeslání zásilky do 24 hodin nebo objednal doručení expresní službou EMS. Storno objednávky od nelze akceptovat po expedici zásilky. V těchtřo případech má Kupující právo na odstoupení od sloumy s ohledem na zákonné důvody - reklamace či právo na vrácení zboží do 14 dnů bez udání důvodu v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku. V těchto případech je ale Kupující povinen zásilku na poště odebrat. V případě, že si zásilku nepřevezme bez udání důvodů ani důvody nevysvětlí na mail, kterým ho prodávající upozorní na tuto skutečnost, je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím uhrazení smluvní pokuty ve výši 400 - 2000 kč.
Prodávající si vyhrazuje právo pověřit vymáháním pokuty jím zmocněnou firmu.


Rozpor s kupní smlouvou
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.


Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy
Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má Kupující spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě Spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.
Na kupní cenu, která má být Kupujícímu vrácena, může Prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží (náklady na přepravu). Zásilky k vrácení v souladu s tímto ustanovením spotřebitel nezasílá na dobírku a odesílá je na doručovací adresy: www.princezna.eu, Johanitská 298,18200Praha 8 nebo www.princezna.eu, Zalužanská 285,40339 chlumec u Ústí.
Právo na odstoupení od smlouvy ale Kupující nemá, pokud to je výslovně sjednáno mezi smluvními stranami, a dále v případě smluv:

na poskytování Služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
na dodávku Zboží nebo Služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,
na dodávku Zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Kupující jejich originální obal,
na dodávku novin, periodik a časopisů,
spočívajících ve hře nebo loterii.
OCHRANA OSOBNÍCH DAT
PRINCEZNA se zavazuje, že nebude poskytovat osobní data Vámi sdělená třetím osobám a že tyto budou sloužit jako důvěrná pouze pro interní potřebu naší firmy. Údaje žádané při registraci slouží výhradně k vyřízení objednávky a ke komunikaci se zákazníkem.

Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy.
Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě


Reklamační řád
Veškeré podané objednávky považujeme za závazné. Kupující není oprávněn odstoupit od uskutečněné objednávky. Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami upravujícími způsob objednávky, dodání, úhrady, dobu dodání a případné reklamace u nakupovaných produktů. Provozovatel si vyhrazuje právo na zamítnutí objednávky v případě, že není schopen dodat zákazníkovi požadované zboží v odpovídající kvalitě, množství či ceně. Pokud již proběhla platba za zboží, bude částka během následujících 24 hodin převedena zpět na účet zákazníka. Objednané zboží bude zasláno spolu s daňovým dokladem, který slouží zároveň jako dodací a záruční list a je nutné ho předložit při případných reklamacích.

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů´
1. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb. a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).
2. „Spotřebitelská smlouva“ je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

3. „Prodávající“ je ing. Lenka Desatová,zapsaná v Živnostenském rejstříku Městské části Praha 8, Lenka Desatová je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

4. Zákazníkem našeho internetového obchodu je „Kupující“. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

5. „Kupující spotřebitel“ nebo jen „Spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

6. „Kupující, který není spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.


2. Záruční podmínky
1. Vykazuje-li Zboží zjevné vady, tj. zejména pokud je Zboží Kupujícímu předáno v porušeném transportním obalu, je Kupující oprávněn Zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává zachován nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění Prodávajícím či na vrácení kupní ceny. Volbu provede Kupující.
2. V případě, že se po převzetí Zboží Kupujícím vyskytnou v záruční době vady Zboží, může Kupující uplatnit svou oprávněnou Reklamaci.

3. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními Zákona, činí tedy 24 měsíců, s výjimkami stanovenými Zákonem. Záruční lhůta začíná běžet převzetím Zboží Kupujícím.

4. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba.

5. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
Také na použité zboží se vztahuje záruka dle platných zákonů.

6. Na věci použité neplatí záruka, odpovědnost Prodávajícího se vztahuje jen na
vady, které tyto věci měly při převzetí kupujícím. Vyjde-li taková vada najevo
až dodatečně, je stanovena dvanáctiměsíční lhůta pro vytknutí vady kupujícím a
pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady. Odpovědnost Prodávajícího se
nevztahuje na běžné opotřebení a vady popsané buď u konkrétního produktu, nebo v
obecně v obchodních podmínkách.

7. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu), které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení prodávajícího, IČ, místo podnikání.

8. Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací kupující plnění, které mu poskytl Prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.

9. Spotřebitel při uplatnění záruky má:

jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy


3. Vyřízení Reklamace
1. V případě, že Kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad Zboží opravou a v záručním listu, je pro účely záručních oprav Zboží určený podnikatel odlišný od Prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, uplatní Kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu. Tyto informace lze případně nalézt v dokladu, který nahrazuje záruční list.

2. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

3. Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.

4. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží.

5. V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena Kupujícímu převodem na bankovní účet, případně zaslána složenkou.
Podmínky byly naposledy upraveny: 20.3.2014, 12:05
Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Nastavení soukromí | Kontakt

© 2004-2021 CZECH NEWS CENTER a.s.