PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF
Záruka, odpovědnost za vady, reklamace, odstoupení od smlouvy

Bazárek u Kryštůfka
Ivana Jančová, Cítov 389, 277 04 Cítov IČ 01438671
Zapsaná v živnostenském rejstříku
Kontaktní e-mail: ivka.jan@seznam.cz
NEJSEM PLÁTCE DPH

ODPOVĚDNOST ZA VADY
1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku).
2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
3. Ustanovení uvedená v čl. 2. se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího v místě jeho podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
PODMÍNKY A ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE
Kupujícímu se doporučuje, aby při dodání zásilky od přepravce České pošty nebo Zásilkovny zkontroloval stav zásilky (poškození krabice). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která jeví známky poškození. Pokud takto poškozenou zásilku převezme, je nezbytné poškození sepsat v předávacím protokolu přepravce. Na pozdější reklamaci v tomto ohledu nebude brán zřetel.
1. Po převzetí zásilky se na zboží vztahuje záruka 24 měsíců. V případě, že se během této doby vyskytne vada na výrobku má kupující právo na reklamaci. V tom případě okopírujte fakturu (byla-li Vámi vyžádána), nebo napište na list papíru Vaše jméno , adresu, telefon, příp. datum úhrady-převodu platby na účet prodejce, dále popis závady a spolu se zbožím zašlete na adresu Ivana Jančová, Cítov 389, 277 04 Cítov.
Budu velmi ráda, pokud mě před odesláním reklamace upozorníte. Prosím, neposílejte reklamované zboží na dobírku, nebude převzata.
2. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.
3. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (zejména vyhláška č. 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem).
4. Prodávající je povinen zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy zákazník právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
5. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.
ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na adresu bydliště prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.
Budu velmi ráda, pokud mě před odesláním odstoupení od smlouvy upozorníte. Prosím, neposílejte zboží na dobírku, nebude převzata.
3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 2. se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 2. vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží odeslal.
5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE
POZOR ČTĚTE!!!!!!! Oblečení nabízím také na FB, co rezervujete zde, na druhém webu smažu, co bude zakoupeno na druhém webu, smažu zde, ale jelikož zde nemůžu být 24hodin denně, může se stát, že se prodá stejná věc. Přednost dávám prvnímu zájemci. DĚKUJI ZA POCHOPENÍ!:-)

Pokud máte o některý obleček zájem, napište k dané fotografii do komentáře – beru, rezervace apod., pokud máte k danému oblečku jakýkoliv dotaz, pište také do komentáře, ráda Vám odpovím-většina oblečků je přeměřena, oblečky do 6ti měsíců, které nejsou přeměřeny-NEMĚŘÍM! Vždy uvádím, zda je obleček větší-ten je vždy přeměřený, pokud je psáno, že odpovídá velikosti, tak jí odpovídá! V takovémto množství není možné měřit vše, o co žádáte, např. tloušťku materiálu a další celkem zbytečné míry opravdu neměřím! DĚKUJI VŠEM ZA POCHOPENÍ!
Vybrané oblečky můžete zaplatit ihned, nebo Vám můžu otevřít balíček na dobu 10 dní, kdy můžete v klidu přemýšlet, kombinovat nebo vybírat z nových kousků. Balíček můžu na Vaši žádost kdykoliv ukončit nebo Vás po zmiňovaných 10ti dnech požádám o úhradu.
Jestliže v daný den nebudete mít korunky, můžeme se domluvit, ráda Vám počkám do výplaty, mateřské, rodič. příspěvku, jenom prosím o Info.

Balíčky odesílám v pondělí a středu (pokud neinformuji jinak). Do daného dne připravuji balíčky zaplacené předchozí den do 14.00.

FAKTURA: doklad o zakoupení zboží přikládám POUZE NA VYŽÁDÁNÍ! Jako doklad o koupi Vám stačí objednávka v mailu či zprávě, uhrazená převodem na účet.

Přijímám platbu pouze bezhotovostně na účet, nepřijímám platby v hotovosti ani kartou, můj bazárek nepodléhá EET !!!!


VYHRAZUJI SI PRÁVO NEOBCHODOVAT S TĚMI, KTEŘÍ mi již např. bezdůvodně zrušili rezervaci, nezaplatili, nebo mají nesmyslné či přehnané požadavky ohledně mého zboží, děkuji za pochopení! :-)

Dále velmi důležitá informace, OBLEČKY VÁM NEPRODÁVÁM NA ČERNO, ALE NA ZÁKLADĚ ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ, IČ 01438671.

Děkuji za přečtení, přeji příjemné nakupování:-)

Ivka
Podmínky byly naposledy upraveny: 21.9.2021, 8:36
Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt

© 2004-2022 CZECH NEWS CENTER a.s.