PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF
OBCHODNÍ PODMÍNKY
Vážení zákaznici,
Vítám vás ve svém internetovém obchůdku NEXT PRO DĚTI A DOROST *NEXT.for.KIDS*
NEXT pro dospělé


ČÁST 1.
1. Obecné informace
OSOBNÍ ÚDAJE A KONTAKTNÍ ÚDAJE
NÁZEV: Velkoobchod a maloobchod se značkovým oblečením značky NEXT a SPANX
SÍDLO FIRMY: Na Výsluní 11, 68001 Boskovice
IČ: 88724816
ZODPOVĚDNÁ OSOBA: David Toman (NEPLÁTCE DPH)
KONTAKTY:
Email: next.tomanovi@seznam.cz (provozní doba nonstop)
Telefon: 606460634 (provozní doba 8:00 – 17:00)

2. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:
Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

Vzorový formulář odstoupení od smlouvy:
Adresát (zde vložte jméno a příjmení/název obchodní firmy, adresu sídla, popř. faxové číslo a emailovou adresu prodávajícího) …..................................................................................................................................................
Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží
(uveďte název zboží, popř. číslo objednávky, počet kusů a pod.)........................................................................
Datum objednání zboží …......................................................................................................
Datum obdržení zboží …........................................................................................................
Jméno, příjmení a adresa spotřebitele/nakupujícího ..............................................................

Datum …......... (v případě zaslání odstoupení od smlouvy v listinné podobě přidejte rovněž podpis)..................

3. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)
- Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

- Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

4. Ochrana osobních údajů
Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

5. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.
Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.
Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.
Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.
Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.
Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.
www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

6. Prohlášení:
Prodávající prohlašuje, že se seznámil s podmínkami, které by měl splňovat prodejce nabízející zboží přes internet, viz. http://www.mimibazar.cz/page.php?id=19 .
Zároveň prodávající odpovídá za to, že ve svých podmínkách prodeje bude uvádět požadované informace a zároveň informace, které jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.
V případě, že je následující Část II. či jakákoliv její část v rozporu s platnými zákony a ustanoveními, stává se neplatnou a transakce se řídí výlučně společnými podmínkami prodeje z Části I.

ČÁST 2.
Osobní konkrétní podmínky prodeje
Nejprve je potřeba říct, že zboží, které nabízím je většinou OUTLET, to znamená, že má přeškrtnou cedulku (většinou černou fixou, někdy může mít cedulku také odstřiženou, což vždy uvádím v popisu u fotografie.
Než si zboží objednáte, promyslete si to řádně. Objednávky beru jako závazné a po neuhrazení platby píší negativní hodnocení. Od zaslání podkladů k platbě mate 4 pracovní dny k uhrazeni. Pokud potřebujete delší dobu, tak to hlaste již při objednávání. Objednávku je možné stornovat do 48 hodin od objednání. Poté ji beru jako závaznou a očekávám platbu.
Ceny za zboží jsou pevně dané, na prodej zboží máme živnost a s tím jsou spojené vysoké náklady. Přesto naše ceny jsou víc než příznivé a většinou i lepší, než má konkurence. O cenách proto nesmlouváme. Na nabídky typu: „koupím za 180 vč. Posty“ nereagujeme a poptávané zboží přenecháme automaticky dalšímu zájemci.
Popis zboží
Stav zboží se snažím co nejlépe popsat v popisu. Většinou se jedná o věc novou, zřídka o věc použitou, někdy je zboží nové s visačkou, jindy nové bez visačky, většinou bez vad, ale někdy s vadou či s opravenou vadou. Někdy nejde přesně rozpoznat, jestli je zboží nové nebo lehce použité, proto uvádím: Nové nebo lehce použité. Barvy zboží na počítači se mohou od reality trošičku lišit, a to kvůli nastavení barev na obrazovce vašeho počítače (zatím si ale nikdo na odlišnost barvy nestěžoval)
Zboží může mít někdy lehké ušmouraní od přepravy (zaprášení)
Fleky většího nebo nevratné poškození, nebo dírky uvádím vždy v popisu.
Zboží neperu, aby se neopotřebovávalo, pouze zboží před focením vyžehlím.
Platba
Platbu očekávám na účtě 219 279 245/ 0300 do 3- 5 pracovních dnů ( u neregistrovaných uživatelů, kteří objednají zboží se často stane, že dělají mrtvého brouka a proto dávám termín na uhrazení kratší )ode dne, kdy posílám podklady k zaplacením (pokud se tedy nedomluvíme na základě vašeho požadavku na jiném termínu).
Doprava
Vaše balíčky odesílám pomocí svozu ČESKÉ POŠTY (pošta mi vyzvedává balíčky doma) nejpozději za 2-4 dny od připsání peněz, ovšem většinou je to dříve, snažím se vždycky co nejrychleji. Svoz objednávám 1-2x týdně dle potřeby (množství balíčků)
Cena doporučeného balíku do 50 g je 45 Kč
Cena doporučeného balíku do 500 g je 50 Kč.
Cena doporučeného balíku nad 500 g je 80 Kč.
Cena obyčejného poštovného je 30 K4
OBYČEJNÉ POŠTOVNÉ JE VŽDY A POUZE NA VYŽÁDÁNÍ A NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO, u částky nad 150,- obyčejné poštovné nenabízím, obzvlášť jedna-li se o nového zákazníka. Seznam odeslaných zásilek nyní můžete sledovat v mém albu VZKAZY (jméno+ podací číslo). K dispozici je i seznam obyčejných balíčků
Pokud se platba do 5 dnů neobjeví na účtě, píšu zprávu. Pokud nereagujete, nezbývá mi, než dat negativ a zboží vrátit do prodeje.


Záruka a reklamace
V případě reklamace zboží máte nárok na vrácení nového zboží do 14 dnů ode dne převzetí balíčku. Při zaslání balíčku obyčejně, kdy nemohu dohledat kdy došlo k převzetí balíčku, počítám 14denní lhůtu ode dne zaslání balíčku- poslání balíčku obyčejně je celkově na vaše riziko.
Reklamaci se snažím řešit, někdy se stane, že něco přehlédnu, proto prosím napište, můžeme se dohodnout na slevě, případně vrácení adekvátní, či celé částky. Peníze vždy vracím až po obdržení vráceného zboží.
Neúčtuji si žádné stornovací poplatky.
Prodávající je povinen vrátit kupujícímu CELOU uhrazenou částku (tedy i poštovné, ale pouze to poštovné či náklady, které jsou spojeny s reklamací). Nadto mohou být spotřebiteli účtovány pouze skutečně vynaložené náklady spojené s reklamací zboží, nikoliv s jeho dodáním.
Záruka
NOVÉ ZBOŽÍ:
Při prodeji spotřebního zboží trvá záruční lhůta 24 měsíců, není-li u zboží uvedena záruční lhůta delší. Při prodeji nové věci odpovídá prodávající za všechny vady, které představují rozpor s kupní smlouvou a které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době.
Záruční lhůta začíná běžet od převzetí zboží kupujícím.
Nehledě na dvouletou záruku by měl kupující vady zboží reklamovat u prodávajícího bez zbytečného odkladu a to do 14 dní po obdržení balíku (poté, co byla vada objevena). Jestliže tedy vadné zboží kupující dále i s vadou používá a reklamaci uplatní až později, nemusí být uznána.
Reklamace musí být vyřízena – včetně odstranění vady – nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Lhůtu lze prodloužit pouze v případě, že s tím zákazník výslovně souhlasí.

POUŽITÉ ZBOŽÍ:
U věcí použitých nepřichází v úvahu odpovědnost za vady, které se vyskytnou dodatečně po převzetí věci. Na věci použité neplatí záruka, odpovědnost prodávajícího se vztahuje jen na vady, jež tyto věci měly při převzetí kupujícím. Vyjde-li taková vada najevo až dodatečně, je stanovena prekluzivní lhůta pro vytknutí vady kupujícím a pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady (§ 626 odst. 3 občanského zákoníku. U věcí použitých práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 24 měsíců ode dne převzetí věci kupujícím. Prodávající může tuto dobu v dohodě s kupujícím zkrátit, ne však méně než na 12 měsíců, tuto dobu uvede prodávající v dokladu o prodeji věci).
Možnost odstoupení od smlouvy:
Na vrácení zboží ve lhůtě 14 dní bez udání důvodu má zákazník právo vždy, pokud kupuje věc přes internet. Vrátit bez udání důvodu lze rovněž nové zboží, které již nemá původní obal či nemá visačky, bylo použito či opotřebováno. V tom případě prodejce vyúčtuje hodnotu opotřebení kupujícímu, ten bude muset tuto částku prodávajícímu uhradit.
Prodávající je povinen vrátit kupujícímu CELOU uhrazenou částku.
Poštovné za odeslání – vrácení zboží zpět k prodejci si hradí spotřebitel sám.
Možnost vrácení zboží do 14 dnů se vztahuje jak na nové zboží, tak i na zboží prodávané jako použité – bazarové). MOŽNOST VRÁCENÍ ZBOŽÍ ALE NEPOSKYTUJI NA ZBOŽÍ OZNAČENÉ JAKO II.JAKOST – kupujete za symbolickou cenu vzhledem k vadě
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
- prodejce je nucen shromažďovat některé osobní údaje jako je jméno a adresa zákazníka
- tyto údaje slouží pouze k vyřízení objednávky a realizaci dodávky objednaného zboží.
V žádném případě nejsou tyto údaje žádným dalším způsobem nikterak zpracovávány ani předány třetím osobám

Pokud máte jakékoli dotazy, neváhejte mě kdykoli kontaktovat, odpovídám rychle :-)
s pozdravem
Ivča a David Tomanovi

Nejsem plátce DPH
doklad pouze na vyžádání
Podmínky byly naposledy upraveny: 13.11.2018, 17:39
Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt

© 2004-2022 CZECH NEWS CENTER a.s.