PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF

Provozovatel
Bazárek U Lízátka
Petra Váňová

Zagarolská 332
Nelahozeves
277 51
Česká republika

IČ 62446177
DIČ DIČ7260273185

Část I.

1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.


Vzorový formulář odstoupení od smlouvy:

Adresát (zde vložte jméno a příjmení/název obchodní firmy, adresu sídla, popř. faxové číslo a emailovou adresu prodávajícího) …..................................................................................................................................................

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží

(uveďte název zboží, popř. číslo objednávky, počet kusů a pod.)........................................................................
Datum objednání zboží …......................................................................................................

Datum obdržení zboží …........................................................................................................
Jméno, příjmení a adresa spotřebitele/nakupujícího ..............................................................

Datum …...............
 (v případě zaslání odstoupení od smlouvy v listinné podobě přidejte rovněž podpis)

 

................................


2. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

- Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

- Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.


3. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

4. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/5. Prohlášení:

Prodávající prohlašuje, že se seznámil s podmínkami, které by měl splňovat prodejce nabízející zboží přes internet, viz. http://www.mimibazar.cz/page.php?id=19.

Zároveň prodávající odpovídá za to, že ve svých podmínkách prodeje bude uvádět požadované informace a zároveň informace, které jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.

V případě, že je následující Část II. či jakákoliv její část v rozporu s platnými zákony a ustanoveními, stává se neplatnou a transakce se řídí výlučně společnými podmínkami prodeje z Části I.
 

Část II.

JSTE V E-SHOPU - REGISTROVANÉM OBCHODĚ - NENABÍZEJTE VÝMĚNU, NESMLOUVEJTE O SLEVÁCH A CENÁCH - IHNED ANULUJI, NA TAKOVÉ NABÍDKY NEODPOVÍDÁM .

- DOPRAVNÉ - JEDNOTNÉ VE VÝŠI 70,-KČ / jezdím na poštu autem, balné, poštovné - vše v jednom/

- SLEVY JSOU UVEDENY U INZERÁTŮ

PŘI NÁKUPU NAD 1000,-KČ POŠTOVNÉ ZDARMA

- OBYČEJNĚ Z ČASOVÝCH DŮVODŮ NEZASÍLÁM, DOBÍRKA JE MOŽNÁ, POUZE U REGISTROVANÝCH ZÁKAZNÍKŮ S KLADNÝMI HODNOCENÍMI.- OSOBNÍ ODBĚR je možný po dohodě v Nelahozevsi + Kralupech nad Vltavou+ Praze Holešovicích -POUZE PŘI PLATBĚ PŘEDEM NA ÚČET!!! Holešovice jen po-pá od 15-16h, ostatní po dohodě kdykoli.


Čú 254133946/0300, soukromý prodej kamarádce nebo po členech mé rodině čú 104641881/0300.
POZOR!!!! VŽDY VYČKEJTE NA PŘIDĚLENÝ VARIABILNÍ SYMBOL, JINAK PLATBU NEDOKÁŽU IDENTIFIKOVAT!!!!!

VZKAZY+DOTAZY - vyřizuji do 2 PRACOVNÍCH dnů, pokud jste nedostali odpověď, KONTAKTUJTE MĚ ZNOVU A TO PŘES VZKAZY NA MMB - POD HODNOCENÍM VLEVO NA LIŠTĚ !!!!-maily někdy nedojdou.

PRODÁVÁM TAKÉ JINDE - PROTO JE MOŽNÉ, ŽE NĚKTERÉ ZBOŽÍ JIŽ NENÍ V NABÍDCE, I KDYŽ JSTE 1. ZÁJEMCE...

DOTAZY NA PŘEMĚŘENÍ A BARVU POPŘ JINÉ DALŠÍ NEJSOU REZERVACE!!! PO 24HOD AUTOMATICKY PODSTUPUJI DALŠÍMU ZÁJEMCI !

V PŘÍPADĚ DLOUHODOBÉ NEPŘÍTOMNOSTI - jako je nenoc, dovolená - budu informovat v albíčku "DŮLEŽITÉ!! VZKAZY ČTETĚ!!!!!"

Papírový doklad o prodeji Vám bude přiložen do balíčku na vyžádání.

REZERVACE:
- délka rezervace je 7 dní - pokud se nedočkám platby -uvolňuji k dalšímu prodeji...

- pokud potřebujete počkat do mateřské či výplaty, stačí se domluvit -není problém


PLATBA:
- platba převodem na účet

ZPŮSOB DODÁNÍ
- objednávky posílám doporučeně prostřednictvím České pošty, VĚTŠINOU DO 2. DNE PO PŘIPSÁNÍ PLATBY.
- v případě ztráty balíčku vámi zaplacenou částku vrátím, PO VYŘÍZENÍ REKLAMACE POŠTOU /TJ. PO

1.MĚSÍCI/ -

- lhůta pro jeho dodání se řídí vnitřními předpisy a tarify České pošty (z vlastní zkušenosti jsou doporučená psaní již druhý den na místě dodání, balíky do dvou až tří pracovních dnů někdy i 14 dní -před vánoci)STORNO OBJEDNÁVKY :
Způsob stornování objednávky zákazníkem do 24 hodin mailem

ZÁRUKA:

u inzerátu s nápisem NOVÉ ZBOŽÍ jde jedině o OUTLET na to a POUŽITÉ / SECONHANDOVÉ OBLEČENÍ se 2 letá záruka nevztahuje,
záruka platí pouze na vady, které tyto věci měly při převzetí kupujícím. Vyjde-li taková
vada najevo až dodatečně, je stanovena dvanáctiměsíční lhůta pro vytknutí vady
kupujícím a pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady. ODPOVĚDNOST
PRODÁVAJÍCÍHO SE NEVZTAHUJE NA BĚŽNÉ OPOTŘEBENÍ a vady popsané buď
u konkrétního inzerátu, nebo v obecně v obchodních podmínkách.Dále na toto zboží, jak outletové tak nošené, máte 14 ti denní lhůtu na vrácení zboží bez udání důvodu. Poštovné za zpáteční cestu k nám hradí kupující!!!


Stav věcí je u inzerátu popsán. Každou dírečku,flíček atd.,může se ale stát,že něco přehlédnu... !! Pokud by jste tedy nebyly spokojeny, DEJTE VĚDĚT DO VKAZŮ ČI NA MAIL, pak teprve pište hodnocení. Penízky se v tomto případě VRACÍ VČETNĚ POŠTOVNÉHO.. ale toho nejnižšího možného /ne že pošlete PPL a budete čekat její uhrazení, když to šlo poštou levněji, stejně tak se snažte věc zabalit do co nejmenší výšky, aby pošta nebyla zbytečně drahá - uhradím jen tu nejlevnější možnou/ .


Pokud budete chtít vrátit věc z jiného důvodu, než je reklamace, bez problémů ji vezmu zpět,v tomto případě ale nevracím poštovné !!! Během 14 dní od doručení zásilky máte možnost vrátit zboží zpět bez udání důvodu(nemusí být v původním obalu) penízky za zboží vrátím na Váš účet po doručení zboží, a to neprodleně.
Nabízím zboží co mám skladem. Jakmile se některé zboží doprodá,nenabízím jej a v případě nepokryté objednávky Vám nabídnu náhradní zboží ve stejné hodnotě popř. vrátím přeplatek do 3dnů (záleží na rychlosti převodu mezi bankami).
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
- prodejce je nucen shromažďovat některé osobní údaje jako je jméno a adresa zákazníka
- tyto údaje slouží pouze k vyřízení objednávky a realizaci dodávky objednaného zboží.
V žádném případě nejsou tyto udaje žádným dalším způsobem nikterak zpracovávány ani předány třetím osobám
Podmínky byly naposledy upraveny: 7.9.2018, 15:20
© 2004-2019 CZECH NEWS CENTER a.s. | Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt