PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF

Provozovatel
Silvie Zoubková

Velké Albrechtice 107
Velké Albrechtice
742 91
Česká republika

tel. 736535006

IČ 64126391
DIČ CZ7458195536

Část I.

1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.


Vzorový formulář odstoupení od smlouvy:

Adresát (zde vložte jméno a příjmení/název obchodní firmy, adresu sídla, popř. faxové číslo a emailovou adresu prodávajícího) …..................................................................................................................................................

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží

(uveďte název zboží, popř. číslo objednávky, počet kusů a pod.)........................................................................
Datum objednání zboží …......................................................................................................

Datum obdržení zboží …........................................................................................................
Jméno, příjmení a adresa spotřebitele/nakupujícího ..............................................................

Datum …...............
 (v případě zaslání odstoupení od smlouvy v listinné podobě přidejte rovněž podpis)

 

................................


2. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

- Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

- Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.


3. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

4. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/5. Prohlášení:

Prodávající prohlašuje, že se seznámil s podmínkami, které by měl splňovat prodejce nabízející zboží přes internet, viz. http://www.mimibazar.cz/page.php?id=19.

Zároveň prodávající odpovídá za to, že ve svých podmínkách prodeje bude uvádět požadované informace a zároveň informace, které jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.

V případě, že je následující Část II. či jakákoliv její část v rozporu s platnými zákony a ustanoveními, stává se neplatnou a transakce se řídí výlučně společnými podmínkami prodeje z Části I.
 

Část II.

fa
Silvie Zoubková
Velké Albrechtice 107
742 91
IČ: 641 26 391
odpovědná osoba: Silvie Zoubková
tel. 736 535 006
e-mail: silvie.zoubkova@seznam.cz

Dobrý den,
děkuji Vám za návštěvu mého albíčka. Pokud jste si vybrali nějaké zboží, zde je pár nezbytných informací, aby obchůdek mohl bez problémů proběhnout.
Protože velikosti uváděné výrobcem na štítku nemusí odpovídat skutečnosti, každou věc ráda přeměřím a zodpovím jakékoliv dotazy. Prosím, abyste mi po zodpovězení otázek či po zaslání míry sdělily, jak jste se rozhodly.
Prosím, ČTETE SI CELÝ POPIS, reklamace jako "jé, já to asi nedočetla do konce, neuznávám"!!! Děkuji za pochopení.

Věcičky se snažím posílat obratem po PŘIPSÁNÍ peněz na můj účet, chodím na poštu téměř denně. O odeslání Vás budu informovat vzkazem v mém albíčku.
Obyčejné zásilky jsou zasílány pouze na Vaše vyžádání a Vaše RIZIKO
PLATEBNÍ PODMŃKY :
POKUD SI ZBOŽÍ ZÁVAZNĚ REZERVUJETE UVÁDĚJTE !!PROSÍM!! I SVOU ADRESU


Možné způsoby úhrady zboží:
a) převodem na účet, vkladem na účet či poštovní poukázkou,
b) dobírkou - jen po domluvě
c) osobní odběr - jen po domluvě

- ad a) po vaší objednávce vám zašlu č.účtu, na který platbu zašlete, var.symbol je vaše ID, pokud není účet, ze kterého platbu odesíláte, veden na vaše jméno, prosím o vepsání vašeho jména do kolonky "zpráva pro příjemce"
- neposílejte mi na účet žádné peníze bez platebních podkladů, k ceně zboží vám vždy připočítám poštovné dle váhy zásilky a platných tarifů ČP
balné si počítám cca 3-4,-Kč dle velikosti a tvaru zásilky
- nejnižší poštovné činí 55,-kč
DOPORUČENÁ ZÁSILKA : délka nesmí přesahovat 50 cm a šířka 35 cm, přičemž tloušťka nesmí být větší než 5 cm !!!
tarify poštovného : váha
do 500g = 58,- Kč
do 1kg = 75,-Kč
do 2kg = 90,- Kč
CENNÝ BALÍK : vše s tloušťkou nad 5cm !!! Automaticky pojištěn na 500kč. Připojištění 5,-kč do 5000kč za udanou cenu.
tarify poštovného : váha
do 2kg = 138,-Kč

zákazníci, váhu většinou odhaduji, může se tedy minimálně lišit. Děkuji za pochopení. ad

ad b) na DOBÍRKU posílám, jen po domluvě a po kontrole hodnocení, na Slovensko či do jiného státu pouze po domluvě.

ad c) osobní převzetí je možné také jen po domluvě.
Po obdržení balíčku ode mne, bych Vás poprosila o zprávičku formou hodnocení nebo mailu. Děkuji.

PROVOZNÍ DOBA je po-pá od 8,00 - 18,00, ale odpovídám i do půlnoci a i o víkendech, když to čas dovolí. Volat můžete kdykoliv.

Informace o možném stornování objednávky zákazníkem:
- Lhůta pro stornování je max. 14 dní,
- Způsob stornování - mailem či telefonicky

NEDODÁNÍ ZBOŽÍ:
V případě, že objednané zboží nebudu schopna dodat nebo je budu moci dodat jen částečně, budu Vás o tom informovat písemně a v případě již zaplacené částky vracím celou částku vč. poštovného.

Informace o případných SLEVÁCH či BONUSECH:
- na veškeré AKCE a SLEVY upozorňuji přímo na mé stránce v kategorii VZKAZY - BALÍČKY, kde informuji o jaké slevy či akce se jedná a popisuji i výpočet slevy, když se jedná o slevu z již zlevněného zboží.

Možnost odstoupení od smlouvy:
Na vrácení zboží ve lhůtě 14 dní bez udání důvodu má zákazník právo
vždy, pokud kupuje věc přes internet. Vrátit bez udání důvodu lze rovněž nové
zboží, které již nemá původní obal či nemá visačky, bylo použito
či opotřebováno. V tom případě prodejce vyúčtuje hodnotu opotřebení kupujícímu, ten bude muset tuto částku prodávajícímu uhradit.
Poštovné za odeslání - vrácení zboží zpět k prodejci si hradí spotřebitel sám.
Možnost vrácení zboží do 14 dnů se vztahuje jak na nové zboží, tak i na zboží prodávané jako použité - bazarové)

NOVÉ ZBOŽÍ:
Při prodeji spotřebního zboží trvá záruční lhůta 24 měsíců, není-li u zboží uvedena záruční lhůta delší. Při prodeji nové věci odpovídá prodávající za všechny vady, které představují rozpor s kupní smlouvou a které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době.
Záruční lhůta začíná běžet od převzetí zboží kupujícím.

Nehledě na dvouletou záruku by měl kupující vady zboží reklamovat u prodávajícího bez zbytečného odkladu a to do 14 dní po obdržení balíku (poté, co byla vada objevena). Jestliže tedy vadné zboží kupující dále i s vadou používá a reklamaci uplatní až později, nemusí být uznána.
Reklamace musí být vyřízena - včetně odstranění vady - nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Lhůtu lze prodloužit pouze v případě, že s tím zákazník výslovně souhlasí.


POUŽITÉ ZBOŽÍ:
U věcí použitých nepřichází v úvahu odpovědnost za vady, které se vyskytnou dodatečně po převzetí věci. Na věci použité neplatí záruka, odpovědnost prodávajícího se vztahuje jen na vady, jež tyto věci měly při převzetí kupujícím. Vyjde-li taková vada najevo až dodatečně, je stanovena prekluzivní lhůta pro vytknutí vady kupujícím a pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady (§ 626 odst. 3 občanského zákoníku. U věcí použitých práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 24 měsíců ode dne převzetí věci kupujícím. Prodávající může tuto dobu v dohodě s kupujícím zkrátit, ne však méně než na 12 měsíců, tuto dobu uvede prodávající v dokladu o prodeji věci).

REKLAMACE
se snažím řešit, někdy se stane, že něco přehlédnu, proto prosím napište, můžeme se dohodnout na slevě, případně vrácení adekvátní, či celé částky. Peníze vždy vracím až po obdržení vráceného zboží.
Účtuji si stornovací poplatky 10,- pokud vracíte zboží bez udání důvodu či z jiného rozmaru.

Prodávající je povinen vrátit kupujícímu CELOU uhrazenou částku (tedy i poštovné, ale pouze to poštovné či náklady, které jsou spojeny s reklamací).
Nadto mohou být spotřebiteli účtovány pouze skutečně vynaložené náklady spojené s reklamací zboží, nikoliv s jeho dodáním.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJU:
- prodejce je nucen shromažďovat některé osobní údaje jako je jméno a adresa zákazníka
- tyto údaje slouží pouze k vyřízení objednávky a realizaci dodávky objednaného zboží.
V žádném případě nejsou tyto udaje žádným dalším způsobem nikterak zpracovávány ani předány třetím osobám

Pevně věřím, že budete s nákupem spokojení. Přeji krásný den. Silvie
Podmínky byly naposledy upraveny: 28.5.2019, 0:14
© 2004-2021 CZECH NEWS CENTER a.s. | Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt