PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF

Provozovatel
Jan Škrobánek

Kouty 117/36
Brno
62100
Česká republika

tel. +420608875865

IČ 15201228

Část I.

1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.


Vzorový formulář odstoupení od smlouvy:

Adresát (zde vložte jméno a příjmení/název obchodní firmy, adresu sídla, popř. faxové číslo a emailovou adresu prodávajícího) …..................................................................................................................................................

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží

(uveďte název zboží, popř. číslo objednávky, počet kusů a pod.)........................................................................
Datum objednání zboží …......................................................................................................

Datum obdržení zboží …........................................................................................................
Jméno, příjmení a adresa spotřebitele/nakupujícího ..............................................................

Datum …...............
 (v případě zaslání odstoupení od smlouvy v listinné podobě přidejte rovněž podpis)

 

................................


2. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

- Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

- Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.


3. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

4. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/5. Prohlášení:

Prodávající prohlašuje, že se seznámil s podmínkami, které by měl splňovat prodejce nabízející zboží přes internet, viz. http://www.mimibazar.cz/page.php?id=19.

Zároveň prodávající odpovídá za to, že ve svých podmínkách prodeje bude uvádět požadované informace a zároveň informace, které jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.

V případě, že je následující Část II. či jakákoliv její část v rozporu s platnými zákony a ustanoveními, stává se neplatnou a transakce se řídí výlučně společnými podmínkami prodeje z Části I.
 

Část II.

DOSTUPNOST ZBOží :
Všechno zboží mám skladem.

Protože ale prodávám také přes vlastní e-shop ,
může dojít k objednání stejné věci v jednom čase vícekrát. V tom případě upřednostňuji vlastní e-shop a vykrývám nejprve objednávky tam. To proto, že zákazník na e-shopu dostane automatický e-mail potvrzující přijetí objednávky a má tak téměř 100% jistotu, že bude zboží připraveno právě pro něj.

Budu rád, když tyto stránky navštívíte.
Ihned uvidíte, zda je zboží skladem, v jakém počtu a v jakých barvách.
Nemusíte psát dotazy typu : máte ještě....
Odkaz na e-shop najdete u každého fota, nebo můžete přímo navštívit

www.sotino.cz

DOTAZY NA PŘEMĚŘENÍ A BARVU POPŘ. JINÉ DALŠÍ NEJSOU REZERVACE !!!
ZBOŽÍ NECHÁVÁM NADÁLE V PRODEJI.

POŠTOVNÉ (nové sazby České pošty od 1.3.2019)
účtuji přesně podle tarifu České pošty.
- doporučené psaní (max. 50 x 35 x 5 cm) - dle váhy 57,- až 69,-
- balík do ruky, platba předem, zaslání většinou nejpozději druhý den od přijetí platby, doručení dopravcem následující pracovní den po dni podání od 128,- Kč podle rozměru
- balík na poštu, platba předem, od 108,- Kč podle rozměru
POKUD CHCETE POSLAT NA ZÁSILKOVNU, PŘIPIŠTE POŽADAVEK K OBJEDNÁVCE.
- osobní odběr na partnerských prodejnách v Brně (pouze po platbě předem) - poštovné ani balné se neúčtuje .
prodejny : Kubíčkova 6, Brno-Bystrc (OC MAX),
Pálavské nám.14, Brno-Vinohrady
Hrnčířská 6, Brno-Královo Pole (OC SFINF).
Balné ani žádné jiné náklady neúčtuji ani při odesílání poštou.

Adresy partnerských prodejen v městských částech Brno - Bystrc, Vinohrady a Královo Pole najdete také na www.textilbrno.cz

Obyčejnou zásilkou zboží nezasílám!

BEZ POŠTOVNÉHO je každá objednávka nad 2000,- Kč.

Doklad o prodeji je automaticky přiložen.

POKUD NEDOSTANETE POKYNY PRO PLATBU DO DVOU PRACOVNÍCH DNÍ, OZVĚTE SE NÁM, PROSÍM. Odpovídáme každému, takže máte e-mail buďto v nevyžádané poště, nebo se cestou někde zatoulal. Ozvěte se nám, předejdete tak dalším nedorozuměním.


DODACÍ DOBA :
zboží odesílám třikrát týdně, v pondělí, úterý a čtvrtek. Pokud je platba připsána do 8.30 a jedná se o některý z těchto dnů, odejde balíček ještě tentýž den. V ostatních případech v nejbližším odesílacím termínu po připsání platby na účet. Číslo účtu společně s variabilním symbolem a s vypočtenou částkou za zboží a poštovné dostanete po přichystání zboží. Proto sami od sebe žádné peníze neposílejte!!!

Pokud se zboží mezitím prodalo například přes náš e-shop, nebo třeba zjistím, že je v obale s označením určité velikosti zabalena velikost jiná, dávám zákazníkovi hned vědět mailem a domlouvám se např. na náhradním zboží.
Pokud bylo zboží již uhrazeno a teprve potom zjistím, že není možné z jakéhokoliv důvodu zákazníkovi objednané zboží odeslat, také v tomto případě zákazníka ihned kontaktuji a domlouvám okamžité vrácení již uhrazené částky nebo náhradní zboží.


STORNOVÁNÍ OBJEDNÁVKY :
POKUD SI Z JAKÉHOKOLIV DŮVODU ODEBRÁNÍ ZBOŽÍ ROZMYSLÍTE, DEJTE PROSÍM VĚDĚT !!!!!!!
A to před platbou, po zaplacení, prostě kdykoliv. V opačném případě je zde zboží přichystané a čeká na zaplacení, přitom by o něj mohl mít zájem jiný zákazník.
Stačí napsat mail - ...prosím, zrušte objednávku.....
Pokud stornujete objednávku až po zaplacení, jakmile bude platba připsána, posílám ji zpět na číslo účtu, z něhož přišla.
Pokud stornujete objednávku po odeslání zboží, platí odstavec o vrácení zboží.VRÁCENÍ ZBOŽÍ :
Pokud Vám nakoupené zboží nevyhovuje, můžete do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od smlouvy. Zboží pošlete na adresu: textil Škrobánková, Hrnčířská 6, 60200 Brno. Do balíčku vložte lístek s Vaší adresou a číslem účtu, na který mám poslat peníze. Peníze zpět posílám ihned po obdržení zboží.
Pokud vracíte část nakoupeného zboží, poštovné nevracím.
Pokud vrátíte všechno nakoupené zboží, vrátím Vám kromě ceny za zboží také poštovné v mnou nejnižší nabízené sazbě, tedy 54,- Kč.
Pokud Váš nákup překročil 2000,- Kč a poštovné Vám nebylo účtováno, potom v případě, že po vrácení zboží nebude Vámi ponechané zboží dosahovat této částky, vrátím Vám o cenu odpuštěného poštovného méně. Původně odpuštěné poštovné si tedy doúčtuji.

NEPOSÍLEJTE VRÁCENÉ ZBOŽÍ NA ADRESU SÍDLA FIRMY , ALE NA VÝŠE UVEDENOU. NEMUSELO BY BÝT DORUČENO !!!

Pokud jste si zboží vyzvedávali na některé naší prodejně, potom je možné vrátit zboží i zde. V tom případě si ale napište o zaslání formuláře pro vrácení zboží, který je nutné sebou na prodejnu přinést. Prodavačky Vám tento formulář potvrdí a následně Vám budou peníze převedeny na Váš ůčet.ZMĚNA PŘI OSOBNÍCH ODBĚRECH OD 1.1.2017 - oznámení
Od 1.1.2017 jsou osobní odběry možné pouze po platbě předem na účet.
Po odeslání objednávky zákazník vyčká na pokyny pro platbu. Po připsání platby na náš účet bude zboží na zvolenou prodejnu dopraveno a zákazník obdrží SMS (pokud uvedl telefonní číslo) a e-mail s pokyny pro vyzvednutí a s instrukcemi pro případné vrácení zboží.
Omlouvám se za toto opatření, ale zákon o EET nám dosavadní způsob osobních odběrů neumožňuje. E-shop a prodejny mají jiného provozovatele.
Děkujeme za pochopení. V tomto duchu také od 1.1.2017 upravíme ostatní články podmínek prodeje.

VÝMĚNA ZBOŽÍ:
Pokud jste objednali špatnou velikost, zboží Vám rád vyměním.
Při výměně si doúčtuji poštovné za odeslání nového balíčku.
Účtuji částku přesně podle tarifu České pošty - viz poštovné výše.
PROTO PROSÍM PEČLIVĚ MĚŘTE !!!ZÁRUČNÍ DOBA A REKLAMACE :
Záruka na veškeré nové zboží je 24 měsíců. Chcete-li reklamovat vadu výrobku, pošlete nejprve popis vady mailem. Dostanete pokyny, kam vadný výrobek odeslat.
Standartně na adresu : textil Škrobánková, Hrnčířská 6, 60200 Brno.
Ale např. v době dovolených, kdy může být prodejna zavřená, Vám napíši adresu jinou, aby byl balíček spolehlivě doručen co nejdříve.

Nezaměňujte ale prosím běžné opotřebení textilního zboží nošením s vadou výrobku!!!

Opravitelnou vadu nechám opravit, při neopravitelné vrátím peníze nebo zboží vyměním - podle dohody se zákazníkem.


Na věci POUŽITÉ / SECONHANDOVÉ OBLEČENÍ + OUTLET- se 2 letá záruka nevztahuje,
záruka platí pouze na vady, které tyto věci měly při převzetí kupujícím. Vyjde-li taková
vada najevo až dodatečně, je stanovena dvanáctiměsíční lhůta pro vytknutí vady
kupujícím a pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady. ODPOVĚDNOST
PRODÁVAJÍCÍHO SE NEVZTAHUJE NA BĚŽNÉ OPOTŘEBENÍ a vady popsané buď
u konkrétního inzerátu, nebo v obecně v obchodních podmínkách.PRACOVNÍ DOBA :
Po - Čt 8.30 - 16.30, Pá platí stejná v případě, že nejsme na nákupu zboží.

NEČEKEJTE, PROSÍM, ODPOVĚDI NA SVÉ DOTAZY MIMO
TUTO DOBU.PROVOZOVATEL :
ing.Jan Škrobánek , Kouty 36, 62100 Brno
IČ : 15201228
Nejsem plátcem DPH.


Korespondenční adresa :
textil Škrobánková
Hrnčířská 6
60200 Brno
info@textilbrno.cz


Kontaktní telefon : 608 875 865
info@textilbrno.cz


prodejny pro osobní odběr :
Kubíčkova 6, Brno-Bystrc (OC MAX) - k odběru do 3 pracovních dní,
Pálavské nám.14, Brno-Vinohrady - k odběru do 5 pracovních dní,
Hrnčířská 6, Brno-Královo Pole (OC SFINF) - k odběru do 3 pracovních dní.
Podmínky byly naposledy upraveny: 16.1.2020, 11:23
© 2004-2020 CZECH NEWS CENTER a.s. | Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt