PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF
Provozovatel:
Ing. Tomáš Rulc, IČ: 68091869,
Brno-Královo Pole,
Vackova 2175/72b,
e-mail: tomas.rulc@hrackyamodely.cz

Objednávky je možné uskutečnit:
1/ přes mimibazar
2/ mailem: objednavky@hrackyamodely.cz
3/ telefonicky: 724 876 655

VEŠKERÉ NABÍZENÉ ZBOŽÍ JE AKTUÁLNĚ SKADEM - NACHYSTANÉ IHNED K EXPEDICI

Obchodní podmínky a Reklamační řád

I. Všeobecná ustanovení

1.
Prodávajícím a provozovatelem obchodu je Ing. Tomáš Rulc, IČ: 68091869, Brno-Královo Pole, Vackova 2175/72b, email: tomas.rulc@hrackyamodely.cz Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript (dále jen „prodávající)
2.
1.2. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která učiní objednávku zboží prostřednictvím internetového obchodu (dále jen „kupující“).
3.
Vztahy a vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné (dále jen „obchodní podmínky“), a dále příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.
4.
Kupující odesláním či učiněním závazné objednávky stvrzuje, že tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi kupujícím a prodávajícím, a dále že se s nimi řádně seznámil, jsou mu jasné, srozumitelné a zavazuje se jimi řídit. Okamžikem učinění či odeslání objednávky kupující stvrzuje, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a zároveň akceptuje veškeré obchodní podmínky a ustanovení v platném znění.

II. Předmět smlouvy

1.
Uzavřením kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami vzniká prodávajícímu závazek odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu závazek toto zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.
2.
Předmětem kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím je pouze dodávka zboží uvedeného v potvrzení objednávky doručené řádně a včas kupujícímu.
3.
Předmětem závazku prodávajícího z kupní smlouvy není předvedení, instalace, sestavení nebo montáž dodávaného zboží.
4.
Charakteristika zboží uvedeného v katalogu zboží na webových stránkách internetového obchodu, jeho popis, funkce, technické údaje a ostatní zde uvedené údaje a informace vycházejí z údajů výrobců a dodavatelů zboží. Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů od výrobců, dodavatelů či jiných smluvních subjektů a průběžně kontrolovány. V případě nepřesnosti v katalogu zboží si prodávající vyhrazuje právo změny.


III. Objednávka zboží

1.
Řádná objednávka zboží učiněná kupujícím se považuje za uzavření kupní smlouvy, který je účinný od okamžiku, kdy je prodávajícímu tento návrh doručen.
2.
Objednávka musí obsahovat zejména přesné označení kupujícího – především Jméno, Příjmení, Ulici, Město, PSČ, E-mail a telefon, dále přesné označení druhu zboží a počtu kusů objednávaného zboží, způsobu dopravy a úhrady ceny objednaného zboží.
3.
Kupující může objednávat zboží telefonicky, přes mimibazar, elektronickou poštou na e-mail objednavky@hrackyamodely.cz Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , osobně nebo prostřednictvím internetového obchodu po předchozí registraci zákazníka. Objednávka bude potvrzena do 24 hodiny. Objednávka se považuje za vyřízenou momentem osobního převzetí zboží kupujícím nebo při převzetí od přepravce..
4.
Kupující může stornovat objednávky do 24 hodin od přijetí objednávky telefonicky nebo e-mailem na výše uvedených kontaktech, nebylo-li objednané zboží již expedováno od prodávajícího kupujícímu

5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
IV. Místo plnění

1.
Místem plnění závazku je sídlo prodávajícího, kde prodávající předá zboží dopravci – přepravní společnosti k dopravě kupujícímu, či kde dojde k osobnímu odběru objednaného zboží kupujícím.
2.
Povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu objednané zboží je splněna okamžikem jeho předání a převzetí při osobním odběru nebo jeho předáním prvnímu dopravci.

V. Cena a platba

1.
Ceny za zboží jsou smluvní a jsou platné pro danou objednávku v okamžiku jejího vložení do systému. Cena zboží objednaného klientem se řídí cenami uvedenými u objednaného zboží v katalogu zboží na webových stránkách internetového obchodu v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Ceny zboží uvedené na webových stránkách zahrnují DPH v zákonné sazbě. Ceny neobsahují dopravné, resp. poštovné. Kromě poštovného a dopravného není k cenám připočítáván žádný další poplatek (případné recyklační poplatky jsou zahrnuty již v ceně výrobku).
2.
K ceně zboží bude prodávajícím připočítána částka za dopravu zboží na místo určené kupujícím. Tuto cenu se kupující zavazuje prodávajícímu zaplatit za podmínek uvedených v článku VII. těchto obchodních podmínek.
3.
Kupní cena za dodávané zboží a případné náklady na jeho dopravu budou kupujícím zaplaceny platbou předem na bankovní účet.

4.
Číslo účtu: Raiffeisenbank a.s.: 3613455001/5500. Při platbě na účet je nutné vždy uvádět sdělený variabilní symbol, kterým je číslo objednávky. Tyto platební informace budou uvedeny v potvrzení objednávky, které kupujícímu příjdou na jím uvedený kontaktní e-mail.
5.
Kupní cena se považuje za řádně uhrazenou teprve jejím připsáním v plné výši na účet prodávajícího nebo jejím uhrazením v plné výši hotově při osobním odběru, resp. pracovníkovi přepravní firmy. Kupující může zboží převzít zásadně až po úplném uhrazení jeho kupní ceny.
6.
Faktura vystavená prodávajícím kupujícímu na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad, dodací list a záruční list.

VI. Dodací lhůta

Zaslání zboží proběhne dle bez zbytečného odkladu obvykle do 1-5 pracovních dnů. Veškeré zde nabízené zboží má prodávající aktuálně SKLADEM.

VII. Dopravní podmínky a cena za dopravu

1. Kupující je oprávněn zvolit si v objednávce zboží některý z níže uvedených způsobů jeho doručení v rámci České republiky:

A. Českou poštou – cena: 109,-Kč - 110 Kč včetně DPH při platbě předem převodem,

B. Českou poštou – cena při dobírce: 139,-Kč - 149,- Kč včetně DPH

Zásilková služba kontaktuje kupujícího v den dodání telefonicky a domluví hodinu dodání.

C. Osobní odběr zboží: bez poplatku. Výdejní místa pro osobní odběr:
- Brno, Vackova 72 b, 612 00 Brno-Královo Pole

2. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně písemně oznámit přepravci samotnému i prodávajícímu.

VIII. Nebezpečí škody a vlastnické právo ke zboží

1. Nebezpečí škody na dodávaném zboží prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího okamžikem jeho faktického převzetí při osobním odběru nebo okamžikem předání zboží prvnímu dopravci.
2. Vlastnické právo ke zboží dodávanému prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny tohoto zboží prodávajícímu.

IX. Odstoupení od kupní smlouvy, práva z vadného plnění, mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

1. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu nebo e-mailu bez udání důvodu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů ode dne faktického převzetí dodávaného zboží. Odstoupení od smlouvy je právem kupujícího, které však nesmí být zneužíváno či využíváno například v úmyslu bezplatného zapůjčení zboží.
2. V případě odstoupení od smlouvy dle odstavce 1 tohoto článku obchodních podmínek, bude cena zboží vrácena na účet kupujicího nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Poštovné a další možné náklady hradí objednavatel. Došlo-li k částečnému opotřebování zboží, je spotřebitel povinen chybějící hodnotu podle ustanovení občanského zákoníku nahradit v penězích.
3. Kupující je povinen zabalit či jinak opatřit zboží pro zpětnou přepravu takovým vhodným způsobem, aby nedošlo k jeho následnému poškození nebo jinému znehodnocení. Nebezpečí škody na zboží, ohledně kterého kupující odstoupí od smlouvy, nese kupující až do okamžiku jeho doručení prodávajícímu. Prodávající není oprávněn převzít zboží zaslané na dobírku.
4. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a doručeno na adresu sídla podávajícího. V odstoupení od smlouvy musí být uvedeno číslo objednávky, datum převzetí zboží a požadovaný způsob vrácení peněz včetně čísla peněžního účtu bankovního ústavu kupujícího případně adresy pro vrácení již zaplacené částky kupujícímu.
5. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že si kupující objednané zboží na osobní odběr nepřevezme do 10 dnů (deseti dnů) od oznámeného termínu zpřístupnění k předání nebo do 10 dnů (deseti dnů) od jeho případného uložení na pobočce dopravce nebo v případě, že kupující jiným způsobem nepřevezme nebo odmítne zboží převzít.


Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:
Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.


Vzorový formulář odstoupení od smlouvy:
Adresát (zde vložte jméno a příjmení/název obchodní firmy, adresu sídla, popř. faxové číslo a emailovou adresu prodávajícího) ..................................................................................................................................................
Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží
(uveďte název zboží, popř. číslo objednávky, počet kusů a pod.)........................................................................
Datum objednání zboží ......................................................................................................
Datum obdržení zboží ........................................................................................................
Jméno, příjmení a adresa spotřebitele/nakupujícího ..............................................................

Datum ......... (v případě zaslání odstoupení od smlouvy v listinné podobě přidejte rovněž podpis)..................


Práva z vadného plnění
Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

5. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující, který není podnikatelem, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

6. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího

8. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu s prodávajícím. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu jsou dostupné na webových stránkách České obchodní inspekce - www.coi.cz a na tomto odkaze ČOI (http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/).

9. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@hrackyamodely.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

10. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)
- Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

- Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.


Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/


X. Reklamační řád

1. Kupující je povinen prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Má-li zboží vady v době jeho předání, je kupující oprávněn odmítnout jeho převzetí. Vady předaného zboží, které zboží mělo v době jeho předání je kupující povinen reklamovat prodávajícímu ihned bez zbytečného odkladu, kdy je sám zjistí nebo mohl zjistit, nejpozději však do 2 pracovních dnů (dvou pracovních dnů) od převzetí zboží.
2. Za neoprávněné budou považovány reklamace v případě, že k vadě či poškození zboží došlo při jeho přepravě od prodávajícího kupujícímu. V tom případě nese odpovědnost za poškození zboží dopravce. Při převzetí zásilky je kupující, případně příjemce zásilky povinen zkontrolovat, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky vnějšího poškození. Pokud kupující nebo příjemce zásilky zjistí zjevné vady (např. poškozený obal), je oprávněn ve svém vlastním zájmu zásilku odmítnout převzít a sepsat s dopravcem zápis o škodě. Podpisem dodacího listu kupující potvrzuje, že zásilka byla doručena řádně a neporušena. Pokud kupující či příjemce zásilky zjistí po převzetí zboží vadu vyplývající z poškození při přepravě, je povinen oznámit tuto skutečnost bez odkladu písemně nebo elektronickou poštou na e-mail: info@hrackyamodely.cz Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript prodávajícímu a především dopravci, nejpozději však do 2 kalendářních dnů (dvou kalendářních dnů) ode dne, kdy byla zásilka doručena a vyžádat si současně sepsání zápisu o škodě. Do doby sepsání zápisu o škodě nesmí kupující se zásilkou jakkoli manipulovat a je povinen zachovat i obal zásilky, ve které mu byla zásilka doručena
3. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na nové zboží dodané prostřednictvím internetového obchodu a to v délce trvání 24 měsíců (dvacetičtyř měsíců) od faktického převzetí zboží kupujícím.
5. Na věci použité neplatí záruka, odpovědnost prodávajícího se vztahuje jen na vady, které tyto věci měly při převzetí kupujícím. Vyjde-li taková vada najevo až dodatečně, je stanovena dvanáctiměsíční lhůta pro vytknutí vady kupujícím a pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady. Odpovědnost prodávajícího se nevztahuje na běžné opotřebení a vady popsané buď u konkrétního inzerátu, nebo v obecně v obchodních podmínkách.
6. Reklamaci vad zboží je kupující povinen učinit písemně na adresu sídla prodávajícího. V písemné reklamaci vad je kupující povinen vady označit nebo popsat jakým způsobem se projevují. Zboží k opravě může být předáno prodávajícímu, u kterého bylo zboží zakoupeno nebo autorizovanému servisu, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším.
7. Současně s reklamací vad je třeba, aby kupující doručil prodávajícímu reklamované zboží osobně nebo doporučeně na adresu provozovny prodávajícího spolu s dokladem o koupi zboží, a to kompletně s veškerým příslušenstvím a příslušnou dokumentací, návodem k obsluze a případně i se záručním listem. Prodávající není povinen převzít zboží, které by mu bylo zasláno na dobírku. Reklamované zboží je kupující povinen zabalit či jinak opatřit pro přepravu tak, aby nemohlo dojít k jeho následnému poškození nebo jinému znehodnocení.
8. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o doručení reklamace. Následně vydá prodávající kupujícímu i písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace případně odůvodnění zamítnutí reklamace. Veškeré informace o průběhu reklamace je možné získat telefonicky nebo na e-mailu reklamace@hrackyamodely.cz Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .
9. Za neoprávněnou bude považována reklamace v případě, že k vadě došlo používáním zboží jiným způsobem než je uvedeno v návodu k němu, běžným opotřebením nebo poškozením, nesprávnou manipulací, nesprávným skladováním, neodborným zásahem kupujícího či třetí osoby nebo v důsledku živelních pohrom.
10. Není-li stanoveno či dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího z odpovědnosti za vady zboží příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. V případě kupujícího – podnikatele se vzájemná práva z odpovědnosti za vady řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění, nebude-li dohodnuto jinak.

XI. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.


1.
Informace od kupujícího jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.
2.
Všechny osobní údaje kupujícího jsou prodávajícím považovány za soukromé a důvěrné.
3.
Z tohoto důvodu nejsou poskytovány třetím osobám s výjimkou externí dopravní služby (jméno, adresa a telefon) a to pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné pro bezchybné doručení zboží klientovi.

4.
Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy. Provozovatel internetového obchodu www.hrackyamodely.cz nakládá s vašimi osobními údaji v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a je registrován na Úřadě pro ochranu osobních údajů pod číslem 00034250.

5.
Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

XII. Autorská práva

Prodávající neodpovídá kupujícímu ani třetí osobě za jakékoli škody, ušlý zisk, vynaložené náklady, přerušení činnosti či další škody vzniklé v souvislosti s použitím informací uvedených na webových stránkách internetového obchodu

XIII. Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané prodávajícím a kupujícím. Právní vztahy obou smluvních stran vzniklé na základě uzavřené objednávky se řídí v případě fyzické osoby ustanoveními Občanského zákoníku, v případě právnické osoby ustanoveními Obchodního zákoníku. Prodávající si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky kdykoliv změnit. Tuto změnu a její účinnost Prodávající zveřejní na internetových stránkách nebo jiným vhodným způsobem.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2017.
Podmínky byly naposledy upraveny: 16.8.2017, 12:46
Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt

© 2004-2021 CZECH NEWS CENTER a.s.