PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF

Provozovatel
Mia Shop s. r. o.

Slezská 105/1739
Praha 3
130 00
Česká republika

tel. 602207888

IČ 24844314

Část I.

1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.


Vzorový formulář odstoupení od smlouvy:

Adresát (zde vložte jméno a příjmení/název obchodní firmy, adresu sídla, popř. faxové číslo a emailovou adresu prodávajícího) …..................................................................................................................................................

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží

(uveďte název zboží, popř. číslo objednávky, počet kusů a pod.)........................................................................
Datum objednání zboží …......................................................................................................

Datum obdržení zboží …........................................................................................................
Jméno, příjmení a adresa spotřebitele/nakupujícího ..............................................................

Datum …...............
 (v případě zaslání odstoupení od smlouvy v listinné podobě přidejte rovněž podpis)

 

................................


2. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

- Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

- Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.


3. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

4. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/5. Prohlášení:

Prodávající prohlašuje, že se seznámil s podmínkami, které by měl splňovat prodejce nabízející zboží přes internet, viz. http://www.mimibazar.cz/page.php?id=19.

Zároveň prodávající odpovídá za to, že ve svých podmínkách prodeje bude uvádět požadované informace a zároveň informace, které jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.

V případě, že je následující Část II. či jakákoliv její část v rozporu s platnými zákony a ustanoveními, stává se neplatnou a transakce se řídí výlučně společnými podmínkami prodeje z Části I.
 

Část II.

Provozovatel živnosti a odpovědná osoba:
Mia Shop s. r. o.
sídlo: Slezská 105/1739, Praha 3 - 130 00
jednatel společnosti: Simona Klicmanová
IČO: 248 44314
DIČ: CZ-248 44314 - jsem plátcem DPH

Předmět podnikání:
velkoobchod, maloobchod,

Email: s.klausova@seznam.cz

Kontakt: 602207888 - pondělí - neděle 8.00 - 21.00 hod.

Číslo účtu na nové zboží:
43-9294950247/0100 - Komerční banka - plátce DPH

Číslo účtu na použité věci:
19-2803600287/0100 - Komerční banka


Nabízené zboží:
velkoobchod - velkoobchodní ceny pro profesionály z oboru, e-shopy i kamenné obchody
maloobchod - prodej koncovým zákazníkům

Nové zboží:
značková originální dekorativní kosmetika, originální parfémy všech světových značek, solární kosmetika, sluneční kosmetika, vlasová kosmetika, tělová kosmetika, vlasové doplňky, fény, kartáče - vše od tuzemských i zahraničních dodavatelů. Veškeré zboží dle zákona splňuje podmínky prodeje na českém trhu. Na zboží je vystaven daňový doklad, který je přiložen do balíčku. Hromadně objednané zboží zasílám v jednom balíku automaticky za jednotné poštovné.

Použité zboží:
především použité oblečení, obuv a doplňky po vlastním dítěti

Objednání zboží:
Objednat zboží můžete prostřednictvím MMB odkliknutím na produkt a označením počtem kusů, event. uvedením množství nebo objemu produktu. Do objednávky je nutné uvést adresu, pokud chcete zaslat poštou. Pro osobní odběry není adresa nutná. Vyčkejte na podklady k platbě nebo k výzvě na vyzvednutí. Pokud okamžitě neodpovídám, jsem pro zboží nebo připravuji balíčky. Vždy se ozvu ještě tentýž den,nejpozději druhý den ráno.

Odeslání zboží:
Po připsání platby na účet odesílám balíček nejpozději do 3 dnů.
Odesílám denně přepravní společností PPL.

Osobní odběry je možné vyzvednout po předem uhrazeném zboží dle dohody v
NC Eden Praha 10 v rozmezí 8.00 - 21.00 od pondělí do neděle

Není-li objednané zboží na skladě:
Může se stát, že nabízené zboží není momentálně skladem. V tomto případě na to upozorním nebo napíši do prodávaného zboží "dočasně vyprodáno". Pokud by se stalo, že peníze budou připsány na účet a zboží nebude skladem, domluvím se na jiné nabídce nebo peníze vrátím. Většinou si dopředu ověřuji dostupnost zboží než dám údaje k platbě.

Způsob stornování objednávky (zákazníkem do 24 hodin telefonicky nebo mailem)

Reklamace:
Na nové zboží je reklamace možná dle zákona o ochraně spotřebitele.
Pokud by se stalo, že balíček bude již na poště poškozen, rozbalte jej před pracovnicí pošty, která je svědkem poškození a sepište protokol nebo jej nepřebírejte a zašlete zpět.

Vrácení zboží:
Nové zboží je možné vrátit bez udání důvodu i když je rozbalené, nemá visačky a to do 14 dnů. V tomto případě vracím celou částku za zboží, však bez poštovného a po odečtení manipulačního poplatku ve výši 40,- Kč a to do 30 dnů po převzetí zásilky. Je-li zboží část spotřebována (použitý šampon, make-up a podobně) není možné vrátit 100% částky. Toto dále řeší reklamační řád. Vrácení zboží se nevztahuje na úmyslné vady způsobené kupujícím.

Použité zboží:
Je možné vrátit po předchozí domluvě .

Záruční lhůta:
Na nové zboží je záruční lhůta dle platného zákona.
Na použité zboží neplatí záruka, odpovědnost prodávajícího se vztahuje jen na vady, které tyto věci měly při převzetí kupujícím. Vyjde-li tato vada najevo až dodatečně, je stanovena 24-ti měsíční záruční lhůta pro vytknutí vady kupujícím a uplatnění práva z odpovědnosti za vady. Odpovědnost prodávajícího se nevztahuje na běžné opotřebení, úmyslné poškození a a vady popsané u konkrétního nabízeného zboží.

Ochrana osobních dat:

Provozovatel internetového obchodu Mimibazar se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Vaše osobní údaje budou dle zákona zabezpečeny a použity pouze při komunikaci mezi prodávajícím a Vámi. Zpracování a nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem 101/2000 Sb. na ochranu osobních dat.
Vzhledem k tomu, že pro prodej je nutné shromažďovat osobní údaje za účelem zaslání zásilky, jako je jméno a adresa zákazníka, případně kontakt, jsou tyto údaje u prodávající uschovány pro případné zneužití dalším osobám a nejsou nikterak dále poskytovány.

Poštovné:
Poštovné je účtováno dle tarifu české pošty a dle tarifu PPL:

Odesílám:
Českou poštou dle tarifu pošty - doporučený balíček
PPL přepravní služba - balíček 85,- - 250,- Kč. dle hmotnosti balíku.
PPL přepravní služba - dobírka cca 120,- - 180,- Kč dle hmotnosti zboží.
Zboží je doručeno druhý den po odeslání.

Na dobírku nezasílám, pouze po předchozí domluvě a to ve vyjímečných případech. Poté je poštovné účtováno 120 - 160,- Kč dle velikosti balíku.

Osobní odběr:
Po dohodě je možné si zboží vyzvednout v NC Eden, Praha 10 u Slavie.Milé maminky,

děkuji za Váš zájem o mé stránky.
Prodávám věci použité po mém synovi. Jedná se převážně o značkové oblečení a obuv. Pokud si u mě vyberete více věcí, je možné domluvit indiviuální slevu nebo neúčtovat poštovné.
Pokud budou nabízené věci mít vady, upozorním na ně. Samozřejmě, pokud bych něco přehlédla, budu to ihned po upozornění s Vámi řešit.
Dále prodávám zboží nové, které je zakoupeno na českém trhu a splňuje všechny zákonné požadavky - dekorativní kosmetika, vlasová, tělová, solární kosmetika, parfémy a různé doplňky. Vlasová kosmetika je součást prodeje jako doplňkové zboží v provozovně kadeřnického salonu.

Po dohodě o koupi či rezervaci počkám 7 dní na připsání peněz na účet. S dobírkou mám špatné zkušenosti, tak preferuji převod na účet.
S platbou není problém počkat po vzájemné dohodě (výplata mateřské apod).


Jen maminky prosím, aby v případě objednávání rozlišovaly čísla účtu pro nové a použité zboží.

V případě jakýchkoliv dotazů, podnětů nebo jak zlepšit poskytované služby, mě prosím kontaktujte bezproblémů telefonicky a to na 602207888

Děkuji a těším se na Vás

Simona
Podmínky byly naposledy upraveny: 24.5.2018, 8:32
Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt

© 2004-2022 CZECH NEWS CENTER a.s.