PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF

Provozovatel
Svět ručních prací
Růžena ROBKOVÁ

Očihovec 25
Očihov
439 87
Česká republika

tel. 607958507

IČ 63741407

Část I.

1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.


Vzorový formulář odstoupení od smlouvy:

Adresát (zde vložte jméno a příjmení/název obchodní firmy, adresu sídla, popř. faxové číslo a emailovou adresu prodávajícího) …..................................................................................................................................................

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží

(uveďte název zboží, popř. číslo objednávky, počet kusů a pod.)........................................................................
Datum objednání zboží …......................................................................................................

Datum obdržení zboží …........................................................................................................
Jméno, příjmení a adresa spotřebitele/nakupujícího ..............................................................

Datum …...............
 (v případě zaslání odstoupení od smlouvy v listinné podobě přidejte rovněž podpis)

 

................................


2. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

- Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

- Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.


3. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

4. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/5. Prohlášení:

Prodávající prohlašuje, že se seznámil s podmínkami, které by měl splňovat prodejce nabízející zboží přes internet, viz. http://www.mimibazar.cz/page.php?id=19.

Zároveň prodávající odpovídá za to, že ve svých podmínkách prodeje bude uvádět požadované informace a zároveň informace, které jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.

V případě, že je následující Část II. či jakákoliv její část v rozporu s platnými zákony a ustanoveními, stává se neplatnou a transakce se řídí výlučně společnými podmínkami prodeje z Části I.
 

Část II.

Galanterie SVĚT RUČNÍCH PRACÍ

Růžena Robková ,Očihovec 25,439 87 Očihov
IČ 63741407
nejsem plátcem DPH
email: svetrucnichpraci@seznam.cz,
Telefon: 607 958 507
Dostupnost tlf linky: po - pá : 9 - 17 hod.1.1 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží od prodejce , kterým je Růžena Robková, IČ 63741407 , zapsaná do živnostenského rejstříku 15.02.2013 na Městském úřadě v Podbořanech). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávající Růžena Robková a kupujícího.
2.Objednávka a uzavření kupní smlouvy
2.1: Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

2.2: Zákazník má právo stornovat objednávku do 24 hodin od podání objednávky.
2.3: Přijetí objednávky je potvrzeno prodávajícím, kupující je o tomto kroku informován elektronickou poštou na adresu, kterou zadal při nákupu.
2.4: Poznámka zákazníka v objednávce neslouží pro požadavky zákazníka na jakoukoliv změnu charakteru objednávaného zboží. Prodávající má v takovém případě právo objednávku odmítnout. Změny jsou možné pouze po předchozí individuální domluvě interní poštou.
2.5: Prodávající má právo přijatou objednávku ve výjimečných případech odmítnout, například v případě opakované špatné obchodní morálky zákazníka nebo v případě zadání nepravdivých nebo nesmyslných údajů pro odeslání či komunikaci.
2.6: Kupní smlouva vzniká momentem odeslání objednávky. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.
2.7: Platba bankovním převodem má být uhrazena do 10 dnů od odeslání objednávky. O platebních údajích bude zákazník informován elektronicky. Při nesplněním této podmínky dojde ke stornování objednávky.
2.8: Zboží vyráběné na zakázku se řídí podmínkami uvedenými v odstavci 7.
2.9: V průběhu vyřizování objednávky je kupující informován o stavu objednávky elektronickou poštou na adresu uvedenou při nákupu.
2.10: Kupující dostane objednané zboží za cenu platnou v době objednání. U zboží na zakázku může dojít ke změny ceny po předchozí dohodě s kupujícím, viz odstavec 7.
2.11: Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
2.12: Při převzetí zboží zákazník obdrží účetní doklad, který slouží zároveň jako dodací a záruční list.
3.Odstoupení od kupní smlouvy
3.1: Kupující má právo podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, je potřeba nepoškozené ,neznečištěné zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, poslat zpět v uvedené lhůtě (lhůta se počítá od data odeslání). a pokud je to podle povahy zboží možné,tak v původním obalu. Prodávající do 30 dnů od odstoupení vrátí zákazníkovi zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Před odesláním zboží zpět je kupující povinen o tomto informovat prodávajícího.

3.2: Uplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.
3.3: Zboží na zakázku nelze vrátit bez udání důvodu, viz odstavec 7.
3.4:Zboží musí být prodávajícímu vráceno jinak než na dobírku,kterou prodávající nepřijímá.
3.5:Pokud to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující k oznámení o odstoupení od kupní smlouvy využít formulář, který mu bude odeslán na email adresu, nebo je také ZDE KE STAŽENÍ.
4.Práva a povinnosti prodávajícího
4.1: Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Účetní doklad sloužící zároveň jako dodací a záruční list bude zaslán se zbožím. Návod v češtině bude zaslán zákazníkovi se zbožím prodávajícím na uvedenou dodací adresu, neřekne-li nakupující jinak.

4.2: Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
4.3: Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným (např. při vyprodání zboží), nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 5 dnů od odstoupení od smlouvy.
5. Práva a povinnosti kupujícího
5.1: Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

5.2: Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Pro zboží na zakázku jsou podmínky upřesněny v odstavci 7.
5.3: V případě, že věc při převzetí kupujícím je v rozporu s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.6.1.Dodací podmínky pro Českou republiku.
6.1.1.Objednávky jsou kupujícím doručovány prostřednictvím přepravních společností PPL a Česká pošta.
6.1.2: Přepravné se řídí velikostí objednávky a druhem přepravy.
6.1.3: Zboží je možné po předchozí dohodě emailem , nebo telefonem vyzvednout osobně v Očihovci, v sídle firmy.Termín navrhuje prodávající .V takovém případě zákazník při objednání uvede způsob doručení : Osobní odběr.
6.1.4: Dodání zboží po České republice trvá obvykle 2-3 prac.dny


7. Zadání zboží na zakázku

7.1.1: Zbožím na zakázku se rozumí takové zboží, které je vyrobeno dle specifických požadavků zákazníka.
7.1.2: Požadavek na zboží na zakázku lze zaslat elektronickou poštou.
7.1.3: Požadavek nemusí být prodávajícím přijat, o přijetí či nepřijetí požadavku je zákazník informován elektronickou poštou.7.2: Průběh objednání zboží na zakázku.
7.2.1: Požadavky zadané uživatelem jsou prodávající zváženy a jsou se zákazníkem dle potřeby konzultovány.
7.2.2: Pokud dojde ke shodě, je zákazník seznámen s dobou dodání a cenou.
7.2.3: Po zákazníkovi může být požadována záloha ve výši až poloviny dohodnuté ceny. V takovém případě bude zákazníkovi vystaveno speciální zboží s ilustrační fotografií a přesným popisem včetně dohodnutého postupu. U zboží bude uveda plná cena a v popisu bude rozepsán postup plateb (záloh). Potvrzením takovéto objednávky vzniká mezi prodávajícím a uživatelem kupní smlouva.
7.2.4: Nebude-li zákazník komunikovat, vyhrazuje si prodejce právo tuto objednávku zrušit.
7.2.5: V případě zrušení takovéto objednávky bude zákazníkovi vrácena celá záloha pouze v případě, že materiál ještě nebyl použit nebo se jej podařilo prodat. V ostatních případech bude navrácena zbylá část zálohy.7. Vyhotovení zboží na zakázku.
7.1: Zboží na zakázku je vyhotoveno v dohodnutém termínu. Není-li možné termín dodržet, kontaktuje prodávající zákazníka neprodleně.
7.2: Zboží je pro zákazníka vystaveno za dohodnutou cenu. Cenu nesmí prodejce měnit bez předchozí domluvy s uživatelem o více než 5%.
7.3: Zboží na zakázku, které splňuje všechny zadané parametry, je uživatel povinnen zakoupit.7. Platební a dodací podmínky pro zboží na zakázku.
7.4.1: U zboží zhotovovaného na zakázku lze využít pouze bankovní převod .
7.4.2: Po přijetí platby na účet prodávajícího je zboží odesláno na zadanou adresu neprodleně nebo dle dohody se zákazníkem. Zboží zhotovené na zakázku je předáno osobně,nebo zasláno prostřednictvím přepravců prodávajícího.7.5: Vrácení a reklamace zboží na zakázku.
7.5.1: Na vrácení zboží na zakázku bez udání důvodu nemá uživatel nárok. Pokud zboží nesplňuje jeho představy, je možné uplatnit reklamaci.
7.5.2: Reklamace se řídí platným reklamačním řádem uvedeným v odstavci 8.8.1: Záruční doba
8.1.1: Záruční doba na všechny prodávané výrobky je 24 měsíců.
8.1.2: Záruční doba na dodané zboží začíná dnem převzetí zboží zákazníkem a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
8.1.3: Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace.
8.1.4: V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.
8.1.5: Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruka se obnovuje v plné výši.
8.1.6: Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě či kompletaci zboží provedené prodávajícím. Nevztahuje se na opotřebení a vady vzniklé používáním zboží.8.2: Způsob reklamace
8.2.1: Před samotnou reklamací zákazník nejprve kontaktuje prodávajícího email.poštou, zašle mu popis problému reklamovaného předmětu a fotografii vady.
8.2.2: Při uplatnění reklamace je nutno předložit (odeslat poštou na adresu prodejce) řádně zabalený reklamovaný předmět plnění spolu s kopií dokladu o koupi (dle předchozí dohody s nakupujícím, viz bod 8.2.1).
8.2.3: Zákazník si náklady na přepravu zboží hradí sám.
8.2.4: V případě potvrzení oprávněnosti reklamace má zákazník nárok požadovat náhradu přiměřených nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží.
8.2.5: V případě uplatnění reklamace si zákazník ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží, nejlépe do obalu originálního a to z důvodu nebezpečí možného poškození zboží.


8.3: Provedení reklamace
8.3.1: Prodejce po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného předmětu buď uzná reklamaci jako oprávněnou, nebo odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamovaný předmět zákazníkovi vrátí.
8.3.2: O způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné nebo odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí prodávající zákazníka předem dohodnutým způsobem (písemně nebo emailem).
8.3.3: V případě neoprávněné reklamace má prodávající právo naúčtovat zákazníkovi částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační postup.
8.3.4: Pokud to webové rozhraní umožňuje, může kupující k oznámení reklamace využít reklamační protokol, který mu bude odeslán na email. adresu,nebo je tak ZDE KE STAŽENÍ.
8.3.5:Doručení reklamovaného zboží se provádí na shora uvedenou adresu prodávajícímu, jinak než na dobírku. Dobírku prodávající nepřijímá.
8.3.6: Kupující je povinen zboží řádně zabalit tak, aby nedošlo k poškození, či dokonce ke zničení zboží při přepravě.Ke zboží přiloží kupující kopii faktury a uvede popis vady a návrh na řešení reklamace.
8.3.7:Prodávající neodpovídá za případnou újmu na zdraví osob, případně majetku a zboží, které byly zapříčiněny nedbalostí, neodborným zacházením, nebo zneužitím zboží.
8.3.8: Dnem uplatnění reklamace je den, kdy bylo zboží doručeno na adresu prodávající.

9.Vrácení zboží

9.1: Kupující má ze zákona právo zboží zakoupené přes internet vrátit prodávajícímu, popř. požádat o výměnu, a to do 14 dnů od obdržení.
9.2: Vrácené zboží musí být kompletní, nepoužité, v původním obalu, schopné dalšího prodeje.
9.3: Ve vrácené zásilce má být také kopie dokladu o koupi. Zásilka odeslaná na dobírku nebude převzata.
9.4: Případné vrácení peněz kupujícímu bude provedeno do 10 pracovních dnů.
10. Ochrana osobních údajů - (GDPR - General Data Protection Regulation)
10.1.Při zpracování informací o zákaznících se prodávající řídí platnými zákony - Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EC .
10.2:Prodávající je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů: rg. č.:0051333
10.3: Osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití a prodávající se zavazuje neposkytnout svěřené osobní údaje kupujícího jiným-třetím subjektům,přičemž výjimku tvoří smluvní přepravci prodávajícího a to jen za účelem dodání objednaného zboží kupujícímu.
10.4: V momentě odeslání objednávky, nebo vyplněním registračního formuláře dává kupující prodávajícímu souhlas ke zpracování, shromažďování a používání svých osobních údajů a informací o uskutečněných objednávkách na dobu ,po kterou prodávající provozuje svou obchodní činnost.
10.5:Osobní údaji kupujícího se rozumí: jméno, příjmení, adresa bydliště,doručovací a fakturační adresa,pokud se odlišuje od adresy bydliště, IČ,DIČ,email adresa, kontaktní telefon a případně další osobní údaje, které kupující uvede při objednávce, nebo registraci až do doby, kdy by kupující vyjádřil písemně svůj nesouhlas.
10.6:Osobní údaje budou zpracovávány jen pro účely realizace práv a povinností vyplývajících z objednávky (kupní smlouvy), pro vedení uživatelského účtu a pro zasílání informací, nebo obchodních sdělení kupujícímu, pokud kupující tuto možnost vysloveně nevyloučí.
10.7:Kupující má právo přístupu ke svým osobním informacím k jejich aktualizaci.
10.8:Kupující prohlašuje, že byl poučen a informován o tom, že na základě jeho písemné žádosti budou jeho osobní údaje z databáze vymazány.
10.9:Osobní údaje jsou zpracovány v elektronické podobě automatizovaným systémem, případně v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
10.10: Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou správné a přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí těchto údajů.
10.11:Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení, informací o nabízeném zboží a službách prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Tento souhlas může kupující kdykoliv odvolat.
11.Závěrečná ustanovení a mimosoudní řešení sporů11.1: Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávající v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
11.2: Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
11.3:Dozor nad dodržováním Zákona č. 634/1992Sb. O ochraně spotřebitele vykonává Česká obchodní inspekce,která je zároveň subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.Odkaz na webový formulář.
11.4:V případě nespokojenosti má zákazník (spotřebitel) možnost řešit mimosoudní spor také on-line.V tom případě je možné použít platformu, která byla zřízena Evropskou komisí na této adrese: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguageRůžena Robková
ZPŮSOB DORUČENÍ POŠTOVNÉ
ZÁSILKOVNA/ČR - do 5 kg
Svojí zásilku si můžete nechat doručit do Vámi vybraného výdejního místa Zásilkovny. Obvyklá doba doručení zásilky do výdejního místa jsou zpravidla 2 pracovní dny od odeslání . Zásilka může být vyzvednuta až po přijetí SMS nebo e-mailu s potvrzením, že si zásilku můžete vyzvednout. Součástí zprávy bude kód, který umožňuje vyzvednutí zásilky. (Maximální hmotnost zásilky 5 kg) Doručení ZDARMA při objednávce zboží v hodnotě nad 2500 Kč. 70,00 Kč
ČESKÁ POŠTA - BALÍK - ČR
Doručení balíku na adresu. Odeslání zboží v max. hodnotě do 2000 Kč a hmotnosti zboží do 2 kg .Doručuje Česká pošta , zpravidla do 3 prac. dnů od odeslání. V případě nezastižení adresáta, je zásilka uložena na doručovací poště. 145,00 Kč
DOPORUČENÉ PSANÍ - Č.POŠTA/ČR
Odeslání drobného zboží v max. hodnotě do 500 Kč a hmotnosti zboží do 500g, při rozměru zásilky max:50x35x5cm. Nelze použít pro klubka na kartonové cívce,nebo klubka s hmotností nad 50g ,Sohlenlatex a křehké strojky.Doručuje Česká pošta , zpravidla do 3 prac. dnů od odeslání. 75,00 Kč
PŘEPRAVA PPL /ČR - do 5 kg
Doručuje přepravní společnost PPL .Zásilka je doručována zpravidla následující pracovní den, po jejím odeslání. Kurýr společnosti PPL, Vás bude telefonicky kontaktovat při doručování zásilky.Maximální hmotnost zásilky 5 kg.Doručení ZDARMA při objednávce zboží v hodnotě nad 2500 Kč. 145,00 Kč
PŘEPRAVA PPL /ČR - do 20 kg
Doručuje přepravní společnost PPL .Zásilka je doručována zpravidla následující pracovní den, po jejím odeslání. Kurýr společnosti PPL, Vás bude telefonicky kontaktovat při doručování zásilky.Maximální hmotnost zásilky 20 kg.Doručení ZDARMA při objednávce zboží v hodnotě nad 2500 Kč. 275,00 Kč
DORUČENÍ DO PARCELSHOPU/ČR
Svojí zásilku si můžete nechat doručit do zvoleného Parcelshopu přepravce PPL, kde si ji můžete vyzvednout do 7 dnů od oznámení, o jejím uložení .Vydání zásilky oproti ověření údajů dle průkazu totožnosti.Dobírku zde lze zpravidla platit jen hotově. Maximální hmotnost zásilky 5 kg.Doručení ZDARMA při objednávce zboží v hodnotě nad 2500 Kč. 145,00 Kč
ZÁSILKOVNA/SR - do 5 kg
Svojí zásilku si můžete nechat doručit do Vámi vybraného výdejního místa Zásilkovny na SLOVENSKU. Zásilka může být vyzvednuta až po přijetí SMS nebo e-mailu s potvrzením, že si zásilku můžete vyzvednout. Součástí zprávy bude kód, který umožňuje vyzvednutí zásilky.Maximální hmotnost zásilky 5 kg 150,00 Kč
ZÁSILKOVNA/SR - do 10 kg
Svojí zásilku si můžete nechat doručit do Vámi vybraného výdejního místa Zásilkovny na SLOVENSKU. Zásilka může být vyzvednuta až po přijetí SMS nebo e-mailu s potvrzením, že si zásilku můžete vyzvednout. Součástí zprávy bude kód, který umožňuje vyzvednutí zásilky.Maximální hmotnost zásilky 10 kg. 200,00 Kč
PŘEPRAVA PPL /SR - do 5 kg
Tarif použijte při objednávce zboží s doručením na SLOVENSKO. Zboží je doručováno prostřednictvím přepravní společnosti PPL .Řidič společnosti PPL Vás bude telefonicky kontaktovat při doručování zásilky.Maximální hmotnost zásilky 5 kg. 370,00 Kč
ZPŮSOB ÚHRADY POPLATEK
PLATBA PŘEDEM NA BANK.ÚČET /ČR
Platba předem na účet. Zboží bude odesláno po připsání celé částky za objednané zboží na účet. BEZ POPLATKU
DOBÍRKA -ČESKÁ REPUBLIKA
Platba kurýrovi přepravní společnosti při převzetí zásilky.Lze platit hotově, nebo kreditní kartou, kromě určitých ParcelShopů,poboček České pošty ,nebo výdejen, které přijímají jen hotovost. 45,00 Kč
PLATBA PŘEDEM NA BANK.ÚČET /SR
Platba předem na účet. Zboží bude odesláno po připsání celé částky za objednané zboží na účet. BEZ POPLATKU
PLATBA PLATEBNÍ BRÁNOU PayU
Vyberte z níže uvedených možností.Rychlý on-line převod přes internetové bankovnictví.Nejrychlejší způsob platby předem. Platba probíhá přes zabezpečené stránky. BEZ POPLATKUNevyzvednutí dobírky NENÍ odstoupení od kupní smlouvy .
Tento obchod nezasílá do zahraničí.

E-shop nepodléhá zákonu o EET - nepřijímá hotovost.
Při převzetí zboží dobírkou probíhá platba při převzetí zboží od přepravní společnosti. Platba v hotovosti, nebo kartou přepravci zásilky nepodléhá zákonu o EET, protože prodávající je tato platba převáděna přepravcem na bank. účet bezhotovostně.


KUPUJÍCÍ ODESLÁNÍM OBJEDNÁVKY STVRZUJE, ŽE SE S VÝŠE UVEDENÝMI OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI SEZNÁMIL A SOUHLASÍ S NIMI.

DĚKUJI ZA VÁŠ ČAS A TĚŠÍM SE NA VAŠI OBJEDNÁVKU.
VAŠE HODNOCENÍ MĚ POTĚŠÍ .
HODNOCENÍ OBCHODU SAMOZŘEJMĚ TAKÉ RÁDA NAPÍŠU.
Tak... NA PLETENOU a NA HÁČKOVANOU ...


R.Robková
Galanterie Svět ručních prací
2.7.2020


Podmínky ochrany osobních údajů - GDPR - General Data Protection Regulation

Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EC .
1. Základní ustanovení
1.1. Správcem osobních údajů je prodejce a provozovatelka e-shopu galanterie Svět ručních prací: www.pleteniahackovani.cz Růžena Robková IČ 63741407, sídlo firmy: Očihovec 25,439 87 Očihov, e-mail: svetrucnichpraci@seznam.cz. tlf kontakt 607 958 507
1.2. Osobními údaji v mém internetovém obchodě (dále jen obchod) jsou obvyklé - jméno, příjmení, doručovací adresa, email a kontakty a již méně zřejmé - např. IP adresa, číslo bankovního účtu a další.
1.3. Nemám jmenovaného „pověřence pro ochranu osobních údajů“, ochranu osobních údajů řeším vlastními silami.
2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
2.1. Zpracovávám osobní údaje, které zákazník poskytne zadáním objednávky v obchodě
2.2. Zpracovávám identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
3.1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
3.1.1. plnění smlouvy mezi zákazníkem a obchodem
3.1.2. zájem mnou provozovaného obchodu na poskytování marketingu (zasílání obchodních sdělení a tzv. newsletterů – přehledu novinek v našem obchodě)
3.2. Účelem zpracování osobních údajů je:
3.3.1. vyřízení objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi zákazníkem a obchodem. Při objednávce jsou požadovány osobní údaje, které jsou nutné pro řádné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt, příp. číslo bankovního účtu např. při vyřizování odstoupení od smlouvy)
3.3.2. zasílání obchodních sdělení a konání dalších marketingových aktivit. V případě, že nedošlo k objednávce zboží, nebo služby a pokud zákazník požádá o zařazení do seznamu příjemců je potřebný jeho souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu.
3.4. V mém obchodě nedochází automatickému individuálnímu rozhodování.
4. Doba uchovávání údajů
4.1. Osobní údaje uchovávám:
4.1.1. po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi zákazníkem a obchodem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).
4.1.2. po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely přímého marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
4.2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů budou údaje vymazány.
5. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
5.1. Příjemci osobních údajů jsou i zástupci firem:
5.1.1. podílející se na dodání zboží (např. Česká Pošta, kurýrní služby PPL,DPD apod. / služeb / případně realizaci plateb např. platební brána PayU a to na základě smlouvy
5.1.2. zajišťující služby provozování obchodu (Mimishop,Mimibazar,Fler) a další služby v souvislosti s provozováním obchodu
6. Práva zákazníka
6.1. Za podmínek stanovených v GDPR má zákazník:
6.1.1. právo na přístup ke svým osobním údajům
6.1.2. právo na opravu svých osobních údajů, popřípadě omezení zpracování
6.1.3. právo na výmaz svých osobních údajů
6.1.4. právo vznést námitku proti zpracování údajů
6.1.5. právo na přenositelnost údajů
6.1.6. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email uvedený v čl. 1 těchto Podmínek
6.2. Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se zákazník domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.
7. Podmínky zabezpečení osobních údajů
7.1. Prohlašuji, že jsem přijala veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů zákazníků obchodu
. 7.2. Byla přijata technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zamezením přístupu nepovolaných osob a to jak fyzicky do prostor, kde se pracuje s osobními údaji v listinné podobě, tak i do počítače, i do datové sítě např. šifrováním (použitím HTTPS ) a heslem přístupu.
7.3. Prohlašuji, že k Vašim osobním údajům mají případně přístup jen pouze mnou pověřené osoby.
8. Závěrečná ustanovení
8.1. Vyhrazuji si právo tyto podmínky změnit. V tom případě bude nová verze Podmínek ochrany osobních údajů zveřejněna v obchodě.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 15.12.2019
Růžena Robková


.
Podmínky byly naposledy upraveny: 9.9.2020, 14:44
© 2004-2020 CZECH NEWS CENTER a.s. | Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt