PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF

Provozovatel
Marie Ziková

Buková 2542/12
Praha 3
13000
Česká republika

IČ 74830571

Část I.

1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.


Vzorový formulář odstoupení od smlouvy:

Adresát (zde vložte jméno a příjmení/název obchodní firmy, adresu sídla, popř. faxové číslo a emailovou adresu prodávajícího) …..................................................................................................................................................

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží

(uveďte název zboží, popř. číslo objednávky, počet kusů a pod.)........................................................................
Datum objednání zboží …......................................................................................................

Datum obdržení zboží …........................................................................................................
Jméno, příjmení a adresa spotřebitele/nakupujícího ..............................................................

Datum …...............
 (v případě zaslání odstoupení od smlouvy v listinné podobě přidejte rovněž podpis)

 

................................


2. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

- Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

- Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.


3. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

4. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/5. Prohlášení:

Prodávající prohlašuje, že se seznámil s podmínkami, které by měl splňovat prodejce nabízející zboží přes internet, viz. http://www.mimibazar.cz/page.php?id=19.

Zároveň prodávající odpovídá za to, že ve svých podmínkách prodeje bude uvádět požadované informace a zároveň informace, které jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.

V případě, že je následující Část II. či jakákoliv její část v rozporu s platnými zákony a ustanoveními, stává se neplatnou a transakce se řídí výlučně společnými podmínkami prodeje z Části I.
 

Část II.

Vážení zákazníci,
Bazárek u Mikeška prodává použité, někdy i nové či outletové zboží, dovezené z UK. Veškeré zboží je skladem, pokud není uvedeno jinak.
Dále je zde nabízeno zboží z osobního prodeje (po nás a dětech). Věci osobního prodeje jsou označeny takto: ♥OSOBNÍ PRODEJ♥.

♠ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ♠

PLATEBNÍ MOŽNOSTI:
Platba je možná VÝHRADNĚ předem a to převodem na účet. Jiná forma (např. zaslání hotovosti prostřednictvím poštovní poukázky, dobírka) nebude akceptována a bude vrácena zpět odesílateli. Osobní převzetí a platba v hotovosti není možná.

OBYČEJNĚ, DO ZAHRANIČÍ ANI NA DOBÍRKU NEZASÍLÁM.

ZPŮSOB A DOBA ODESLÁNÍ BALÍČKŮ:
Veškeré zboží je zasíláno buď přes Českou poštu s.p.(dále jen ČP) nebo přes ZÁSILKOVNU. Zákazník si vybere způsob doručení, pokud je volba možná - vždy uvedeno u inzerátu tak, aby bylo poštovné pro zákazníka co možná nejnižší.

Balíčky jsou odesílány zpravidla 1x týdně, pokud není na stránkách uvedeno vzkazem jinak, a to nejpozději do 7 pracovních dnů od obržení platby na účet. Balíčky do druhé dne z technických důvodů nezasílám!

POJIŠTĚNÍ:
Veškeré zasílané balíčky jsou pojištěné ČP a ZÁSILKOVNOU.

CENA POŠTOVNÉHO:
Poštovné je dle požadovaných parametrů (váha či rozměr) ČP a ZÁSILKOVNY dle jejich ceníku platného ke dni 1.3. 2019.

ZÁSILKY DO 5 CM VÝŠKY:
Takové zásilky budou zasílané přes Českou poštu jako doporučená zásilka (označení RR - poštovné od 54 Kč dle konečné váhy).
Popřípadě je možné po vzájemné domluvě zaslat na Vámi zvolenou pobočku ZÁSILKOVNY - poštovné 62 Kč).

ZÁSILKY NAD 5 CM VÝŠKY:
Česká pošta:
Pokud si vyberete více věcí, např. rifle, mikiny, více oblečení apod, poštovné bude vyšší, a dle nových kritérií ČP budu muset poslat balíček v pevné pravoúhlé krabici jako:
a) doporučený balík ozn. BA (do 500 Kč a váhy do 2 kg - 99 Kč) nebo
b) pojištěný balík (nad 500 Kč a to buď jako balík na poštu - 99 Kč do 35 cm délky nebo do ruky - 119 Kč do 35 cm délky). Čím delší je nejdelší strana balíku, tím je poštovné vyšší.

Zásilkovna:
- u balíčků zaslaných do ZÁSILKOVNY nepřesahujících váhu 5 kg činí poštovné 62 Kč.
- cena poštovného u balíčku na Vaší adresu přes ZÁSILKOVNU nepřesahující váhu 5 kg je 91 Kč.

Pro balíčky zasílané přes Českou poštu je rozhodující rozměr nejdelší strany krabice. U doporučených zásilek rozhoduje výška do 5 cm, balíček přesahující 5 cm již musí být odeslán v krabici jako balík.

Po vzájemné domluvě vybereme poštovné a způsob doručení tak, aby bylo poštovné co nejnižší a převzetí pro Vás bylo co nejvíce komfortní, tzn. zda bude uložen na poště či Zásilkovně, či zda budete chtít balíček doručit až domů. :o)


CENÍK POŠTOVNÉHO PLATNÝ OD 1. 4 2021:

ZÁSILKY DO 5 CM VÝŠKY:
Doporučené zásilky RR (Česká pošta do výšky 5 cm):
do 100 g: 58 Kč
do 500 g: 60 Kč
do 1 kg: 66 Kč
do 2 kg: 72 Kč

ZÁSILKY NAD 5 CM VÝŠKY:
Doporučené balíčky BA (Česká pošta balíček vyšší 5 cm):
vel. S (do 35 cm) 99 Kč
vel. M (do 50 cm): 119 Kč
vel. L (do 100 cm): 129 Kč

Cenné balíčky nad 2 kg a nad cenu 500 Kč ozn. BX (Česká pošta):
vel. S (do 35 cm) 129 Kč (+ 5 kč příplatek za pojištění nad 500 Kč)
vel M (50 cm) 159 Kč (+ 5 kč příplatek za pojištění nad 500 Kč)
vel. L (100 cm) 209 Kč (+ 5 kč příplatek za pojištění nad 500 Kč)

Balíček na poštu NP (Česká pošta):
vel. S (do 35 cm) 99 Kč
vel. M (do 50 cm): 129 Kč
vel. L (do 100 cm): 179 Kč
(POZN: U takto zvoleného způsobu doručení je nutné uvést Vámi zvolenou poštu, kde bude balíček uložen - rozhodující je PSČ, dále Vaše tel. číslo a email, kam bude ČP zaslána informace o možnosti vyzvednutí balíku.)

Balíček do ruky DR (Česká pošta):
vel. S (do 35 cm) 119 Kč
vel. M (do 50 cm): 149 Kč
vel. L (do 100 cm): 199 Kč
POZN: U takto zvoleného způsobu doručení je nutné uvést tel. číslo popřípadě email, kam bude ČP zaslána informace o aktuálnosti doručování balíku).

ZÁSILKOVNA:
- zásilka do 5 kg zaslaná na Vámi zvolenou pobočku ZÁSILKOVNY: 71 KČ
(Zde je nutné vybrat si pobočku ZÁSILKOVNY, seznam je dostupný na webových stránkách ZÁSILKOVNY).
POZN: U takto zvoleného způsobu doručení je nutné uvést tel. číslo a email, kam Vám bude ZÁSILKOVNOU zaslána informace o aktuálnosti možnosti vyzvednutí balíku).

- balík do 5 kg doručovaný přímo na adresu přes ZÁSILKOVNU: 99 KČ
(POZN: U takto zvoleného způsobu doručení je nutné uvést tel. číslo a email, kam Vám bude ZÁSILKOVNOU zaslána informace o aktuálnosti doručování balíku).

BALÍČKY PŘES ZÁSILKOVNU JE NUTNÉ VYZVEDNOUT VE LHŮTĚ DO 7 DNŮ OD ULOŽENÍ NA POBOČCE ZÁSILKOVNY.

INFORMACE PRO NEREGISTROVANÉ:
- vzhledem k předchozím špatným zkušenostem s blokací zboží očekávám platbu na účtu do 5-ti pracovních dnů
- prosím o zpětnou informaci o přijetí platebních podkladů s úplnou fakturační adresou a zprávou, kdy bude platba odeslána
- nezapomeňte prosím uvádět správné číslo VS, abych mohla platbu snadno identifikovat a balíček včas odeslat
- POKUD NEBUDE na mail s podklady odpovězeno DO 24 HODIN, věc pouštím zpět do prodeje a emailovou adresu každého neregistrovaného zájemce, který včas neodstoupí od kupní smlouvy, byť po internetu uzavřené, zapisuji na černou listinu tzn. bude zveřejněna v seznamu nespolehlivých nakupujících na mimibazar.cz/mikesek a to VČETNĚ IP adresy, ze které byla objednávka učiněna.
Děkuji za pochopení, berte to prosím jako opatření proti těm, které berou klikání na inzertní fotky jen jako zábavu a nemají zájem o koupi.

Veškeré zboží je skladem, tedy ihned dodávané dle údajů výše. V případě, že bych přesto nebyla schopna objednané zboží dodat nebo je mohla dodat jen částečně, kontaktuji Vás a domluvíme se na dalším postupu. O odeslání balíčku Vás budu informovat vložením vzkazu na MMB. Papírový doklad o prodeji Vám bude přiložen do balíčku na vyžádání.

Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Pokud zjistíte poškození zásilky v době doručení, je vhodné řešit tuto situaci s přepravcem. Pokud přeberete poškozenou zásilku, vystavíte se riziku, že pozdější reklamace na zboží poškozené při přepravě nebude uznána.

Závaznou objednávku lze stornovat do 24 hodin od obdržení platebních podkladů a to vždy emailem, popř. zasláním vzkazu přes www.mimibazar.cz/mikesek.

V případě ztráty balíčku Vám vrátím zaplacenou částku na Váš účet do 90 dní od ztráty zásilky a vyřízení reklamace.
Při reklamaci ztracené zásilky doručované prostřednictvím České pošty dle nových podmínek ČP, platných od 1.1.2017 je reklamační lhůta nyní 3 MĚSÍCE ! Prosím respektujte tuto reklamační dobu, věřím, že tak dlouho reklamace trvat nebude, ale co kdyby,..

ZÁRUČNÍ DOBA:
Na věci použité neplatí záruka, odpovědnost prodávajícího se vztahuje jen na vady, které tyto věci měly při převzetí kupujícím. Vyjde-li taková vada najevo až dodatečně, je stanovena dvanáctiměsíční lhůta pro vytknutí vady kupujícím a pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady. Odpovědnost prodávajícího se nevztahuje na běžné opotřebení a vady popsané buď u konkrétního inzerátu, nebo v obecně v obchodních podmínkách.

Na nové zboží je záruční doba poskytována dle platného záručního řádu.

REKLAMACE A PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY :

Při oprávněné reklamaci Vám vracím zpět celou Vámi zaplacenou platbu (zboží+ poštovné).

Vrácení zboží bez udání důvodu je možné do 14 dnů od převzetí balíčku.
V souladu se zákonem č. 367/2000 , prodávající umožní nakupujícímu během 14 dnů od obdržení zásilky s "novým" zbožím toto zboží bez udání důvodu vrátit. Zboží bude zákazníkem odesláno pouze doporučeně a nikdy ne formou dobírky a to na adresu prodejce. O této skutečnosti mě informujte předem mailíkem, že zásilku odesíláte.

V případě vrácení zboží, které BYLO POUŽÍVÁNO, je ušpiněné, nebo poškozené, si provozovatel vyhrazuje právo vrátit částku poměrně sníženou o vzniklé opotřebení. Kupujícímu bude do 10 dnů vrácena celá částka za zboží (případně snížena o vzniklé opotřebení).
UPLATNÍ-LI SPOTŘEBITEL PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, MÁ DODAVATEL DLE §53 odst.10 Občanského zákoníku právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží (tím se rozumí náklady za rozbalení zboží, kontrolu zboží, zda je v pořádku - čisté, nepoškozené, kompletní, za zavedení zboží zpět do systému, naskladnění, vystavení opravného dokladu, vrácení peněz zákazníkovi, vrácení zboží zpět do prodeje). Částka je paušálně stanovena na 69,- Kč. Tato částka bude zahrnuta do opravného dokladu, který bude vystaven kupujícímu. Vrácení výrobku dodavateli provádí spotřebitel na vlastní náklady.PROSÍM VŽDY UVÁDĚJTE VARIABILNÍ SYMBOL, KTERÝ VÁM ZAŠLU SPOLU S PLATEBNÍMI PODMÍNKAMI. URYCHLÍME SI TÍM OBCHŮDEK K OBOUSTRANNÉ SPOKOJENOSTI :O)

OSTATNÍ:
Vaše objednávky a mailíky se snažím obratem vyřídit. Pokud by Vám odpověď do 24 hodin nedošla, prosím zkontaktujte mě znovu.

Pokud obdržím dotaz na nějakou věc a dotazující se mi neozve do druhého dne od odeslání odpovědi, tak bohužel pro Vás, Vás jako zájemce stornuji a přenechávám dalším zájemcům.


Zájemcům, kteří nejsou zaregistrováni, nebo jsou registrování velmi krátce bez ohodnocení rezervuji věcičky po zkušenostech s nezaplacením (tzv. mrtví brouci,...) pouze na 5 dní,... Poté rezervaci uvolňuji,..

Obchodní jméno a zároveň odpovědná osoba:
Marie Ziková
Místo podnikání: Buková 12, 130 00 Praha 3
IČ: 748 30 571, zapsán pod č.j. UMCP3/3134/2009/Ned/3
Nejsem plátcem DPH
Kontaktní email: MMB.Mikesek@email.cz
Podmínky byly naposledy upraveny: 21.4.2021, 9:44
© 2004-2021 CZECH NEWS CENTER a.s. | Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt