PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF

Provozovatel
Jitka Hřebačková

Hlavní 46
Hrušky
69156
Česká republika

tel. 608516455

IČ 88507891

Část I.

1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.


Vzorový formulář odstoupení od smlouvy:

Adresát (zde vložte jméno a příjmení/název obchodní firmy, adresu sídla, popř. faxové číslo a emailovou adresu prodávajícího) …..................................................................................................................................................

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží

(uveďte název zboží, popř. číslo objednávky, počet kusů a pod.)........................................................................
Datum objednání zboží …......................................................................................................

Datum obdržení zboží …........................................................................................................
Jméno, příjmení a adresa spotřebitele/nakupujícího ..............................................................

Datum …...............
 (v případě zaslání odstoupení od smlouvy v listinné podobě přidejte rovněž podpis)

 

................................


2. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

- Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

- Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.


3. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

4. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/5. Prohlášení:

Prodávající prohlašuje, že se seznámil s podmínkami, které by měl splňovat prodejce nabízející zboží přes internet, viz. http://www.mimibazar.cz/page.php?id=19.

Zároveň prodávající odpovídá za to, že ve svých podmínkách prodeje bude uvádět požadované informace a zároveň informace, které jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.

V případě, že je následující Část II. či jakákoliv její část v rozporu s platnými zákony a ustanoveními, stává se neplatnou a transakce se řídí výlučně společnými podmínkami prodeje z Části I.
 

Část II.

Milí zákazníci,

vítám Vás v mém obchůdku a děkuji za Váš zájem o nabízené zboží.

Nabízím Vám toto zboží od českých výrobců:
- ekologickou drogerii a bytové doplňky Dedra,
- přírodní kosmetiku Saloos,
- čaje a koření Grešík a Biogena
- povlečení Dadka
- dětské oblečení UNUO


Sortiment který mám skladem, odesílám do 2 dnů po připsání platby na účet. Zboží které není skladem, tak dodací lhůta je cca 3-10 dní.
Kosmetika Saloos je na objednávku, z důvodu, aby se k Vám kosmetika dostala co nejčerstvější (doba dodání cca 3-5 dnů). Je možné objednat i větší objemy balení.

V případě, že nebude možné z jakéhokoliv důvodu objednané zboží dodat nebo vyplnit objednávku jen částečně, budu vás neprodleně informovat a domluvíme se na náhradním řešení.
Všechny ceny jsou včetně DPH.

Prosím, čtěte VZKAZY - v případě dovolené či nemoci bude napsán vzkaz o této skutečnosti a objednávku vyřídím, co nejdříve to bude možné.


PODMÍNKY PRODEJE
Po obdržení Vaší objednávky, Vám zašlu potvrzovací e-mail s podklady k platbě a sdělím Vám přibližný termín dodání zboží.
Při objednávce uvádějte svou adresu - předcházíte tím zbytečnému zdržování odeslání zásilky.

Objednávku je možné stornovat ze strany zákazníka do 24h po objednání telefonicky nebo mailem.

Zboží rezervuji po dobu 7 pracovních dní, pokud nedojde platba, vracím zpět k prodeji.
Pokud budete potřebovat na zaplacení delší čas není problém se domluvit předem.


POŠTOVNÉ

Zásilkovna do 5kg - Balíčky pouze do hmotnosti 5kg. Doručení na některé z výdejních míst Zásilkovny https://www.zasilkovna.cz/pobocky - 65 Kč


Zásilkovna do 10kg - Balíčky pouze do hmotnosti 10kg. Doručení na některé z výdejních míst Zásilkovny https://www.zasilkovna.cz/pobocky - 125 Kč


ČP - Doporučená zásilka (hodnota balíčku do 760 Kč, váha max. 2kg, výška balíčku max 5cm) - do 500 g - 54 Kč, do 2kg - 65 Kč

ČP - Doporučený balík (pouze pro drobné balíčky, délka do 35cm, váha do 2kg) - 99 Kč

ČP - Balík do ruky - (Česká pošta Vám doručí objednané zboží obvykle následující pracovní den po odeslání zásilky. Standardní lhůta pro vyzvednutí zásilky v případě jejího uložení na dodávací poště je 7 dní.) - 139 Kč

ČP - Balík na poštu - (Česká pošta doručí Vámi objednané zboží na pobočku k osobnímu vyzvednutí obvykle následující pracovní den po odeslání zásilky. Standardní lhůta pro vyzvednutí zásilky na dodávací poště je 7 dní) - 119 Kč

ČP - Doručení na adresu- (Česká pošta Vám doručí objednané zboží obvykle do 2-3 dnů po odeslání zásilky) - 115 Kč

Přepravní společnost DPD - (DPD Vám doručí objednané zboží obvykle do 2-3 dnů po odeslání zásilky) - 105 KčNa dobírku, do zahraničí, ani obyčejně nezasílám! Děkuji za pochopení.Při objednávce nad 2500 Kč je poštovné ZDARMA.

Osobní odběr zboží je možný po předchozí domluvě. Platba ale též bankovním převodem.O odeslání balíčku Vás budu informovat. Budu ráda, když i Vy mi po obdržení balíčku pošlete zprávu (nebo formou hodnocení na MMB), zda balíček v pořádku dorazil.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.natalishop.cz.
Provozovatel internetového obchodu www.natalishop.cz:

Jitka Hřebačková
Hlavní 46
691 56 Hrušky

IČ: 88507891
Fyzická osoba je zapsána v Živnostenském rejstříku vedeného u MÚ Břeclav

Nejsem plátce DPH.

Zboží dodáváme pouze v rámci ČR.

Číslo bankovního účtu: 2900215479/2010
(Fio banka a.s.)

E-mail: infonatalishop@seznam.cz
Telefon: +420 608 516 455

(dále jen „prodávající“)

1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1.Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) internetového obchodu www.natalishop.cz, provozovaného Jitkou Hřebačkovou, Hlavní 46, 691 56 Hrušky, IČ:88507891 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.natalishop.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2.Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.natalishop.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.
1.3.Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.4.Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.5.Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2.UŽIVATELSKÝ ÚČET
2.1.Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
2.2.Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3.Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
2.4.Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5.Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
2.6.Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.1.Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.2.Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
3.3.Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
-objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
-způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
-informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
3.4.Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
3.5.Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
3.6.Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
Každá potvrzená objednávka je ze strany kupujícího závazná. Odesláním objednávky souhlasí kupující s našimi obchodními podmínkami. Storno objednávky je možné provést pouze v den objednání.
3.7. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává.
3.8.Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
3.9.Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4.CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1.Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2900215479/2010, vedený u společnosti Fio banka (dále jen „účet prodávajícího“);
4.2.Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
4.3.V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.
4.4.V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
4.5.Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.
4.6.Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
4.7.Prodávající vystaví kupujícímu ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle ji kupujícímu. Faktura v elektronické podobě je součástí potvrzení objednávky a je automaticky zasílána s potvrzením objednávky kupujícímu na elektronickou adresu, kterou uvedl v objednávce. Současně s potvrzením objednávky jsou na elektronickou adresu kupujícího odeslány i podklady k platbě.

5.ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
5.1.Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit:
- od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu
- od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze,jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
- od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
- od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil originální obal,
5.2.Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst.1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující použít vzorový formulář, který je uveden níže. Formulář s odstoupením od smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího (Hlavní 46, 691 56 Hrušky) či na adresu elektronické pošty prodávajícího: infonatalishop@seznam.cz)
5.3.V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
5.4.Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
5.7 Je-li prodávajícím společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací doložkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy,

dle nařízení vlády č. 363/2013 Sb.

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1Kupující má právo do 14 dnů odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dnů, ode dne, kdy kupující nebo určená třetí osoba (jiná než dopravce), převezme dodané zboží

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy, musí kupující o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat prodávajícího (www.natalishop.cz, Jitka Hřebačková, Hlavní 46, 691 56 Hrušky, e-mail: infonatalishop@seznam.cz) formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Kupující může použít přiložený vzorový formulář (viz.níže) pro odstoupení od smlouvy, není to však povinností kupujícího.“

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy ve 14-ti denní lhůtě, budou mu vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo jeho oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od kupujícího obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který kupující použil pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím kupujícímu nevzniknou další náklady.“

S vrácením platby bude posečkáno do doby, kdy obdržíme vrácené zboží, nebo kupující prokáže, že zboží bylo odesláno prodávajícímu.

2.2 Pokud kupující obdržel zboží na základě smlouvy a bez udání důvodů ve 14-ti denní lhůtě odstupuje od smlouvy, přímé náklady spojené s vrácením zboží ponese spotřebitel (kupující).

Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: Jitka Hřebačková, Hlavní 46, 691 56 Hrušky,

e-mail: infonatalishop@seznam.cz, tel.608 516 455

Oznamuji Vám, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

Datum objednání:

Datum obdržení:

Jméno a příjmení spotřebitele:

Adresa spotřebitele:

Podpis spotřebitele (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum:

6.PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
6.1.Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
6.2.Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
Pokud si kupující zboží objedná na dobírku a dobírku následně bez předchozí domluvy nevyzvedne, je povinnen uhradit prodávajícímu náklady na poštovné. Nevyzvednutí zásilky se dle zákona nepovažuje za odstoupení od platné kupní smlouvy. Pokud cenu poštovného kupující neuhradí do 10 dnů od odeslání upozornění, bude kupujícímu účtován manipulační poplatek ve výši 300 Kč. Tato pohledávka bude předána firmě zabývající se vymáháním dluhů.
6.3.V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
6.4.Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

7.PRÁVA Z VADNÉHO PLNÉNÍ
7.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
7.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3Ustanovení uvedená v čl. 7.1 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
7.4 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
7.5. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.
Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
7.6. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
7.7.Zákonná práva z vad: prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.
V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.
7.8.Práva za vadné plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese provozovny Hlavní 46, 691 56 Hrušky. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.9. Pravidla reklamace: Při reklamaci nás prosím kontaktujte na e-mailu infonatalishop@seznam.cz. V e-mailu uveďte všechny důležité informace:

jméno,příjmení, kontakt, číslo faktury, typ zboží
podrobný popis závady (jak se závada projevuje, jaký má dopad na použitelnost zboží)
popis, jak závada vznikla
Do třech pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží. Reklamované zboží zasílejte jako doporučený nebo cenný balík. Zásilky posílané na dobírku nebudou přijaty. Se zbožím zašlete i kopii faktury.

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30dnů ode dne oznámení. V případě, že se zákazník rozhodne zboží vrátit nebo zaslat k výměně či uplatnění reklamace, hradí poštovné zásilky k prodávajícímu. Poštovné zásilky s vyměněným zbožím a zbožím po uplatnění reklamace hradí prodávající. V případě neoprávněné reklamace hradí veškeré náklady na poštovné zákazník. Pokud zákazník obdržel nesprávné zboží a vrací jej k výměně, poštovné na naši adresu i zpět k zákazníkovi hradí prodávající.


8.DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
8.1.Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
8.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
8.3 Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy: infonatalishop@seznam.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
8.4 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
8.5 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9.OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
Platí ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku a zákona
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy.
Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním.
Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
Kupující výslovně souhlasí s poskytnutím všech osobních údajů třetím osobám zajišťujícím pro prodávajícího přepravu a dodání zásilky kupujícímu, a to v rozsahu nutném pro doručení či snadnější doručení zásilky.
Podrobnější informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu: https://www.natalishop.cz/zpracovani-osobnich-udaju.html


10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
10.1 Obchodní sdělení (newslettery) nejsou e-shopem rozesílány.

10.2 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.


11.DORUČOVÁNÍ
11.1 Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.


12.ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ
12.1 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.3 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4.Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování natalishop.cz: Jitka Hřebačková, Hlavní 46, 691 56 Hrušky, adresa elektronické pošty: infonatalishop@seznam.cz, telefon +420 608 516 455

13.MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORU
Pokud mezi prodávájícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo k mimosoudnímu řešení.
Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, Česká obchodní ispekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869.
Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.


V Hruškách dne 28.2.2019
Informace ohledně zpracování osobních údajů

dle nařízení Evropské unie „GDPR“ č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016.

Internetový obchod Natalishop.cz zpracovává Vaše osobní údaje ze zákonných důvodů, za účelem plnění smlouvy.

Provozovatel e-shopu – Jitka Hřebačková, zpracovává osobní údaje v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.Správce osobních údajů a kontaktní údaje

Jitka Hřebačková, Hlavní 46, 691 56 Hrušky, IČ: 88507891, zapsána v Živnostenském rejstříku vedeného u MÚ Břeclav (dále jen „správce“)

Kontaktní údaje: telefon: +420 608 516 455, e-mail: infonatalishop@seznam.cz

Správce s osobními údaji zachází bezpečně a získává je jen ze zákonných důvodů – plnění smlouvy.

Správce nežádá osobní údaje, které nepotřebuje a umožňuje ukázat, změnit či smazat osobní údaje daného zákazníka.

Správce má dostatečně zabezpečený web, databázi i soubory na svém počítači, kde jsou údaje uloženy. Zároveň jsou zabezpečeny údaje uchovávané v tištěné podobě (faktury) v zabezpečené oblasti.

Osobní údaje jsou uchovávány v elektronické podobě na serverech umístěných výlučně v členských státek Evropské unie.Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro

a) splnění smlouvy mezi Vámi („zákazníkem“) a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);

b) splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

c) Vaše osobní údaje nejsou určeny k dalším marketingovým účelům, reklamní newslettery nejsou rozesílány.Důvod zpracování osobních údajů

Důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi zákazníkem a správcem, zároveň doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady.

Údaje, které zpracováváme

Osobní údaje, které zpracováváme jsou: fakturační a dodací údaje (jméno a příjmení, adresa), kontaktní osoba, telefonní číslo, a emailová adresa.

Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.natalishop.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách
základní funkčnosti webových stránek
Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy. Dále po dobu nutnou pro účely archivace dle příslušných obecně závazných právních předpisů. Nejvíce však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

Po uplynutí doby stanovené obecně závaznými právními předpisy budou Vaše osobní údaje zlikvidovány.

Zpracovatel osobních údajů

Zpracovatelem je externí subjekt, kterému jsou osobní údaje předávány za účelem splnění smlouvy (dodání, zboží, realizace plateb na základě kupní smlouvy, dále osoby které zajišťují technickou podporu spojenou s provozem e-shopu, včetně provozu softwaru a ukládání dat).

Zpracovatel zpracovává osobní údaje jménem správce a provádí jen takové úkony, kterými ho správce pověří. Podmínky jsou řešeny zpracovatelskou smlouvou.

Příjemce osobních údajů

Příjemcem Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

Správce se zavazuje, že nebude předávat Vaše osobní údaje do třetích zemí (do zemí mimo EU)..Práva zákazníka v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Zákazník má právo kdykoli požadovat přístup ke zpracovávaným údajům - to znamená, že na základě žádosti poskytneme informaci o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, z jakého zdroje byly tyto osobní údaje získány a po jakou dobu budou zpracovávány.

Zákazník má právo kdykoliv požadovat opravu nepřesných osobních údajů, případně jejich doplnění, pokud jsou neúplné. Zákazník má rovněž právo požadovat vymazání osobních údajů, které již nejsou potřebné pro účel, pro nějž byly původně shromážděny, nebo které již není správce oprávněn využívat z jiných důvodů (např. byly zpracovány neoprávněně, jejich výmaz ukládá zákon atd.)

Svá práva (včetně práva podat námitku) můžete uplatnit u správce osobních údajů. Můžete se na mě obrátit písemnou formou, telefonicky nebo e-mailem (na výše uvedené kontaktní údaje).

Pokud se domníváte, že při zpracovávání Vašich osobních údajů došlo k porušení zákona, resp. evropského nařízení o ochraně osobních údajů máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz, webové stránky: https://www.uoou.cz.

Není povinností zákazníka osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je potřebným krokem pro uzavření a plnění smlouvy.

Bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.V Hruškách dne 22. 5. 2018


Provozovatel:
Jitka Hřebačková
Natalishop
Hlavní 46
691 56 Hrušky

IČ: 88507891
Fyzická osoba je zapsána v Živnotenském rejstříku vedeného u MÚ Břeclav

Nejsem plátce DPH.

Zboží dodáváme pouze v rámci ČR.

Číslo bankovního účtu: 2900215479/2010
(Fio banka a.s.)

E-mail: hrebackova.jitka@seznam.cz
Telefon: +420 608 516 455


Pokud budete mít jakýkoliv dotaz k výrobkům, průběhu objednávky a podobně, napište, ráda Vám odpovím!Přeji Vám příjemné nakupování.

Jitka Hřebačková
Podmínky byly naposledy upraveny: 1.2.2020, 14:51
© 2004-2020 CZECH NEWS CENTER a.s. | Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt